ANBI Diaconie PGA

Begroting Diaconie 2020

 

Dinsdag 19 november jl. werd in de grote kerkenraad de begroting voor het jaar 2020 behandeld. Hieronder worden in het kort de meest opvallende zaken besproken.

 Inkomsten

We verwachten dat opbrengsten (baten) ongeveer 8% zullen afnemen t.o.v. de resultaten van 2018. De pachtopbrengsten van de gronden nemen juist toe, maar we zien de laatste jaren toch afnemende opbrengsten bij de Diaconale Rondgang. Sinds dit jaar (2019) is er een andere verdeling van collecten en is er elke dienst een collecte voor onze Kerk. Dat is op zich een goede beslissing, maar heeft wel een effect op de rekening van de Diaconie.

Uitgaven

Bij de uitgaven (lasten) vinden we het natuurlijk erg belangrijk dat zoveel mogelijk geld naar goede doelen gaat. Het totaal aan kosten daalt naar verwachting t.o.v. 2018 met € 2.300, maar dat komt o.a. omdat er geen afschrijvingen meer zijn (€ 1.800). Een beetje een boekhoudkundige daling dus, maar toch mooi dat de kosten niet stijgen.

Bij de donaties aan goede doelen valt het verschil in Diaconaal werk plaatselijk op: een daling van 85.340 naar 47.500. In 2018 zijn nieuwe tenten voor de jeugdkampen aangeschaft, gelukkig hoeven we dat niet elk jaar te doen! Daarnaast teren de Bezoekdienst en het Sociaal Diaconaat wat in op hun spaarrekening. Hun begrotingen zijn gelijk, maar de bijdrage vanuit de kas van de Diaconie is daardoor wat lager.

Een en ander heeft een positief effect op de begroting voor giften wereldwijd die kunnen stijgen met € 23.000.

Al met al mogen we heel trots zijn dat de Protestante Gemeente Aalten zo gul blijft geven ondanks de teruggang in Kerkbezoek. Als Diaconie zien we het als onze taak om heel zorgvuldig te kijken naar de doelen die we met uw donaties steunen. We vragen om terugkoppeling over wat er gedaan is met ons giften en ontvangen daar heel positieve reacties op. Daarnaast proberen we te zorgen voor een goede verdeling van gelden wereldwijd in arme gebieden, maar ook dichter bij huis in Nederland of zelfs in Aalten. U kunt hierover regelmatig lezen in Kerkvenster. Het motto van de Diaconie is: “helpen waar geen helper is” en daar gaan we zorgvuldig mee om.

College van diakenen

Johan van Eerden, penningmeester

 

Begroting 2020 Klik hier