Commissie Inspiratie en Ontmoeting opgeheven

Allereerst willen wij als kerkenraad onze excuses aanbieden voor het niet op juiste wijze informeren van onze gemeente over dit besluit van de commissie Inspiratie en Ontmoeting.

De commissie heeft ons al aan het begin van de zomer ingelicht over dit besluit, en ons een brief gestuurd met daarin haar visie en uitleg waarom zij tot dit besluit is gekomen. Wij hebben hiervan wel melding gemaakt in het verslag van de kleine kerkenraad van 26-6-2018, maar voor de rest is dit niet vermeld in KerkVenster.

Hier hadden wij wat meer de aandacht op moeten vestigen, vandaar dit artikel.

De commissie I&O heeft ons in het verleden regelmatig op de hoogte gehouden van haar reilen en zeilen, en ook bracht zij jaarlijks het welbekende boekje uit met daarin een duidelijke omschrijving van de activiteiten die zij in het komende kerkelijk jaar zou organiseren.

Vele jaren hebben de verschillende leden zich met hart en ziel ingezet om jaarlijks een gevarieerd programma samen te stellen.

De ene avond een gastspreker, dan een fietstocht met bezoek aan verschillende (kerk)gebouwen, of een thema-avond waarin men als bezoeker ook een actieve rol kon spelen.

Waarom dan toch het besluit om te stoppen met deze commissie.

Om dit goed uit te leggen wil ik een paar gedeeltes citeren uit de brief die de commissie aan de kerkenraad heeft gestuurd (uiteraard met toestemming van de commissie I&O).

Geachte leden van de kleine kerkenraad.

Tijdens de evaluatie van het winterseizoen 2018-2019 hebben wij het volgende besproken.

De commissie was en is tevreden over de variatie in onderwerpen en activiteiten.

Tegelijkertijd moesten we constateren dat de verhouding tussen de inzet van de commissieleden om steeds weer een activiteit te organiseren en het aantal mensen dat belangstelling toonde niet langer in verhouding tot elkaar stonden. Met andere woorden, het bezoekersaantal, dat al enkele jaren dalende was, bereikte soms een niet meer acceptabel niveau. Heel jammer!

Bij de gesprekken over de plannen voor het nieuwe seizoen, bleek al snel dat de commissieleden het eigenlijk niet meer aandurven om gastsprekers van elders uit te nodigen. Mensen reisden in het verleden soms vele kilometers om hier in Aalten slechts een handjevol mensen te ontmoeten. De commissieleden zagen eerder tegen een nieuwe activiteit op i.v.m. het geringe aantal bezoekers, dan dat ze uitkeken naar een programmaonderdeel.

In de loop van het gesprek bleek dat we tegenover elkaar maar moeilijk konden uitspreken dat er weinig energie en moed was om nog zo’n seizoen voor te bereiden. Maar toen het hoge woord er uiteindelijk uitkwam bij een van ons, sloten de andere twee leden zich onmiddellijk aan: wanneer we er zo tegen opzien, waarom gaan we dan verder?

Met pijn in het hart en met een verdrietig gevoel delen de drie leden van de commissie Inspiratie & Ontmoeting u vandaag mee dat ze stoppen met het organiseren van activiteiten in het kader van deze commissie. Kennelijk is er te weinig behoefte aan een winterprogramma voor de doelgroep, de leden van de Protestantse Gemeente Aalten.

Met een vriendelijke groet aan u allen sluiten we ons mooie werk af.

commissie Inspiratie en Ontmoeting

Vanzelfsprekend vinden wij het als kerkenraad erg jammer dat men dit besluit heeft moeten nemen, maar wij staan achter de keuze van de commissie.

Natuurlijk is het aantal bezoekers of deelnemers niet altijd het eerste uitgangspunt voor het organiseren van activiteiten, maar als men gedurende meerdere momenten moet constateren dat er te weinig behoefte is binnen de doelgroep, dan getuigt het juist van kracht om te stoppen.

Wij willen alle vrijwilligers die zich de afgelopen jaren voor deze commissie hebben ingezet, hartelijk danken voor hun inzet, creativiteit, enthousiasme en doorzettingsvermogen.

Bedenk dat jullie in de afgelopen jaren voor vele gemeenteleden een prachtige, inspirerende en wellicht leerzame avond/dag hebben georganiseerd.

 

Namens de kleine kerkenraad,

Gerard Helmink