Begroting PGB 2022

Begroting PGB 2022

Toelichting op de Begroting 2022 van de Protestantse Gemeente Bredevoort

In de kerkenraadsvergadering van 23 november zijn de begrotingen 2022 voor kerk en diaconie behandeld. Met een korte toelichting geven we u inzage in de te verwachten inkomsten en uitgaven voor het komende jaar.

Begroting van de kerk
Een begroting opstellen in deze onzekere tijden is niet eenvoudig. Welke activiteiten kunnen doorgang vinden? Zijn er nog aanpassingen noodzakelijk die mogelijk wat extra kosten met zich mee brengen? We hebben getracht om er zo goed mogelijk een inschatting van te doen.
Al enkele jaren hebben we te maken met een niet sluitende begroting. Dalende inkomsten tegenover stijgende kosten maken het verschil alleen maar groter. Hoe kun je dat beheersbaar houden? Het college van kerkrentmeesters is er voortdurend met elkaar over in gesprek en als u er ideeën over heeft, geef ze vooral aan ons door. Het telkens terugkerende tekort dwingt ons tot ingrijpende besluiten. Een ervan is het besluit om de ‘eigen uren’ van de predikant terug te brengen tot 70% van een volledige betrekking. Het resultaat ervan is in deze begroting verwerkt.

Bij de inkomsten
Aan de opbrengstenkant zien we een kleine terugloop van de inkomsten. De opbrengsten uit verhuur van onze gebouwen zullen ongeveer gelijk blijven. Banksaldo’s leveren geen rente meer op maar kosten geld, we hebben dan ook te maken met een negatieve bankrente op onze spaartegoeden. Voor de bijdragen levend geld (giften en Kerkbalans) zijn ook iets minder opbrengsten begroot. Door het krimpen van onze gemeente is hierin al jaren een dalende lijn zichtbaar. De overige bijdragen waaronder die van de diaconie zullen ongeveer gelijk blijven.

Bij de lasten
Voor onze kerkgebouw en het Koppelhuis gaan we voor het komende jaar uit van ongeveer gelijkblijvende kosten voor onderhoud, Voor zover we overzien is geen groot onderhoud aan onze gebouwen noodzakelijk. De energielastenlasten zullen door stijgende prijzen toenemen.
In de kosten voor het pastoraat is de werktijdfactor van 0,7 verwerkt. Er zullen dus wat meer gastpredikanten voorgaan. Bijkomende kosten voor het pastoraat zullen gelijk blijven.
De verplichtingen en bijdragen aan andere organen zijnde de solidariteitskas en het kerkelijk quotum blijven gelijk. Voor het beheer en de administratie zullen de kosten naar verwachting licht oplopen door de cao-afspraken.

Hoe verder?
Inkomsten en uitgaven zijn dus op dit moment niet in balans. Het zal een hele klus worden om daar meer evenwicht in te krijgen maar er zijn zeker nog mogelijkheden voor. We gaan proberen om meer rendement te halen uit ons vermogen. We hebben prachtige gebouwen in eigendom, die voor veel verschillende activiteiten gehuurd of gebruikt kunnen worden. Alle gebouwen zijn en blijven van alle noodzakelijke faciliteiten voorzien, dus het verhuurpotentieel is groot.
Daarnaast mogen wij ons bovenal gelukkig prijzen met de fijne kerkgemeenschap die we zijn en met alle mensen die zich met de gemeente verbonden voelen en vrijwillig de handen uit de mouwen steken. Samen vormen we een prachtige gemeente.

De complete begroting ligt vanaf nu één week ter inzage in ’t Koppelhuis. Vragen of opmerkingen daarover bespreken wij graag met u. Neem daarvoor contact op met mij of stuur een mail aan boekhouding@pkn-bredevoort.nl.

Klik hier voor de cijfers

Namens het college van kerkrentmeesters,
Wim ter Maat

Toelichting op de begroting van 2022 van de diaconie Bredevoort

 Voor het komende jaar 2022 is geprobeerd om een goede inschatting te maken van de inkomsten en de uitgaven. Op dinsdag 23 november heeft de kerkenraad de begroting voor het jaar 2022 goedgekeurd.

Sommige posten zijn lastig in te schatten. We hebben ook nu weer te maken met oplopende covidbesmettingen, wat het kerkbezoek en andere activiteiten niet ten goede komt. De gezamenlijke maaltijden, het koffiedrinken e.d. zijn onzeker. Dat is een gemis voor onze kerkgemeenschap en zeker voor ouderen en kwetsbare mensen die veelal aan huis gebonden zijn.

Als diaconie hebben we het voornemen een deel van de inkomsten, voor zover mogelijk, duurzaam te bestemmen. Een eerste aanzet is het voedselbos en de pluktuin in de driehoek bij de Koppele. We hopen dit verder te kunnen uitbreiden.  Ook onderzoeken we de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Over verdere mogelijkheden wordt nagedacht.

Plaatselijk en wereldwijd blijven we alert op schrijnende armoe, noodsituaties. Naast enkele nieuwe initiatieven die we het afgelopen jaar hebben gesteund, zijn goede en duurzame ideeën van harte welkom. Afwegende zijn we tot de bijgaande begroting gekomen.  Wij willen u graag een korte toelichting geven. De complete begroting ligt vanaf nu één week ter inzage in ’t Koppelhuis. Vragen of opmerkingen daarover bespreken wij graag met u. Neem daarvoor contact op met mij of stuur een mail aan boekhouding@pkn-bredevoort.nl

 Opbrengsten en baten

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we jaarlijks inkomsten hebben van onroerend goed en gronden. Deze vormen de vaste basis van inkomsten, waardoor we onze diaconale taken goed kunnen vervullen.  De rentekosten en bankkosten worden negatief.

De post ‘door te zenden collecten en giften’ is toegevoegd bij ‘diaconaal werk’.

Uitgaven en kosten

Bij de ‘kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen’ zijn de kosten opgenomen voor belastingen, verzekeringen, onderhoud. Verder is er een bedrag groot € 12.200 toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening voor o.a. kosten voor toekomstig onderhoud, afschrijving beeld- en geluidinstallatie en duurzaamheid.

Bij de post ‘kerkdiensten en kerkelijke activiteiten’ zijn de kosten voor koffiedrinken, huur e.d. toegevoegd, deze kosten zijn bij ‘verplichtingen bijdragen andere organen’ komen te vervallen.

Bij ‘salarissen en vergoedingen’  zijn de kosten voor de financiële administratie komen te vervallen, ze staan nu opgenomen onder ‘beheer, administratie en archief’.

Bij ‘diaconaal werk plaatselijk/regionaal/landelijk/wereldwijd’ zijn de ‘afdrachten door te zenden collecten en giften’ opgenomen.

Voor zover nu bekend gaan we het komende jaar de volgende projecten ondersteunen:

Stichting Christenhulp Oost Europa, bijdrage onderhoud electrocar Marga Klompé, Joanne Foundation voor inrichting laboratorium Oeganda, Stichting Antje, Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten, ondersteuning personen, Joanne Foundation bijdrage voedselhulp, Hospice de Lelie, IKA, Kinderen in de knel, Kerk in Actie, Voedselbank, Stichting Present.

 Klik hier voor de cijfers

College van diakenen,                                    Bert Stronks, penningmeester