Bericht van de kerkenraad PG Aalten

Beste gemeenteleden,

In de afgelopen maanden zijn wij als kerkenraad druk bezig geweest met allerlei zaken.

Graag willen wij u even bijpraten waar we ons in de afgelopen maanden mee hebben bezig gehouden.

Dossier gebouwen

Zoals u heeft kunnen lezen, hebben wij in de afgelopen tijd twee gemeenteavonden georganiseerd om u op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken en ook om uw mening en advies te vragen over de verschillende vraagstukken waar wij op dit moment voor staan.

Een groot aantal gemeenteleden heeft deze avonden bezocht en ook zijn/haar vragen en meningen kenbaar gemaakt, hetzij op die avonden, hetzij naderhand via  mails, brieven, telefoon en persoonlijke gesprekken.

Deze informatie zal worden gedeeld met al onze ambtsdragers, zodat zij dit kunnen meenemen in hun besluitvorming over de diverse vraagstukken waarop wij een antwoord proberen te vinden.

In de vergaderingen van de kerkenraden en de klankbordgroepen zullen wij hier verder overleg over voeren en u hiervan op de hoogte stellen.

Op voorhand willen wij u allemaal bedanken voor uw inbreng, het meedenken en uw betrokkenheid.

Een verslag van beide avonden is reeds gepubliceerd in de voorgaande edities van KerkVenster

Link naar pagina

Nieuw beleidsplan

De commissie heeft de eindversie van het nieuwe beleidsplan eind januari gepresenteerd aan de leden van de kleine kerkenraad, en in de afgelopen maand ook  aan de leden van de grote kerkenraad. Ook uw mening is hierover gevraagd en binnenkort zullen wij alle vragen en opmerkingen bespreken waarna  we hieraan de laatste hand kunnen leggen, zodat we binnenkort weer een up-to-date beleidsplan hebben.

Wij willen de commissieleden heel hartelijk bedanken voor het vele werk dat hieraan voorafging.

Link naar pagina beleidsplan

Commissie communicatie

Op dit moment is deze commissie druk doende om alle informatiestromen die er zijn in onze kerk tegen het licht te houden. Denk hierbij zowel aan de schriftelijke communicatie (KerkVenster, nieuwsbrieven) als ook de digitale communicatie (e-mail, website, Facebook, instagram enz,)

Er zal geprobeerd worden om hier meer eenheid in te brengen en ook de lijnen hiervoor intern te stroomlijnen.

Ook dit vergt weer veel tijd en inzet van vrijwilligers. Dank aan een ieder die hier een steentje aan bijdraagt.

Het eerste rapport met bevindingen en aanbevelingen is al aan het moderamen overhandigd. Binnenkort zullen wij met de ambtsdragers  gaan bespreken, hoe wij dit verder gaan oppakken en uitwerken.

Samenwerking met de r.-k. parochie

Deze samenwerking verloopt van beide kanten zeer voorspoedig. Regelmatig hebben de wederzijdse vertegenwoordigers overleg met elkaar en worden de verschillende vragen, opmerkingen en eventuele uitbreiding van deze samenwerking besproken.

Het is fijn om te zien en te horen dat onze r.-k. broeders en zusters zich steeds beter thuis voelen in onze gebouwen, en de samenwerking en de ontvangst als zeer prettig ervaren.

Hierbij zijn ook een groot aantal vrijwilligers betrokken en ook hen wil ik hierbij bedanken voor hun inzet en betrokkenheid.

Pasen

Naast de gebruikelijke diensten rondom het paasfeest, zal er ook weer een gezamenlijke paas-zang plaatsvinden op de Markt.

Na de ochtenddienst kunnen we ons begeven naar de Markt waar we nu weer zonder beperkingen, gezamenlijk met de verschillende geloofsgemeenschappen in Aalten het paasfeest kunnen vieren.

Dienst met Oekraïense vluchtelingen

Ook zal er een speciale dienst worden georganiseerd voor de Oekraïense vluchtelingen.

Deze dienst wordt gehouden op zaterdag 15 april in de Dorpskerk aan de Markt in Dinxperlo.

Aanvang 19.00 uur.

De dienst wordt georganiseerd door de Diaconale Hulp Verlening Aalten en verschillende geloofsgemeenschappen uit Aalten, Bredevoort en Dinxperlo werken hier aan mee.

Namens de kerkenraad van de PG Aalten,

Gerard Helmink