College van Kerkrentmeesters PG Aalten

Begroting 2015 van het college van kerkrentmeesters Protestante Gemeente Aalten

Dinsdag 18 november jl. werd in de grote kerkenraad de begroting voor het jaar 2015 behandeld.


Algemeen

Voor het eerst sedert enige jaren is er een klein overschot op de begroting voor het jaar 2015.

Men name de uitgaven voor pastoraat, salarissen en vergoedingen dalen fors.

Toelichting op de baten en lasten

Baten

De baten onroerende zaken zullen in het jaar 2014 licht dalen doordat er minder verhuur plaatsvindt. De rentebaten dalen doordat het rentepercentage voor spaargelden al enige jaren daalt. De opbrengsten van Kerkbalans zijn naar beneden bijgesteld, omdat wij jaarlijks met dalende opbrengsten geconfronteerd worden.

Lasten

De kosten van de kerkgebouwen dalen licht, de verzekeringen stijgen licht en de uitgaven voor het onderhoud dalen.

De kostenstijging bij de overige eigendommen en inventarissen komt door lichte stijging bij onderhoud van de overige gebouwen.

De toename van de afschrijvingen heeft te maken met het activeren van investeringen die meerdere jaren meegaan.

De uitgaven voor het pastoraat dalen aanzienlijk doordat wij teruggaan in het aantal fte van de predikanten. De uitgaven dalen hierdoor met € 44.200.

De uitgaven voor salarissen en vergoedingen dalen doordat meer gewerkt wordt met vrijwilligers nadat de pensioengerechtigde leeftijd van een kerkelijk medewerker bereikt is.

De uitgaven kosten beheer en administratie dalen doordat er met name minder drukwerk is. 

Het jaar 2015 laat een overschot zien van € 4.100. Volgens de meerjarenbegroting zal er in de jaren na 2015 weer sprake zijn van een toenemend tekort.

telraam-522x391De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

                                                                                                   college van kerkrentmeesters

René Veerbeek, penningmeester  

 fgchjfha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  (financiële) middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. Het speelt een rol bij het benoemen van een predikant of kerkelijk werker, het organiseren van activiteiten, het samenwerken met andere gemeenten en partners, het onderhouden van de gebouwen. Het College van kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en financiert nagenoeg alle kerkelijke activiteiten, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd.

Ingrijpende keuzen

De beschikbare middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. Ook in onze gemeentes dalen de inkomsten, onder meer door afname van het aantal leden en van de betrokkenheid van de leden.

Het college van kerkrentmeesters probeert de financiën op orde te houden en om de begroting sluitend te krijgen wordt jaarlijks de actie Kerkbalans en Solidariteitskas gehouden. Van ieder gemeentelid wordt verwacht dat hij/zij een bijdrage levert naar draagkracht.

Het college verhuurt ook de kerkgebouwen en vergaderruimtes in de Zuiderkerk en gebouw Elim. Voor meer informatie kunt u terecht de pagina kerkgebouwen verhuur en bij het kerkelijk bureau of bij de kosters/beheerders van de gebouwen.

De ledenadministratie vindt plaats met het programma SCIPIO. Het ledenprogramma wordt gevoed vanuit het landelijke ledenprogramma van de PKN (LRP). Alle mutaties (nieuwe leden, verhuizingen, opzegging lidmaatschap etc.) kunt u opgeven aan het kerkelijk bureau, adres zie onderaan dit artikel.

Via het kerkelijk bureau kunt u collectemunten bestellen. Op het kerkelijk bureau zijn daarvoor bestelformulieren verkrijgbaar. U kunt de collectemunten ook bestellen via deze website, zie daarvoor de pagina collectemunten De bestelde collecte munten worden u gratis thuisbezorgd.


Onder verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters wordt de kerkelijke administratie, waaronder de financiële, gevoerd door medewerkers van het kerkelijk bureau. U kunt dan ook met alle vragen en opmerkingen omtrent deze aangelegenheden terecht op het kerkelijk bureau, zie voor de openingstijden hieronder. Ook de jaarlijkse financiële rapporten zijn hier in te zien.

Voor alle vragen, opmerkingen, aanbevelingen, suggesties en klachten omtrent de Protestantse Gemeente van Aalten kunt u terecht op het kerkelijk bureau.

Kerkelijk Bureau PG Aalten

Ludgerstraat 64

7121 EM Aalten

Telefoon 0543 – 473250

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Medewerkers: Herman Onnink en Marianne Lubbers

Geopend: op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur

Bankrekeningnummer SKG 6358.00608


Adressenlijst College van Kerkrentmeesters 1 juni 2013.

Samenstelling commissies/klankbordgroepen Kerkrentmeesters per juni 2013

Jaarrekening 2013

Toelichting jaarrekening 2013

                                                                                                           

                                                                                                                                 

          

                                                                      

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                    

 

 

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates