Rapport toekomst PGA

Rapporten adviesgroepen gereed en beschikbaar

De drie adviesgroepen hebben begin februari hun bevindingen aangeboden aan de kerkenraad. Hieruit blijkt dat nadenken over de toekomst, naar aanleiding van penibele financiële omstandigheden niet tot doemdenken hoeft te leiden maar nieuw elan en verrassende inzichten kan brengen. De verschillende rapporten geven daar blijk van.

De rapporten zijn te downloaden en uit te printen via deze site. Klik hier voor de drie rapporten en de bijlagen.

De rapporten zijn ook verkrijgbaar op het Kerkelijk bureau, open elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
 

Sprong naar de toekomst: installatie adviesgroepen
Op maandag 1 juli zijn de drie adviesgroepen geïnstalleerd. De samenstelling ervan vindt u hieronder. De Adviesgroep Gebouwen zal een inventarisatie van de gebouwen en de gebruiksmogelijkheden voor de toekomst maken. De Adviesgroep Eredienst en Gemeentevormen zal de kerkenraad adviseren over de toekomst van de zondagse diensten (met de term gemeentevormen wordt bedoeld: andere manieren van samen komen). De Adviesgroep Pastoraat bekijkt de mogelijkheden als er in Aalten 5 predikantsplaatsen over zijn. Alle vragen en opmerkingen die op de gemeenteavonden zijn ingeleverd, worden doorgegeven aan de adviesgroepen. Aan de drie groepen is gevraagd om eind 2013 met een rapportage te komen. Er zit dus vaart in.
Tijdens zijn inleiding op de installatievergadering op 1 juli benadrukte Jan Heideman, de voorzitter van de kerkenraad, dat het belangrijk is dat de adviezen breed gedragen moeten kunnen worden door de gemeente. We slaan een nieuwe weg in. Bij alle veranderingen (detachering, roulatiesysteem, etc.) zullen we dingen verliezen en dingen winnen, maar alles staat of valt met de visie die we samen hebben (en ontwikkelen) op de toekomst. Een visie die gedragen zal worden door ons geloof. Daarom las de voorzitter ook als opening een passend lied uit 'Geroepen om te zingen':

De Bijbel gaat weer open: verhalen eeuwenoud,
van kleingeloof en hopen, van God die ons vertrouwt.
Zijn Woord spoort mensen aan om echt te willen leven,
elkaar de ruimte geven: de smalle weg te gaan.

Wij vragen: spreek ons aan, Heer en zet ons op uw weg.
Schenk ons uw licht en zicht weer, breng oud en jong terecht.
Daar waar uw toekomst is, de waarheid en het leven,
het licht aan ons gegeven: uw Zoon die redding is.

Deze woorden zetten de toon waarmee wij samen met visie de toekomst ingaan.

De stuurgroep

Samenstelling adviesgroepen:

Adviesgroep gebouwen
Henk ter Beest (Lage Veld 82), Johan van Eerden (Kruisdijk 19B), Gerhard ter Horst (Sondernweg 16), Geert Klein Entink (Wehmerstraat 1, voorzitter), Klaas de Lange (Ludgerstraat 76), Herbert Nijland (Gendringseweg 29), Annemieke Pleit (Bevrijding 53, secretaris), Rene Veerbeek (Haermansweijde 5), Henk Westerveld (Welinkweg 21).

Adviesgroep Eredienst en Gemeentevormen
Henri van Eerden (Aladnaweg 11), Jan Haring (Harberskamp 12), Gerrit Heersink (Molenweg 19A), Marlies Heideman-Jonker (Laan van Kobus 21), Ubelien Hobé (Bocholtsestraatweg 1), Johan Klein Nibbelink (Kerkstraat 2, adviserend lid), Marten Jan Kooistra (Lage Veld 16), Janieke Mollenhorst (Hakkelerkampstraat 15/1), Mieke Wamelink-te Brake (Lijsterbeslaan 9), Aja Yntema ('t Slaa 98), Hendrik Jan Zeldenrijk (Varsseveldsestraatweg 39, voorzitter).

Adviesgroep Pastoraat
Marieke Andela-Hofstede (Lijsterbeslaan 15), Reinier Demkes (Emmastraat 9, voorzitter), Wim Everts (De Hare 19), Riemer Faber (Molenstraat 9), Jan Hordijk ('t Slaa 62), Sietske Kooistra (Het Verzet 51, secretaris), Wim Kraaijenbrink (Dinxperlosestraatweg 5), Jan Kremer (Brakenweg 6), Wim Wensink (Singelweg 15), 1 vacature (v).


Korte impressie van de gemeenteavond op 27 febr. 2014

'Wat is nou basispastoraat', vraagt iemand. Het antwoord komt van drie leden van de adviesgroep pastoraat. Van twee ouderlingen, Jan Hordijk en Jan Kremer, en van dominee Marieke Andela. Het is omzien naar elkaar, niet alleen bij geboorte en het aangaan van een relatie, maar ook bij verdrietige zaken als ziekte en verlies van een baan. Pastoraat is meer, het is ook elkaar versterken in het geloof in Jezus Christus. De adviesgroep stelt voor om voor een deel – 20% - doelgroepenpastoraat in te voeren. In de toekomst zal de dominee niet meer bij ieder gemeentelid langskomen. Met minder predikanten is dat niet meer te doen.

 

Wanneer er in het leven van een gemeentelid wat bijzonders is, kan het gemeentelid altijd de dominee bellen of een mail sturen. Dat gebeurt steeds meer. Een voorstel is ook om de drielagen structuur te veranderen in een tweelagen structuur. Bij drie lagen is de bezoekmedewerker de eerste laag. De tweede laag is die van ouderling en pastoraal medewerker; de derde laag is die van de predikant. In de tweelagen structuur vormen bezoekmedewerker, de pastoraal medewerker en de ouderling een laag en is de predikant de tweede laag. Overigens is het zeer waardevol dat gemeenteleden naar elkaar omzien en elkaar bemoedigen in het geloof.

 

Dergelijke zaken zijn besproken op de gemeenteavond in de Zuiderkerk die door ongeveer 200 gemeenteleden is bezocht. De voorzitter van de kerkenraad, Jan Heideman, geeft aan het begin van de avond een overzicht van wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. Er wordt nu op zondag in twee van de drie kerkgebouwen een ochtenddienst gehouden en daarvoor is een roulatiesysteem over de gebouwen ingevoerd. Aan detachering is gewerkt, voor de dominees Wytze Andela en Marten Jan Kooistra zijn detacheringovereenkomsten gesloten. Ook verzorgen de predikanten diaconale taken op basis van het diaconale beleidsplan. De voorzitters van de drie adviesgroepen geven een toelichting op het rapport van hun groep en krijgen voor hun duidelijke uiteenzetting applaus. Als eerste is Reinier Demkes aan de beurt als voorzitter van de adviesgroep Pastoraat. Dominee Klaas de Lange is de discussieleider die de touwtjes strak in handen houdt.

 

Na zes vragen is het tijd voor een koffiepauze. Dan krijgt Geert Klein Entink het woord. Hij licht het rapport over de kerkgebouwen toe. Er is een verschil met de twee andere groepen. Die brengen een advies uit, de taak van de adviesgroep gebouwen is om het huidig gebruik van de gebouwen te inventariseren. 'Geen advies of een voorkeur, het blijft bij een inventarisatie', zo vat Geert zijn toelichting samen. Een gemeentelid vraagt of er niet een jaar verloren is gegaan. Hij wil meer tempo in de gang van zaken om tot sluiting van een gebouw te komen. Het rapport van de adviesgroep Eredienst wordt toegelicht door dominee Hendrik Jan Zeldenrijk. De groep heeft naar het grote aantal bijzondere diensten gekeken en maakt onderscheid tussen twee soorten, de traditioneel liturgische diensten en de regenboogdiensten. De regenboogdiensten worden elke zondag gehouden in de Zuiderkerk, de traditioneel liturgische diensten in een van de andere gebouwen.

 

Dit voorstel roept vragen op. Twee sprekers zijn bang voor tweedeling van de gemeente. Er wordt voor gepleit om, wanneer er nog twee gebouwen in gebruik zijn, zowel de regenboogdienst – spreker gebruikt de term 'belevenisdienst' – als de traditioneel liturgische dienst – spreker heeft het over een gewone dienst – in beide gebouwen te houden. Ook over de verschillende aanvangstijden, 09.30 en 10.30 uur, wordt een vraag gesteld. Wordt daarmee wel bereikt wat het doel ervan is, dat meer leden een dienst bezoeken? Het antwoord komt van Mieke Wamelink. Zij en haar man werken beide. De zondagmorgen is voor hun gezin de gelegenheid om gezamenlijk te ontbijten. Dan is half elf een geschikte tijd voor een dienst. Er zijn veel meer vragen en opmerkingen gemaakt.

 

De toelichtingen die gegeven zijn, zijn helder en het werk van de adviesgroepen oogst waardering. De gemeenteleden worden opgeroepen om hun vragen en opmerkingen op schrift te zetten. Vorig jaar waren er 200 reacties, Jan Heideman roept de aanwezigen op dat getal te evenaren. De drie rapporten zijn op deze website (bij downloads red.) te downloaden en in te zien. Nadat alle reacties binnen zijn is het woord aan de kerkenraad.

 

27 februari 2014, Tijme Bouwers

 

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates