Kerkrentmeester algemeen PGB

Het archief

Ieder dinsdagmorgen sluiten twee leden van de Protestantse Gemeente zich op in de bovenverdieping van 't Koppelhuis. Dat zijn Ab Hoefman en Ini Ebbers.
Zij zijn al maandenlang bezig met het uitpluizen, sorteren en ordenen van de stukken die betrekking hebben op de geschiedenis van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en tenslotte de Samen op Weggemeente en de Protestantse Gemeente van Bredevoort.
Ze proberen alle stukken zodanig te ordenen dat het een doorzichtig geheel zal vormen, waarin huidige maar ook toekomstige geschiedvorsers en andere geïnteresseerden een weg kunnen vinden. Uit alle hoeken en gaten hebben zij oude notulen, brieven, contracten, rekeningen enz. tevoorschijn getoverd en die verzameld in het nieuwe archief.
Vaak stuiten ze op interessante stukken. Eén daarvan willen wij u niet onthouden.
Het gaat hierbij om een gastenboek dat is gebruikt tijdens het bezoek van H.M. Koningin Beatrix in oktober 1984.
De originele handtekening van de toenmalige koningin, de huidige Prinses Beatrix, prijkt op de eerste bladzijde van het boek.

Archief PGB 1
Archief PGB 2
 

 

 


 

Veel gestelde vragen over Actie Kerkbalans Bredevoort
Via de opgehaalde enveloppen voor de Actie Kerkbalans bereiken ons ook elk jaar weer een aantal vragen en opmerkingen. Sommige vragen zijn persoonlijk en die zullen wij dan ook persoonlijk en discreet beantwoorden. Er zijn ook reacties bij van algemene aard, die wellicht bij meer leden spelen of vragen oproepen. Een paar van deze opmerkingen en vragen willen we daarom langs deze weg behandelen.
Alle leden van 18 jaar en ouder worden benaderd voor een financiële bijdrage aan de Protestantse Gemeente Bredevoort, ongeacht  of iemand nog studeert, werkt of een uitkering heeft. Dit zijn privé-gegevens van mensen, waarvan wij meestal geen weet hebben. Ook wordt er geen onderscheid gemaakt tussen doopleden en belijdende leden. Als leden, om welke reden dan ook, geen bijdrage kunnen geven, hebben wij daar begrip voor. Het is fijn als mensen dit op het formulier vermelden. Omdat de situatie van mensen jaarlijks kan wijzigen, zullen wij iedereen ook ieder jaar weer opnieuw benaderen.
Sommige leden geven aan niet standaard of jaarlijks te willen worden benaderd. Wij vragen uw begrip voor het feit dat het voor ons (vrijwilligers) ondoenlijk is om voor allerlei mensen uitzonderingen te maken in het systeem. Daarom krijgt u allemaal elk jaar weer een verzoek om een financiële bijdrage.
De kerkelijke bijdrage is een vrijwillige bijdrage, u bepaalt zelf wanneer en hoe u bijdraagt. Voor het maken van onze begroting is het echter wel belangrijk om elk jaar opnieuw te weten hoeveel u toezegt. Daarom ontvangen wij graag van u allen het formulier retour.
Herhaaldelijk zijn er reacties op het feit dat wij de jongeren vanaf 18 jaar vragen om een bijdrage. In Nederland zijn jongeren vanaf 18 jaar volwassen. Om deze reden benaderen we ze als zelfstandige personen.
Wij kennen niet uw thuissituatie en weten niet of uw kinderen studeren dan wel werken. Sommige jongeren en/of hun ouders geven aan nog steeds de bijdrage van deze jongeren te verwerken in de gezinsbijdrage. Dit is prima, en wij vinden het fijn dat u dat vermeldt. Veel jongeren geven gelukkig zelfstandig een bedrag. Ook jongeren die studeren hebben vaak een leuke (bij)baan en kunnen prima een bijdrage geven. Anderen kunnen dit niet en wij vragen u om dit ook op het formulier te vermelden. Ook voor jongeren geldt dat wij ze elk jaar opnieuw zullen benaderen, omdat de situatie per jaar kan verschillen en het voor ons bijna onmogelijk is om allerlei uitzonderingen te maken. Wij hopen dat daar begrip voor is.
Voorts hebben nog steeds enkele leden moeite met het feit dat de kerk, onder andere door de verkoop van de Koppelkerk, een vermogen heeft en wij toch uw bijdrage nodig hebben om de begroting/exploitatie sluitend te krijgen. Wij snappen dit; het financiële verhaal van de kerk is niet zo makkelijk te begrijpen. 
Echter, voor ons vermogen geldt hetzelfde als voor uw eigen spaarrekening. Als wij onze jaarlijkse tekorten moeten aanvullen uit dat vermogen/de spaarrekening, is het spaartegoed snel op. Wij proberen juist om dit vermogen ‘voor ons te laten werken’. Wij proberen zoveel mogelijk rente of andere opbrengsten (pachten) middels dit vermogen binnen te halen. Met dit geld kunnen we de exploitatie structureel aanvullen en blijft de financiële situatie van de kerk ook op langere termijn (hopelijk) op orde. Het inzetten van ons vermogen voor het betalen van de maandelijkse rekeningen (salarissen, vaste lasten) betekent interen op vermogen en dat is korte-termijnwerk.
Mede omdat de rente-inkomsten enorm tegenvallen en ook de vrijwillige bijdrage van de leden jaarlijks minder wordt, door bijvoorbeeld het wegvallen van oudere leden, blijft uw jaarlijkse bijdrage van groot belang voor de exploitatie van de kerk. Wij doen ons best, maar hebben uw steun hard nodig.
Dan is er nog het verschil tussen Kerk en Diaconie. De financiële situatie van de Diaconie is beter dan de financiële situatie van de Kerk. Dit is in heel veel kerkelijke gemeentes het geval.
Toch kan de Diaconie de tekorten van de Kerk niet zomaar aanvullen. Vanuit historisch perspectief is de Diaconie een instelling die financieel los staat van de Kerk. Er is ooit, in een ver verleden, bepaald dat diaconale gelden alleen bedoeld zijn voor hulp aan derden en armoedebestrijding, en niet voor de Kerk. Hiervan kan kerkordelijk niet worden afgeweken.
Wij hopen hiermee voor veel mensen helderheid gecreëerd te hebben rondom de Actie Kerkbalans. Bijgaand treft u de resultaten aan van de Actie Kerkbalans van 2014 en cijfers van voorgaande jaren. Tevens maken wij u er nogmaals op attent dat u ten allen tijde de boeken in kunt zien of uitleg kunt krijgen over de financiën van de Kerk. Hiervoor kunt u contact opnemen met de penningmeester, de heer J. Ebbers.
Elk najaar organiseren wij een informatieavond over de financiële zaken van de Kerk, met name over de geldende jaarrekeningen en begrotingen. Ook kunnen wij u informeren over de spaartegoeden en bezittingen. In KerkVenster staat te zijner tijd een uitnodiging hiervoor.
 

Vergelijking toezeggingen

Kerkbalans               Paascollecte            Solidariteitskas

2012   74428            3821                          4349

2013   75827            4405                          4600

2014   72345            4177                          4699

                                                                                                                        college van kerkrentmeesters Bredevoort

Kerkbalans

 

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates