Begroting 2023

Begroting 2023 van het college van kerkrentmeesters Protestante Gemeente Aalten

De begroting is op 15 november jl. aan de grote kerkenraad voorgelegd en aansluitend goedgekeurd.

Algemeen

Voor het jaar 2023 is er een tekort begroot van € 130.023 (resultaat verslagjaar), het resultaat naar algemene reserve is echter € 85.023 negatief.
Het jaar 2023 zorgt om twee redenen voor een groot tekort; de energietarieven zullen meer dan verdubbelen en door de hoge inflatie zijn de salarissen met 8% geïndexeerd.

Toelichting op de baten en lasten

Baten

De inkomsten uit onroerende zaken zijn met name huurinkomsten van de kerk, Elim en de twee pastorieën.

De opbrengsten uit rente en beleggingen zijn met name rente-inkomsten. De spaargelden zijn in het verleden voor langere tijd vastgezet, zodat deze toch nog rente genereren. Aanvullend rekenen wij erop dat vanaf het jaar 2023 over spaartegoeden rente ontvangen wordt.

De inkomsten uit verhuur van gronden en burgerwoningen zullen de komende jaren licht stijgen.

De opbrengsten levend geld daalden in de voorgaande jaren, wij gaan ervan uit dat ondanks de hoge inflatie die daling nog doorzet. De daling komt met name doordat kerkleden overlijden en er geen/te weinig aanwas is in de ontvangen kerkgelden. Voor de toekomst is er minder mogelijk.

De meerjarenprognose, die is opgesteld tot en met het jaar 2030, laat een jaarlijkse daling zien van gemiddeld € 25.500 per jaar, bij elkaar is dat € 205.000 minder opbrengsten uit onroerende zaken, rente, beleggingen en levend geld. 

Lasten

De verwachte uitgaven voor de kerkgebouwen stijgen omdat er onderhoud aan het orgel van de Oude Helenakerk gedaan moet worden. De verwachting is dat dit rond de € 100.000 zal kosten. Een groot deel hiervan zal via subsidies terugkomen (o.a. van de Stichting Restauratiefonds Oude Helenakerk).

De uitgaven voor energie zijn ingerekend met een verdubbeling, terwijl de prijzen wellicht verviervoudigen zullen. Dit betekent voor nu al de thermostaat in de gebouwen en kerken lager zetten. Gelukkig zijn er op enkele gebouwen zonnepanelen geplaatst, zodat dit de uitgaven zal drukken.

De afschrijvingen blijven redelijk gelijk doordat er niet veel investeringen begroot worden.

De uitgaven voor het pastoraat stijgen sterk door de hoge inflatie en het inrekenen van een salarisverhoging van gemiddeld 8%.

Uitgaven van de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten zijn lager begroot dan in de begroting jaar 2022. 

De uitgaven voor salarissen en vergoedingen stijgen met ongeveer € 28.500 door o.a. de al genoemde salarisverhoging van 8%.

De uitgaven kosten beheer en administratie zullen ten opzichte van de begroting 2022 licht stijgen. 

Bij de incidentele baten is een subsidie t.b.v. onderhoud orgel Oude Helenakerk ingerekend voor € 50.000.

Het tekort is begroot op € 130.023, vanuit de bestemmingsreserves wordt € 45.000 ingezet om het pastoraat te ondersteunen.

Het tekort voor het jaar 2023 wordt begroot op € 85.023.

Volgens de meerjarenprognose zal er bij het huidige beleid tot en met het jaar 2030 een tekort zijn van meer dan € 1.273.000, ervan uitgaande dat € 450.000 onttrokken wordt uit de bestemmingsreserves (anders zou het tekort € 1.723.000 bedragen), en dat de predikant die in de tussentijd met emeritaat gaat en het personeel dat met pensioen gaat, niet vervangen worden.

Om direct al op korte termijn fors te bezuinigen zou ten koste gaan van het pastoraat. Het tekort mag even oplopen, maar niet zoveel als volgens de meerjarenprognose ingerekend is.
Deze achteruitgang komt omdat er jaarlijks minder kerkleden zijn door overlijden, vertrek en opzegging, en er bijna geen aanwas van nieuwe kerkleden is.
De uitgaven stijgen in 2023 extreem door energiekosten en salarissen. Minder inkomsten en lichte stijging van de overige uitgaven zorgen er dan voor dat het tekort versneld oploopt.
De volledige begroting ligt op het kerkelijk bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ondergetekende

college van kerkrentmeesters,
René Veerbeek, penningmeester