Van Reformatie tot Protestantse Kerk

vlag pknDe Protestantse Kerk in Nederland is nog betrekkelijk jong: op 1 mei 2004 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk zich officieel tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Samen op Weg
Daar ging overigens een lange periode van voorbereiding aan vooraf. Het was een lange weg van de bevlogen oproep van 18 hervormde en gereformeerde predikanten (1961) tot de formele besluitvorming over financiële en juridische kwesties van vlak voor de officiële fusie. De viering in de Dom kerk (12 december 2003) was zowel een feestelijke afsluiting als een inspirerend hoogtepunt van dit proces.

Protestantisme
De drie kerken die samen op gingen in de Protestantse Kerk, zijn ontstaan binnen het protestantisme: de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland stonden in de calvinistische traditie; Evangelisch-Lutherse Kerk volgde de lijn van Maarten Luther.

Oude kerk
De Protestantse Kerk is geworteld in de rijke christelijke traditie van haar voorgangers. en erkent daarom ook de oude geloofsbelijdenissen: de Apostolische geloofsbelijdenis (tweede eeuw) , de geloofsbelijdenis van Nicea (vierde eeuw) en de geloofsbelijdenis van Athanasius. (vijfde eeuw) als belangrijke verwoordingen van haar geloof.

De synode
De synode is de vergadering waar alle gemeenten in de Protestantse Kerk zijn vertegenwoordigd. De synode is dan ook bij uitstek de plaats waar zaken besproken worden die alle gemeenten en de kerk als geheel aangaan. De synode wordt gevormd door de ambtsdragers die zijn afgevaardigd door de classicale vergaderingen en de afgevaardigden van de evangelisch-lutherse synode. In de kerkorde staat een belangrijke taak van de synode, namelijk "leiding geven aan het leven en werken van de kerk op haar verschillende arbeidsvelden en ter hand nemen al wat leven van de kerk in de wereld kan bevorderen".

Gezicht naar buiten
De synode is naar buiten adres en gezicht van de kerk als geheel. Daarom regelt de synode de oecumenische relaties, het werk van de zending en het werelddiaconaat en onderhoudt zij contacten met bijvoorbeeld de landelijke overheid.

Kerkorde bijhouden
De synode houdt ook de regelgeving van de kerk bij. Zij is bevoegd de kerkorde te wijzigen en op onderdelen specifieke regels te ontwerpen. Wel is het zo dat wijzigingen in de kerkorde altijd eerst voorgelegd worden aan de classes en kerkenraden. Mede op basis van hun reacties neemt de synode definitieve besluiten over kerkordewijzigingen.

Openbare vergaderingen
De vergaderingen van de synode zijn openbaar en toegankelijk voor de pers en voor belangstellenden. Uitzondering hierop wordt alleen gemaakt als over (benoeming van) personen gesproken wordt. Dan gaat de vergadering 'in comité'. De vergadering wordt dan achter gesloten deuren voortgezet en niet-synodeleden dienen de ruimte te verlaten. De besloten zittingen kunnen ook op andere zaken betrekking hebben, dit ter beoordeling van de voorzitter van de synodevergadering.

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates