Begroting 2019 PG Aalten

Begroting 2019 PG Aalten

Begroting 2019 PG Aalten: Klein tekort, pastorieën verkocht

Dinsdag 20 november jl. werd in de grote kerkenraad de begroting voor het jaar 2019 behandeld.

Algemeen:

Voor het jaar 2019 is er een tekort op de begroting, dit zal in de komende jaren verder oplopen.

Toelichting op de baten en lasten

Baten

De inkomsten uit onroerende zaken zullen in het jaar 2019 dalen doordat er minder huurwoningen in eigendom zijn (verkoop woningen De Miggelt en Hogestraat). De rentebaten dalen door de lage rentevergoeding op de spaargelden. De opbrengsten van de actie Kerkbalans zijn naar beneden bijgesteld. In de afgelopen jaren is er sprake van een gestage sterke daling in de opbrengst. Een van de oorzaken is de daling van het aantal kerkleden door opzeggingen en overlijden. Het totaalbedrag van de ontvangsten volgens de begroting 2019 zal dalen met € 27.000 t.o.v. de begroting 2018.

Lasten

De verwachte uitgaven van de kerkgebouwen blijven ongeveer gelijk aan de begroting van het  jaar 2018. Bij de overige eigendommen en inventarissen is hetzelfde bedrag begroot als uitgave.

De afschrijvingen stijgen licht, dit heeft te maken met het activeren van investeringen die meerdere jaren meegaan.

De uitgaven voor het pastoraat stijgen op de begroting met € 12.400 t.o.v. de begroting 2018, dit komt door de CAO stijging salarissen. Het aantal fte bij de predikanten blijft gelijk, bij de pastorale medewerkers is er sprake van een kleine toename in het aantal fte.

De uitgaven voor salarissen en vergoedingen dalen met € 15.030 o.a. door besparingen bij het kerkelijk bureau en anders inzetten van kosters.

De uitgaven kosten beheer en administratie dalen verder t.o.v. vorig jaar.

De begroting voor het jaar 2019 laat nu een tekort zien van € 7.400. Volgens de meerjarenbegroting zal er in het jaar 2020 sprake zijn van een tekort van € 35.350, dit tekort zal bij ongewijzigd beleid oplopen naar een tekort van € 247.050 in het jaar 2026.

De volledige begroting ligt op het kerkelijk bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ondergetekende

Begroting 2019 PG Aalten