Verslag van de kleine kerkenraad PG Aalten

Gerard Helmink opent de vergadering van 23 oktober met de overdenking ‘2-3 of meer’ en gaat voor in gebed. Er is in het bijzonder een woord van welkom voor ds. Folkert de Jong.

Johan van Eerden geeft een toelichting op het collecterooster en de begroting 2019 van de diaconie. Uitgangspunt bij de begroting is om geen groot overschot te houden. Het boekjaar 2018 loopt redelijk in de pas met de begroting van 2018.

René Veerbeek geeft een toelichting op de begroting 2019 van het college van kerkrentmeesters van de Protestante Gemeente Aalten. De verwachting is dat in de toekomst een financieel tekort eerder ontstaat dan tot nu toe werd aangenomen. Dit komt o.a. doordat de salarissen eerder dan verwacht en in verhouding sneller stijgen (conform cao) dan de inkomsten, waardoor het tekort ook relatief sneller zal komen. Er is een toename in de teruggang van het aantal kerkleden, dat is zeker dit jaar opvallend. René wordt hartelijk bedankt voor al het werk en de duidelijke toelichting.

Zoals u ook elders in KerkVenster kunt lezen, is ds. Riemer Faber genoodzaakt om zijn werkzaamheden neer te leggen in verband met ziekte. De kerkenraad betreurt het dat Riemer ziek is en leeft van harte mee met hem en zijn gezin. Riemer is in goed overleg voorlopig van 1 november tot 1 januari volledig vrijgesteld van werkzaamheden.  De diensten van Riemer worden opgevangen door de collega’s en preekvoorziener(s). Het pastoraal werk in de wijk zal daar waar nodig onder de vijf collega’s worden verdeeld. Er volgt nog informatie over de invulling van het aanspreekpunt van de wijk tijdens de ziekteperiode.

Voor zover nu bekend zal er eind november een presentatie komen van de kerkrentmeesters (architect) en de ‘groep rondom de Oude Helenakerk’ aan de kerkenraad inzake de mogelijkheden van de Oude Helenakerk. Het geld dat in het verleden is ontvangen door de verkoop van d’n Angang zou geïnvesteerd worden in een (vorm van) nieuw jeugdhonk. Deze plannen liggen al een paar jaar stil. Momenteel zijn de plannen voor een nieuw jeugdhonk weer opgepakt, wij houden u op de hoogte.

Henri van Eerden sluit de avond met een gedicht, waarna Gerard iedereen bedankt voor de inbreng.