ANBI Diaconie PGA

Jaarrekening 2020 diaconie PGA

Op 13 juli 2021 heeft de grote kerkenraad het jaarwerk 2020 van de diaconie goedgekeurd. Hierbij een toelichting op ons werk en de cijfers.

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) gebruikt sinds enkele jaren een softwarepakket dat ook wij verplicht zijn te gebruiken voor de jaarcijfers. Dit pakket is in ontwikkeling en ook de regels veranderen telkens een beetje. Dit heeft als gevolg dat het soms moeilijk is om begroting en jaarrekening op elkaar aan te laten sluiten. U zult daar een beetje doorheen moeten lezen. Begroten voor 2020 was sowieso lastig omdat we toen nog niet van of COVID-19 gehoord hadden.

Het college van diakenen heeft in 2020 zeven maal vergaderd, met name digitaal via zoom of teams. Diverse geplande activiteiten gingen in 2020 niet door: de IKA vakantieweken, de zomerkampen voor kinderen en ook de diverse geplande middagen voor ouderen vanuit de Protestantse Bezoekdienst. De werkgroep Kerkradio kon wel doorgaan, maar de collectebusjes zijn alleen opgehaald in perioden dat dit was toegestaan.                                                                                                                                                De werkgroep Hulp Ver Weg Dichterbij steunt (wereldwijd) diverse specifieke doelen jaarlijks, zodat daar ter plekke continuïteit kan zijn. Daarnaast blijft men speuren naar nieuwe contacten met mensen die zich focussen op bepaalde plaatsen of groepen van mensen waar hulp nodig is. Belangrijk zijn: zoveel mogelijk rechtsreeks contact met de hulpverlener, een duidelijk plan en terugkoppeling van de resultaten.                                                                                                                                                    HVWD was weer erg succesvol in 2020, u heeft er alles over kunnen lezen in de vele bijdragen in KerkVenster.

Al met al heeft dit een behoorlijke impact gehad op de bestedingen van de verschillende werkgroepen. Het college heeft besloten om niet de begrote bedragen over te maken naar de werkgroepen, maar deze af te stemmen op de werkelijke bestedingen. Vanuit de burgergemeente ontvingen we berichten dat er wellicht een grote behoefte zou komen aan coronasteun in Aalten. Besloten werd daarom (in 2020) om het resultaat boekjaar 2019 (€ 48.269) te reserveren voor toekomstige coronahulpverlening.                                                                                                                    De werkgroep Sociaal Diaconaat heeft nauw samengewerkt met de Diaconale Hulpverlening Aalten, maar tot grote (financiële) hulpverzoeken is het in 2020 nog niet gekomen.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Doordat er bijna geen kerkdiensten zijn geweest in 2020 is het bedrag aan door te zenden collecten veel lager dan begroot. De Diaconale Rondgang was daarentegen een succes met een opbrengst van € 111.847, ruim € 3.000 meer dan in 2019. Begroot was een totaal te besteden saldo (afgezien van doorzendgiften) van € 221.200, het resultaat was zelfs € 226.539.                                                                  Daar staat tegenover dat de bestedingen zoals eerder aangegeven niet gehaald zijn. Hierdoor ontstaat een resultaat boekjaar van € 52.242. Besloten is om ook dit bedrag toe te voegen aan de reserve coronahulpverlening, met de kanttekening dat in 2021 ook nadrukkelijk wereldwijd gekeken gaat worden hoe dit bedrag te besteden. In onze directe regio lijkt de behoefte niet te ontstaan. De totale reservering voor coronahulpverlening bedraagt per einde 2020 € 100.511, de intentie is dit bedrag (grotendeels) te besteden in 2021.

Toelichting op de incidentele baten en lasten

Voor het opstellen van de jaarrekening 2020 is een nieuwe verplichting erbij gekomen, namelijk het waarderen van de gronden die in bezit zijn van de diaconie. De belastingdienst heeft een voorschrift opgesteld genaamd: ‘Waardering van verpachte gronden in box 3’ voor een ieder die aangifte inkomstenbelasting moet doen. Dat doet de diaconie natuurlijk niet, maar toch moeten ook wij onze landbouwgronden op deze manier waarderen en op de balans zetten. Hierdoor ontstaat een eenmalig resultaat van € 4.190.407, dat is volgens de fiscus de waarde van de ruim 94 ha die in bezit zijn van de diaconie. Heel veel van deze gronden zijn al generaties in bezit van de diaconie en elk jaar worden de pachtopbrengsten gebruikt om diaconale doelen mee te ondersteunen. De waarde van onze gronden zit hem dan ook veel meer in de jaarlijkse opbrengst dan in de mogelijke verkoopwaarde, waarvan de kenners weten dat die nog ver boven de 4 miljoen zal liggen. De waardering van de gronden is daarom als belegging opgenomen op de balans en de pachtopbrengsten als resultaat van die beleggingen. Mocht het zo zijn dat de teruggang in het aantal kerkleden verder doorzet, dan zal de diaconie toch ‘tot in lengte van dagen’ in staat zijn om vele diaconale doelen te ondersteunen.

Daarnaast zijn nog twee legaten ontvangen van in totaal € 47.196, waarmee het totaal aan incidentele baten op € 4.237.603 komt zoals in het overzicht is vermeld.

Scheiding bezittingen Kerk en diaconie

Ik denk dat het goed is om hier nogmaals te vermelden dat gelden van de kerkrentmeesters en van de diaconie strikt gescheiden zijn. De diaconie mag niet zomaar geld overmaken naar de kerkrentmeesters en de elk jaar weer bijzonder positieve resultaten van de diaconie kunnen ook niet gebruikt worden om tekorten daar weg te nemen. Alle diaconale giften worden gebruikt om mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben, zowel lokaal, nationaal als wereldwijd.

Tenslotte

We kunnen als college van diakenen niet anders dan trots zijn op de giften die ook in 2020 weer zijn ontvangen. Het blijft een grote motivatie voor ons en voor de leden van de werkgroepen om door te gaan met waar we ons voor inzetten te proberen een helper te zijn waar geen helper is. Dank u voor uw bijdragen en de vriendelijke woorden die we mochten ontvangen.

Begroting Diaconie 2020

 Dinsdag 19 november jl. werd in de grote kerkenraad de begroting voor het jaar 2020 behandeld. Hieronder worden in het kort de meest opvallende zaken besproken.

 Inkomsten

We verwachten dat opbrengsten (baten) ongeveer 8% zullen afnemen t.o.v. de resultaten van 2018. De pachtopbrengsten van de gronden nemen juist toe, maar we zien de laatste jaren toch afnemende opbrengsten bij de Diaconale Rondgang. Sinds dit jaar (2019) is er een andere verdeling van collecten en is er elke dienst een collecte voor onze Kerk. Dat is op zich een goede beslissing, maar heeft wel een effect op de rekening van de Diaconie.

Uitgaven

Bij de uitgaven (lasten) vinden we het natuurlijk erg belangrijk dat zoveel mogelijk geld naar goede doelen gaat. Het totaal aan kosten daalt naar verwachting t.o.v. 2018 met € 2.300, maar dat komt o.a. omdat er geen afschrijvingen meer zijn (€ 1.800). Een beetje een boekhoudkundige daling dus, maar toch mooi dat de kosten niet stijgen.

Bij de donaties aan goede doelen valt het verschil in Diaconaal werk plaatselijk op: een daling van 85.340 naar 47.500. In 2018 zijn nieuwe tenten voor de jeugdkampen aangeschaft, gelukkig hoeven we dat niet elk jaar te doen! Daarnaast teren de Bezoekdienst en het Sociaal Diaconaat wat in op hun spaarrekening. Hun begrotingen zijn gelijk, maar de bijdrage vanuit de kas van de Diaconie is daardoor wat lager.

Een en ander heeft een positief effect op de begroting voor giften wereldwijd die kunnen stijgen met € 23.000.

Al met al mogen we heel trots zijn dat de Protestante Gemeente Aalten zo gul blijft geven ondanks de teruggang in Kerkbezoek. Als Diaconie zien we het als onze taak om heel zorgvuldig te kijken naar de doelen die we met uw donaties steunen. We vragen om terugkoppeling over wat er gedaan is met ons giften en ontvangen daar heel positieve reacties op. Daarnaast proberen we te zorgen voor een goede verdeling van gelden wereldwijd in arme gebieden, maar ook dichter bij huis in Nederland of zelfs in Aalten. U kunt hierover regelmatig lezen in Kerkvenster. Het motto van de Diaconie is: “helpen waar geen helper is” en daar gaan we zorgvuldig mee om.

College van diakenen

Johan van Eerden, penningmeester

Begroting 2020 Klik hier

Begroting diaconie Aalten 2021

Aan het eind van 2020 hebben we de grote kerkenraad via een mailing op de hoogte gebracht van de begroting van de diaconie voor het nieuwe jaar. Hierop zijn geen reacties gekomen die voor een wijziging of afwijzing zorgden, en daarmee was de begroting goedgekeurd. Een samenkomst zat er natuurlijk niet in, zo gaat dat in coronatijd.
Uiteraard willen we graag ook u als gulle gevers op de hoogte stellen van onze plannen voor het nieuwe jaar, daarom hierbij de begroting en een korte toelichting.

Inkomsten

De opbrengst van onroerende zaken (pacht voor gronden) zal toenemen door een toename van grond in het begin van 2021 en doordat enkele contracten weer wat verhoogd zijn.

Nu we geen bezoek aan de kerkdiensten hebben is het erg lastig inschatten wat er aan collecten binnen zal komen. We gaan ervan uit dat er bij de diaconale rondgang wat compensatie zal plaatsvinden voor de gemiste collecten. Dit zagen we ook in 2020. U ziet dit terug in een toename opbrengst levend geld en een afname van de doorzend collecten en giften. Al met al wel een lichte daling van opbrengsten, maar we hopen dat de afname beperkt blijft.

Uitgaven

Wanneer de opbrengsten van pacht stijgen dan stijgen ook de kosten daarvan een beetje. Dat is een vast percentage. Wellicht zijn er nog wat extra kosten voor de aanschaf, vandaar een begrote stijging van kosten voor gronden. De dominees dienen maar weinig declaraties in voor diaconaal pastoraat, vandaar een verdere daling van die kosten. Er zit wel ruimte in de reserves hiervoor, dus komt er een goed idee dan is dat, na goedkeuring door de kerkenraad, evengoed mogelijk.

Diaconaal werk plaatselijk laat een stijging zien. De werkgroepen hebben andere jaren wat ingeteerd op eigen reserves. Die zijn ongeveer besteed, waardoor de kosten nu volledig doorberekend worden aan de diaconie. Hierdoor heeft het diaconaal werk wereldwijd wel wat minder te besteden, maar er staat inmiddels een forse reservering voor coronahulp op de balans, en die kan wereldwijd besteed worden waar dat nodig is. 

Al met al mogen we heel trots zijn dat de Protestante Gemeente Aalten zo gul blijft geven, ondanks de teruggang in kerkbezoek.

Als diaconie zien we het als onze taak om heel zorgvuldig te kijken naar de doelen die we met uw donaties steunen. We vragen om terugkoppeling over wat er gedaan is met onze giften en ontvangen daar heel positieve reacties op. Daarnaast proberen we te zorgen voor een goede verdeling van gelden wereldwijd in arme gebieden, maar ook dichter bij huis in Nederland of zelfs in Aalten. U kunt hierover regelmatig lezen in KerkVenster.

Het motto van de diaconie is ‘Helpen waar geen helper is’, en daar gaan we zorgvuldig mee om.

college van diakenen

                                                                                                                      Johan van Eerden, penningmeester

Klik hier voor het Overzicht 2021