Actueel nieuws in crisistijd

Wat de toekomst brengen moge

Beste gemeenteleden in Aalten en Bredevoort,                   28-5-2020

Sinds half maart ziet de wereld er heel anders uit dan wat wij gewend waren. Vanaf die periode heeft een ieder in zijn of haar omgeving te maken gehad met de gevolgen van het coronavirus.
Voor sommige mensen betekende dit wat kleine veranderingen in de dagelijkse gang van zaken, maar voor velen had dit ingrijpende gevolgen.
De scholen en kantoren gingen dicht, de bewoners van verpleegtehuizen moesten binnenblijven en mochten geen bezoek meer ontvangen, alle bijeenkomsten werden verboden en ook alle horecazaken werden gesloten. Het dagelijkse kopje koffie met de buren kon ook niet meer plaatsvinden.
Iedereen werd teruggeworpen op zichzelf en zijn gezin, we bleven (zoveel mogelijk) thuis, en zelfs de kerk sloot haar deuren.
Sporten, muziek maken en zingen kon alleen nog maar in je eentje, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Ook op dit moment merken wij nog elke dag de gevolgen van de uitbraak van het virus en van de maatregelen die door onze overheid zijn genomen.

Toch was er ook iets positiefs te bemerken: ondanks alle beperkingen werden wij creatief en probeerden we op allerlei manieren toch met elkaar in contact te blijven.
Mensen keken meer naar elkaar om, de bereidheid om elkaar te helpen was groot, en allerlei acties werden op touw gezet om de mensen die het zwaarst werden getroffen te helpen.
Mensen gingen weer kaarten naar elkaar sturen, serenades werden onderaan een balkon gegeven, hoogwerkers werden ingezet om elkaar toch nog te kunnen ontmoeten.
Mensen die werken in de vitale beroepen werden onze nieuwe nationale helden en kregen eindelijk de erkenning en waardering van ons allen.
Maar ook in onze kerk werden we creatief en hebben we andere manieren bedacht om toch met elkaar in contact te blijven.
Digitale kerkdiensten, telefonisch spreekuur, luiden van de kerkklokken, branden van een kaars.
Het digitale kopje koffie en biertje met de dominee, digitale kindernevendiensten, op allerlei manieren proberen wij in contact te blijven met onze gemeenteleden.
Langs deze weg willen wij een ieder die zich hier voor inzet dan ook van harte bedanken.

Maar ook is er hoop, heel langzaam zien we dat het aantal patiënten op de IC en in de ziekenhuizen terugloopt. En ook het aantal mensen dat wordt besmet met het virus daalt.
De overheid en het RIVM versoepelen langzaam de maatregelen, en het lijkt erop dat we op de goede weg zijn.
Laten we allen hopen dat we het virus onder de knie krijgen en dat de onderzoekers op korte termijn een vaccin vinden om dit virus te bestrijden.
Tot dat moment zal iedereen zijn of haar levens- en omgangswijze moeten blijven aanpassen om een tweede uitbraak te voorkomen. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Ook wij als kerkenraden van Bredevoort en Aalten houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Wat kunnen en mogen we in de nabije toekomst?
De overheid geeft ruimte aan kerkelijke bijeenkomsten tot maximaal dertig personen – dit met zeer strikte regels, waarvoor de PKN richtlijnen heeft gegeven. Ook voor andere bijeenkomsten in onze gebouwen geldt dat er een protocol moet worden nageleefd. Dit alles natuurlijk om het maximale te kunnen doen voor ieders gezondheid en veiligheid.
We kennen het gemis van gemeenteleden van kerkbezoek. We realiseren ons echter ook dat veel van onze gemeenteleden op respectabele leeftijd zijn, of mensen in hun directe omgeving hebben die tot de risicogroepen behoren. Daarnaast is ook aangegeven dat zingen in kerken een extra risico is voor het overbrengen van besmettingen.

Het moderamen van zowel de PG Bredevoort als de PG Aalten heeft in de afgelopen week vergaderd en heeft met de kennis en berichtgevingen van dit moment unaniem het volgende besloten:

Kerkdiensten Aalten/Bredevoort
Zolang er geen andere inzichten vanuit de overheid komen, zullen wij tot minimaal 1 september gezamenlijk elke zondagmorgen een digitale kerkdienst via kerkbeeld blijven uitzenden.
Normale kerkdiensten leveren te veel risico’s op voor onze gemeenteleden en zijn daarom volgens ons met de huidige regelgeving niet mogelijk.

Vergaderingen van kerkenraad, commissies, werkgroepen e.d.
Kleine bijeenkomsten/vergaderingen (tot dertig personen): deze kunnen na 1 juni weer worden opgestart, strikt onder de voorwaarden die het RIVM ons voorschrijft.
Grotere bijeenkomsten/vergaderingen (dertig-honderd personen): deze kunnen na 1 juli weer worden gehouden, strikt onder de voorwaarden die het RIVM ons voorschrijft.
Bij alle activiteiten is samenzang voorlopig uitgesloten.
Geef bij reservering van een zaal bij onze kosters/beheerders duidelijk aan om hoeveel personen het gaat – zij zijn ook op de hoogte hoe de regels van het RIVM specifiek voor het gebouw moeten worden nageleefd.
Wij gaan ervan uit dat een ieder zich houdt aan de aanwijzingen van de koster/beheerder.

Het Praothuusken en de Soos
Deze activiteiten worden tot nader order nog uitgesteld.

Mocht u eventueel nog vragen hebben, schroom dan niet om ons te bellen.

Namens de kerkenraden van Bredevoort en Aalten,
Bas Brezet
Gerard Helmink

Beste gemeenteleden in Aalten en Bredevoort,
Zoals u vast wel gehoord hebt zullen wij de komende weken onze kerkdiensten uitzenden via
kerkbeeld en kerkradio.
Wij hebben al veel positieve reacties ontvangen: op deze manier kunnen wij toch nog met
elkaar verbonden blijven.
Wel hebben wij de opmerking gekregen dat het beeld soms even stil staat, of dat het soms
lang duurt voordat een uitzending start.
We hebben dit uitgezocht en het probleem ligt niet bij ons. Doordat er op dit moment
ontzettend veel gebruik gemaakt wordt van het internet (denk aan iedereen die nu thuis
werkt, naar Netflix kijkt of gebruik maakt van een andere streamingsdienst) wordt het
landelijke netwerk overbelast en kunnen vooral live-uitzendingen op sommige momenten
wat minder vloeiend verlopen.
Daarbij komt ook nog dat bijna alle kerkgenootschappen hun kerkdiensten live uitzenden
tussen 9.30 en 11.00 uur, waardoor er een landelijke piekbelasting optreedt.
De beheerders van de netwerken zijn deze week al druk doende om hier verbetering in aan
te brengen, maar kunnen nog geen garantie geven dat alles vloeiend zal verlopen.
Gelukkig kan bij ons de dienst ook nog op een later tijdstip terug gekeken worden.
Dus mocht er een probleem zijn bij de live-uitzending, probeer het dan op een later tijdstip
met terugkijken.
Hartelijke groet, Gerard Helmink

17-03-2020

Beste gemeenteleden,

Het coronavirus heeft Nederland in zijn greep. Elke dag zijn er nieuwe berichten en worden de maatregelen aangepast. Met zijn allen staan we voor de taak om de gevolgen van deze virusuitbraak aan te pakken en in te dammen. Iedereen kan hier aan bijdragen en zal zijn of haar leven hier op moeten aanpassen.

De scholen , restaurants en cafés hebben hun deuren al reeds moeten sluiten. Heel veel mensen werken op dit moment al thuis. Bijeenkomsten, evenementen, concerten, herdenkingen en sportevenementen zijn afgelast of worden doorgeschoven naar een later tijdstip.

Ook onze kerk heeft te maken met deze maatregelen. Kerkdiensten kunnen geen doorgang meer vinden, maar ook alle andere activiteiten zijn stil gelegd.

Op maandagavond 16 maart jl. zijn wij als moderamen, KerkVenster en het team van predikanten en kerkelijk-werkers weer bij elkaar geweest om de gevolgen te bespreken, maar ook om te kijken wat wij voor u als gemeenteleden in de komende weken kunnen betekenen.

Het was een bijzondere bijeenkomst, waar we met elkaar onze gevoelens hebben gedeeld.

Toch waren wij het met zijn allen roerend eens dat ondanks dat de deuren van onze gebouwen zijn gesloten, wij alle vensters willen openzetten om u op andere wijze dan u van ons gewend bent te bereiken, te bemoedigen, te sterken en te ondersteunen. Tevens hebben wij contact gelegd met onze buurgemeente Bredevoort en afgesproken dat wij in deze tijd gezamenlijk op zullen trekken in de informatievoorziening.

Het delen van informatie:

Onze website www.kerkvenster.nl zal de komende tijd een heel belangrijke functie vervullen in het delen van informatie. Meerdere malen per week zullen wij deze site voorzien van allerlei artikelen, informatie, enz. Op deze manier kunnen wij snel en gemakkelijk u voorzien van de laatste informatie.  De papieren versie van KerkVenster zal de komende tijd ook blijven verschijnen. Breng u naasten hiervan op de hoogte.

Wat gaan we niet meer doen

 Tot nader order zijn alle kerkdiensten afgelast en zal men ook geen gebruik meer kunnen maken van de zalen van ‘t Koppelhuis, Elim of de Zuiderkerk.

Alle fysieke vergaderingen, bijeenkomsten, samenkomsten, overlegstructuren, catechese, jeugd- en jongerenwerk zijn tot nader order stopgezet.

Dat betekent in de praktijk dat wij alleen nog contact met elkaar hebben via telefoon, e-mail, of andere mediakanalen.

Bezoekmedewerkers worden dringend verzocht om geen bezoeken meer af te leggen bij onze gemeenteleden. Wij begrijpen dat dit erg ingrijpend is, maar wij willen geen enkel risico nemen.

We kunnen elkaar ook bereiken via het sturen van een kaart, brief of e-mail, of door telefonisch  contact met elkaar te leggen. Laten we dit vooral blijven doen.

  Wat gaan we wel doen

 Kerkdiensten:

Bredevoort en Aalten openen gezamenlijk hun vensters. Vanaf aankomende zondag zullen wij elke zondagochtend om 9.30 uur een kerkdienst uit zenden via Kerkbeeld (www.kerkbeeldaalten.nl) en Kerkradio. Deze kerkdiensten zullen door onze predikanten en kerkelijk-werkers worden verzorgd in samenwerking met een organist of andere muzikanten.

Zondag 22 maart, Oosterkerk: ds. Hendrik-Jan Zeldenrijk en Heidi Ebbers.

Zondag 29 maart, Oude Helenakerk: ds. Wim Everts en Netty Hengeveld.

Zondag 5 april, Oosterkerk ds. Folkert de Jong en ds. Ada Endeveld.

Deze diensten kunnen ook op een later tijdstip worden teruggekeken via Kerkbeeld. Voor alle duidelijkheid, deze diensten kan men niet bezoeken! Kijk voor meer informatie op www.kerkvenster.nl

Telefonisch spreekuur:

Vanaf maandag 23 maart is er elke werkdag van 10.00-11.00 uur een telefonisch spreekuur met onze predikanten en kerkelijk-werkers. Heeft u vragen, behoefte om even met hen te spreken of van gedachten te wisselen, schroom dan vooral niet om te bellen. Zij zitten voor u klaar.

Maandag:  Wim Everts:  0543-473018 /  Hendrik-Jan Zeldenrijk: 0543-478500

Dinsdag:  Netty Hengeveld 0545-475969 / Folkert de Jong 0543-450600 / Ada Endeveld 0543-538848

Woensdag: Wim Everts:  0543-473018 / Heidi Ebbers 06-48623833

Donderdag: Netty Hengeveld 0545-475969 /  Hendrik-Jan Zeldenrijk: 0543-478500

Vrijdag: Heidi Ebbers 06-48623833 / Folkert de Jong 0543-450600

Uitvaarten:

Op dit moment zijn de landelijke regels voor uitvaarten sterk aangescherpt. Tijdens een uitvaardienst mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn en ook koffie wordt niet meer geschonken. Al met al zeer ingrijpende maatregelen, zeker voor de families die net een dierbare hebben verloren. De GUV heeft de mogelijkheid om deze diensten ook via het internet uit te zenden maar hun capaciteit hierin is beperkt. Wij hebben besloten dat, als mensen hiervan gebruik willen maken, wij ook de Oosterkerk en de Oude Helenakerk beschikbaar stellen voor het houden van uitvaartdiensten.  Door het gebruik van kerkbeeld  kan men dan groter aantal mensen laten meekijken dan bij de systemen van het GUV. De GUV heeft plm. 250 aansluitingen (te volgen via een verstrekte inlogcode), Oosterkerk en Helenakerk hebben ieder plm. 500 aansluitingen (geen inlogcode).

Het spreekt voor zich dat de landelijke regelgeving en het beleid van de GUV voor uitvaarten ook voor deze diensten dan zal blijven gelden. De GUV is de hoogte van deze mogelijkheid.

Luiden van de klokken van Hoop, Troost en Waardering:

Tot nader order zullen wij op elke woensdagavond de klok van de Oude Helenakerk en de St. Joriskerk laten luiden van 19.00-19.15 uur. Dit als signaal naar buiten dat wij nog steeds Hoop en Troost mogen hebben, en als een hart onder de riem voor een ieder die daar behoefte aan heeft.

Ook als een lofzang voor al die mensen die zich nu inzetten om dit virus de baas te blijven.

Branden van een kaars:

Openstelling Oude Helenakerk en de St. Joriskerk voor een moment van stilte en bezinning.
We hebben besloten om door de week een aantal keren de kerk te openen voor mensen die de kerk
willen bezoeken voor een moment van stilte en bezinning. Als men dat wil kan men ook een kaarsje
aansteken. Vanaf nu is de Oude Helenakerk op maandagavond, woensdagavond en vrijdagavond van
19.00 tot 20.30 uur daarvoor geopend. Er is dan ook iemand van ons in de kerk aanwezig.
Het stiltecentrum (hoofdingang) van de St. Joriskerk is (bij goed weer) dagelijks
geopend van 10.00-17.00 uur.
Uiteraard mogen er maar een paar mensen tegelijk de kerk in. We vragen de bezoekers ook om
afstand tot elkaar te houden. Daarmee conformeren we ons aan de richtlijnen van de RIVM.

Ik hoor de vogels zingen, Ik voel de zon schijnen, Ik zie de voorjaarsbloemen ontluiken, Ik ruik het voorjaar in de lucht. Een nieuw seizoen breekt aan. Heer wees ons nabij.

Namens de kerkenraden van de Protestantse Gemeentes te Bredevoort en Aalten:

Bas Brezet en Gerard Helmink.