Begroting 2018 van het college van kerkrentmeesters PG Aalten

Begroting 2018Dinsdag 20 november jl. werd in de grote kerkenraad de begroting voor het jaar 2018 behandeld.
Algemeen:
Voor het jaar 2018 is er een klein overschot op de begroting, dit zal echter vanaf het jaar 2019 omslaan in een tekort.
Toelichting op de baten en lasten
Baten
De inkomsten uit onroerende zaken zullen in het jaar 2018 licht stijgen door huurverhogingen en hogere pachtontvangsten. De rentebaten dalen door de lage rentevergoeding op de spaargelden. De opbrengsten van de actie kerkbalans zijn naar beneden bijgesteld. In de afgelopen jaren is er sprake van een gestage sterke daling van de opbrengst. Een van de oorzaken is de daling van het aantal kerkleden (met name door overlijden). Het totaalbedrag van de ontvangsten volgens de begroting 2018 zal dalen met € 23.700 t.o.v. de begroting 2017.
Lasten
De uitgaven voor de kerkgebouwen dalen, met name doordat er minder onderhoud uitgevoerd zal worden in het jaar 2018. Daarnaast dalen de kosten van de verzekeringspremie door het nemen van een eigen risico per (kerk)gebouw.
Bij de overige eigendommen en inventarissen is er sprake van een lichte daling.
De afschrijvingen stijgen licht, dit heeft te maken met het activeren van investeringen die meerdere jaren meegaan.
De uitgaven voor het pastoraat stijgen op de begroting met € 41.000 t.o.v. de begroting 2017. Het aantal fte bij de predikanten blijft gelijk, echter bij de pastoraal medewerker resp. kerkelijk werker is er sprake van een toename van 0,5 fte in totaal.
De uitgaven voor salarissen en vergoedingen dalen met € 20.500 t.o.v. de begroting 2017,  o.a. door het anders inzetten van personeel op het kerkelijk bureau/kosters.
De uitgaven kosten beheer en administratie dalen, o.a. bij drukwerk en administratie. 
De begroting voor 2018 laat nu een overschot zien van € 10.000. Volgens de meerjarenbegroting zal er in 2019 sprake zijn van een tekort van € 17.205. Dit tekort zal bij ongewijzigd beleid oplopen naar € 135.800 in 2024.
De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ondergetekende.
college van kerkrentmeesters
René Veerbeek, penningmeester 
College van kerkrentmeesters
Protestante Gemeente Aalten begroting 2018
 
Totaal exploitatie
Begroting Begroting Rekening
2018 2017 2016
BATEN
Baten onroerende zaken  €       125.500  €       121.800  €       126.759
Rentebaten en dividenden  €           4.400  €           8.000  €         10.965
Bijdragen levend geld  €       712.500  €       737.000  €       775.579
Door te zenden collecten  €           2.000  €           1.300  €           2.436
Totaal baten  €       844.400  €       868.100  €       915.739
LASTEN
Lasten kerkgebouwen exl. afschrijvingen  €         69.600  €       106.400  €       157.970
Lasten overige eigendommen en inventarissen  €         13.500  €         17.000  €           7.779
Afschrijvingen  €           6.900  €           6.900  €           6.922
Pastoraat  €       454.300  €       413.300  €       422.900
Lasten kerkdiensten  €         31.300  €         30.400  €         27.379
Verplichtingen andere organen  €         60.700  €         61.000  €         64.105
Salarissen en vergoedingen  €       162.500  €       183.000  €       181.571
Kosten beheer en administratie  €         31.900  €         33.400  €         28.283
Rente lasten  €           1.500  €              800  €              227
Totaal lasten  €       832.200  €       852.200  €       897.136
Saldo baten - lasten  €         12.200  €         15.900  €         18.603
Saldo toevoegingen/onttrekkingen aan
fondsen  €          9.200-  €          9.200-  €          9.200-
Overige baten en lasten  €           7.000  €         10.700  €           6.687
Totaal  €          2.200-  €           1.500  €          2.513-
Resultaat  €         10.000  €         17.400  €         16.090
 
 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates