Jaarrekening van de kerk en diaconie     

In de kerkenraadsvergadering van juni zijn zowel de jaarrekening van de kerk als van de diaconie over het jaar 2017 behandeld en goedgekeurd.  Met een korte toelichting erop willen we de cijfers aan u presenteren.

Jaarrekening van de kerk
In 2017 zijn er een drietal financiële transacties in de boeken verwerkt die behoorlijk van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat:

– De aankoop en installatie van de nieuwe beeld- en geluidsinstallatie ten bedrage van

€ 14.911

– Het opheffen van het restauratiefonds met een positief saldo van € 14.583

– Een ontvangen erfenis van € 12.748

De kosten van de geluidsinstallatie zijn deels gefinancierd door onttrekking van een bedrag van € 7.812 uit de onderhoudsvoorziening. De overige kosten hiervan zijn betaald met de opbrengst van de paascollecte, een bijdrage van de diaconie en een subsidie van Kerkvenster.

Het restauratiefonds en de erfenis, samen € 27.331 is als fonds en toevoeging aan de onderhoudsvoorziening opgenomen.

Er is ook voor in totaal € 11.172  onttrokken uit de onderhoudsvoorzieningen. Behalve de genoemde € 7.812  voor de nieuwe beeld- en geluidsinstallatie is er voor onderhoud aan de vloer in de kerk een bedrag € 3.360 uit het fonds restauratie gehaald. Per saldo is het totaal aan toevoegingen  €16.159

De baten en lasten
De baten uit de onroerende zaken met daarin huuropbrengsten van de St. Joriskerk en het Koppelhuis zijn iets minder dan in 2016. Daar staat tegenover dat we wat meer pachtgelden hebben ontvangen en een succesvolle actie Kerkbalans hebben gehad.  In de post inkomsten uit subsidies en bijdragen zijn als eenmalige ontvangsten opgenomen de bijdragen ontvangen voor de beeld-  en geluidsinstallatie en het saldo van het restauratiefonds op het moment van opheffen.

De uitgaven voor de geluidsinstallatie zijn verwerkt in de lasten kerkelijke gebouwen. Aan diezelfde lastenkant zijn de kosten voor het pastoraat, beheer en administratie iets toegenomen.

Het resultaat van inkomsten en uitgaven is een positief saldo van € 1053.   Echter, samen met de boven beschreven transacties van toevoeging en onttrekking aan fondsen en voorzieningen is het uiteindelijke resultaat van de jaarrekening € 15.106 negatief.

Als u de volledige jaarrekening wilt inzien dan kan dat natuurlijk. Neem daarvoor contact op met mij of stuur een mail aan boekhouding@pkn-bredevoort.nl. Gedurende twee weken na publicatie in deze editie van KerkVenster ligt hij ook ter inzage in het Koppelhuis.  In het begin van het nieuwe seizoen zal deze jaarrekening samen met de begroting voor 2018 ook nog een keer worden toegelicht.

Wim ter Maat,

Penningmeester van de kerk

Verkort Overzicht

·        Exploitatierekening Diaconie Protestantse Gemeente Bredevoort 2017

We willen u een korte toelichting geven op de jaarrekening van de diaconie van de Protestantse Gemeente Bredevoort.

De baten onroerende zaken zijn hoger uitgevallen doordat er meer pachtgelden zijn  ontvangen. De collecte-opbrengsten zijn ook goed. Waarschijnlijk door de gerichte acties en onze inzet om deze collectes bij u onder de aandacht te brengen. De overige inkomsten zijn in lijn met de begroting. Ook de lasten komen behoorlijk overeen met de begroting.

Een groot deel van de inkomsten geven we uit aan het diaconale werk plaatselijk:  we ondersteunen onder andere nog enkele personen in onze gemeente; regionaal / landelijk: de voedselbank, Hospice de Lelie en wereldwijd: Christenhulp, Roemenië, Kerk in Actie algemeen, kinderen in de knel en natuurlijk de Joanne Foundation kunnen op onze steun rekenen.

Als u de volledige jaarrekening wilt inzien dan kan dat natuurlijk: stuur een mail aan diakonie@pkn-bredevoort.nl. Gedurende 2 weken na publicatie in deze editie van KerkVenster liggen de stukken ook ter inzage in het Koppelhuis. In het begin van het nieuwe seizoen zal deze jaarrekening samen met de begroting voor 2018 ook nog een keer worden toegelicht.