Stuurgroep.

Toekomst Protestantse Gemeente Aalten / Stuurgroep.

In 2011 werd duidelijk dat inkomsten en uitgaven van de Protestantse Gemeente Aalten niet meer in evenwicht konden worden gebracht. Een financieel tekort, dat met de jaren groter zou worden, tekende zich af. Een in mei 2012 geïnstalleerde commissie heeft na zorgvuldig onderzoek het rapport ‘Sprong naar de toekomst’ in januari 2013 gepresenteerd aan de kerkenraad en gemeente. Een rapport met 22 aanbevelingen om een financieel gezonde kerk van de toekomst te kunnen zijn. Naast het voortdurend blijven zoeken naar (nieuwe) bronnen van inkomsten en het zorgvuldig beheersen van de kosten zijn het verminderen van het aantal predikantsplaatsen met ±30%, het verminderen van de kosten van kerkelijk medewerkers en onderzoek naar sluiting van een kerkgebouw in het oog springende aanbevelingen. Het rapport werd in de grote en kleine kerkenraad en op gemeenteavonden uitvoerig besproken. Het werd als een goede analyse beoordeeld waarbij adviezen werden aangereikt die bij uitvoering ingrijpend zouden zijn. Iedereen was/is er echter van overtuigd dat er gehandeld moe(s)t worden. Op de gemeenteavonden werden tal van initiatieven aangereikt. Maar hoe te handelen? Omdat niet voor elk te nemen stap of besluit de kerkenraad bijeen geroepen kan worden is in januari 2013 een kleine stuurgroep ingesteld die initiatief kan nemen, voorstellen kan ontwikkelen en kan handelen in lopende zaken. Deze stuurgroep heeft bij de aanbevelingen een actielijst gemaakt met de omschrijving van een doel, de prioriteit en een vorm van aanpak. Op initiatief van deze stuurgroep heeft de kerkenraad de laatste maanden veel ondernomen. Sinds de zomer zijn er op zondagochtend twee kerkdiensten, roulerend over de gebouwen; twee predikanten zijn, middels detachering, in deeltijd werkzaam in naburige gemeenten. Er zijn adviesgroepen ingesteld die een koers zullen aanreiken wat betreft de invulling van pastoraat, erediensten en andere/nieuwe vormen van gemeente-zijn. De mogelijkheden van de verschillende kerkgebouwen worden geïnventariseerd. Eind dit jaar zullen hiervan de uitkomsten beschikbaar zijn. De gemeente wordt doorlopend geïnformeerd via KerkVenster en op belangrijke momenten via een gemeente-avond. De gekozen werkwijze is slagvaardig maar vergt ook veel wederzijds vertouwen. Gelukkig is er dat!

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates