DE ZOMER IS BEGONNEN

Beste mensen,

De zomer is in volle gang, de schoolvakanties zijn begonnen en ook wij zijn ons aan het voorbereiden op een vakantie in Italië. Op het moment van schrijven zijn wij druk bezig met het inpakken van de  koffers en  binnenkort zullen wij vertrekken naar het prachtige Toscane. Even genieten van Zon, Zee, Elkaar en de prachtige omgeving en de fantastische Italiaanse keuken. We zijn dus al in vakantiestemming, en wellicht staan bij u ook de koffers in de gang voor een welverdiende vakantie, waar ook ter wereld.

Maar ook als u thuisblijft valt er genoeg te genieten in onze prachtige Achterhoek.

Vanuit IJzerlo willen wij u allen een prachtige tijd toewensen.

Reacties op het artikel ‘De Zomer is Aanstaande’

Naar aanleiding van de toelichting in de vorige editie van KerkVenster, hebben diverse mensen mij in de afgelopen week gebeld en aangesproken. Dit waardeer ik zeer, soms had ik direct antwoord op hun vragen, soms waren het vragen waarop ik het antwoord nog niet weet en soms was het gewoon een goed gesprek waarin wij met elkaar van gedachten hebben gewisseld. Uit de reacties blijkt dat er veel dingen duidelijker worden, maar soms worden toch nog een aantal zaken verkeerd gelezen of begrepen. Meerdere malen is mij de vraag gesteld, of de opmerking gemaakt: Wordt er in de vergadering van de grote kerkenraad in september besloten dat de Oude Helena Kerk wordt overgedragen aan het SOGK?

Het antwoord hierop is helder: Nee. Indien de grote kerkenraad instemt met het voorgenomen besluit zullen er alleen verdere vervolgstappen worden genomen.

Wat is ook alweer het voorgenomen besluit, waarin de Grote Kerkenraad in september een beslissing over zal nemen?

De grote kerkenraad stelt voor, in aansluiting op eerdere besluiten, in principe over te gaan tot eigendomsoverdracht van de Oude Helenakerk aan Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). Het college van kerkrentmeesters en de kleine kerkenraad krijgen de opdracht om met de SOGK een conceptovereenkomst op te stellen waarin op bevredigende wijze de belangen van de Protestantse Gemeente Aalten worden geregeld. Deze overeenkomst zal te zijner tijd worden voorgelegd aan de grote kerkenraad.

Wat betekent dit nu in de praktijk:

Indien de Grote Kerkenraad instemt met het voorgenomen besluit zullen wij de volgende stappen ondernemen. De kerkrentmeesters zullen verdere gesprekken aangaan met het SOGK om tot een principeovereenkomst te komen. In deze gesprekken zullen alle voorkomende zaken worden besproken, en zullen ook de verder plannen zowel inhoudelijk als financieel verder worden uitgewerkt. Ook zullen er gesprekken en plannen worden gemaakt voor de aanpassingen die gerealiseerd moeten worden, zowel bouwkundig, als financieel. Om dit allemaal om dit allemaal te realiseren zal men nog geruime tijd nodig hebben. Zodra deze plannen volledig zijn uitgewerkt zullen deze gegevens en plannen weer worden gepresenteerd aan de kleine en grote kerkenraad, en zult u ook via een gemeenteavond op de hoogte worden gebracht. Daarna zal de grote kerkenraad hierover het uiteindelijk besluit nemen.

Vragen vanuit de gemeente:

Als de Oude Helenakerk wordt overgedragen aan de SOGK moet er dan een flinke bruidsschat worden betaald?

Moet er voor elk evenement waarvoor de kerk daarna gebruikt gaat worden, en dat zijn niet alleen kerkdiensten ook betaald moet worden?

Wat in het geval van de suppoosten-openstelling  met drie dagdelen in de week…

Nee, wij als PGA hoeven geen bruidsschat of een  bedrag in geld over te dragen aan het SOGK bij overdracht. Een bruidsschat is van toepassing bij onderhoudsachterstand.

Bij de Oude Helena Kerk is dit niet het geval. Indien er een evenement zal worden georganiseerd zal de organisatie een huursom moeten betalen voor het gebruik van het gebouw.

Het openstellen van het gebouw is geen direct evenement, dus hiervoor zal dan ook naar onze mening geen huursom hoeven te worden berekend.

In  het besluit van 2016 is vastgesteld: ‘Onderzoek de mogelijkheden voor het overdragen van de Oude Helenakerk en Elim in één of andere beheersvorm zodat medegebruik door de PGA in de toekomst gewaarborgd blijft. U spreekt echter voortdurend over ‘eigendomsoverdracht’.

Het gaat om het overdragen van de kerk. Wanneer wij de kerk overdragen aan het SOGK hebben wij niet langer de verantwoordelijkheid voor de lasten en risico’s die horen bij een monumentaal pand. Wel is medegebruik door de PGA gewaarborgd. Elim kan niet in eigendom worden overgedragen aan de SOGK. Dit is immers geen monumentaal pand, een voorwaarde voor het SOGK. Wij houden dit gebouw dan ook in eigendom en blijven hier gebruik van maken.

In uw motivatie om de Helenakerk over te dragen aan SOGK geeft u steeds aan dat de Oude Helenakerk te duur zou zijn qua onderhoud.

Dit is niet de correcte weergave van wat wij hebben besproken. Met een teruglopend aantal leden en afnemende financiële middelen, vinden wij het belangrijk om toekomstige generaties te ontzorgen. Een monumentaal pand brengt risico’s met zich mee. Wij willen de toekomstige generatie niet belasten met deze risico’s, de kerkleden en vrijwilligers die over 10 – 50 jaar nog beschikbaar zijn moeten zo min mogelijk worden belast met bestuurlijke taken op dit terrein.

Het kerkbestuur spreekt over ontzorgen voor de toekomst. Daarom wilt u de Oosterkerk verkopen en de Oude Helenakerk overdoen aan SOGK.

Betreft dit ontzorgen dan niet de Zuiderkerk (die heel veel onderhoud vraagt) en de pastorieën? 

Op dit moment zijn wij bezig met de uitvoering van het genomen besluit van april 2016 wat volgde op het rapport Werkgroep Gebouwen. Hierin is niet gesproken over de pastorieën en deze gebouwen zijn ook geen onderdeel van het voorgenomen besluit.

Wat betreft de vraag over de Zuiderkerk, hier wordt alleen het normale onderhoud aan gepleegd wat ook al in de begroting was gereserveerd.  De stelling ‘heel veel onderhoud’ is natuurlijk een persoonlijke inschatting van de vragensteller.  De Zuiderkerk heeft in verhouding niet meer onderhoud nodig dan de andere gebouwen.

Over de kosten van de Zuiderkerk mag volgens u niet worden gesproken. Het proces rondom de kerkgebouwen bestrijkt de hele gemeente! Ook een financiële vergelijking moet daarom meegenomen worden in het totale gebouwen beleid. Welke aantoonbare kosten kunnen volgens u bespaard worden? Om tot een goede afweging te komen welk gebouw moet worden afgestoten is het strikt noodzakelijk een exacte financiële analyse van beide gebouwen te kennen.

Deze vraag is op dit moment minder relevant, omdat wij niet spreken over het afstoten van de Zuiderkerk of de Oude Helena kerk. Vanzelfsprekend zullen er financiële analyses worden gemaakt en zal er worden gekeken op welke kosten er kan worden bespaard. Daarnaast willen wij wel vermelden, dat in het rapport Werkgroep Gebouwen en bij de besluitvorming 2016 het kostenaspect wel degelijk is meegenomen. Er heeft een uitgebreide vergelijking plaatsgevonden in dat rapport.

Is het een idee om een ‘onafhankelijke derde’ nog eens de varianten SOGK en OHK te laten vergelijken? Deze commissie kan dan een advies geven.

Op het ‘kruispunt’ van ingrijpende beslissingen, lijkt het mij in deze verstandig, om de kennis en kunde in te roepen, van een onafhankelijke financiële derde partij.

Deze vraag is in meerdere varianten gesteld. Om de verschillende varianten eventueel door een derde partij te laten beoordelen, zullen deze verder moeten worden uitgewerkt dan de informatie die nu beschikbaar is. Pas dan kunnen wij dit laten beoordelen door een onafhankelijke derde partij.

Op voorhand sluiten wij dit zeker niet uit en nemen wij deze aanbeveling ter harte.

Heeft de Kerkenraad wel goed geluisterd op de gemeenteavond  van 28 mei 2019?

Waar blijft het broodnodige vertrouwen op consensus  zoals afgesproken in 2006 bij het samengaan van Gereformeerde kerk  en Hervormde Gemeente?

Wij hebben zeker naar uw opmerkingen geluisterd, en deze waren zowel positief als negatief. U zult ook begrijpen dat wij ook streven naar consensus, (gezamenlijke instemming) maar wij begrijpen ook, dat wij niet elk gemeentelid kunnen overtuigen van al onze besluiten. Wij zullen ons tot het uiterste inzetten om consensus te bereiken.

Heeft de kerkenraad onderzocht welke alternatieven er zijn voor de verkoop van de Zuiderkerk en welke financiële opbrengsten gerealiseerd zouden kunnen worden?

Nee, dit was ook niet de opdracht vanuit het besluit van 2016. Vandaar dat hier ook geen onderzoek naar is gedaan.

Tot slot

In de volgende edities van KerkVenster zullen wij nog meer vragen beantwoorden. Mocht u zelf nog vragen en/of opmerkingen hebben, schroom dan niet om deze aan ons te stellen. U kunt deze mailen naar scriba.aalten@kerkvenster.nl, maar vanzelfsprekend kunt u mij ook te allen tijde bellen op de volgende telefoon nummers 0543-466123 / 06-13017794  (ma. – vrij.  18.00-22.00 uur)

Vanaf 19 juli t/m 12 augustus zijn wij met vakantie. Nogmaals een fijne tijd  toegewenst, geniet van uw vakantie, en blijf omzien naar elkaar.

Hartelijke groet,                                                    Gerard Helmink, voorzitter PG Aalten