De vrede van Elim, een teken van hoop

Als je de goede intentie hebt, kom je eruit. Dat is ook nu weer gebleken.

De kerkenraad wenste dat er een poging gedaan zou worden om tot een herstel van vertrouwen te komen na de ontstane vertrouwensbreuk tussen de kleine kerkenraad en ds. W. Everts. In KerkVenster van 6 december 2019 heb ik dit gemeld.

Nu ben ik blij, dat ik kan melden dat het gelukt is. Na verschillende afzonderlijke gesprekken met vier leden van het moderamen van de kleine kerkenraad enerzijds en ds. Everts anderzijds is er op maandagavond 10 februari 2020 een gemeenschappelijke verklaring getekend waarin deze leden van het moderamen namens de kleine kerkenraad enerzijds en ds. Everts anderzijds het vertrouwen in elkaar uitspreken en ook dat zij begeren in het komende jaar samen met elkaar (en met de overige ambtsdragers) in goede harmonie leiding te geven aan de gemeente. Een heel bijzonder moment was dat. Het gebeurde in gebouw Elim. Ik waande mij daar als bij de oase Elim uit Exodus 15:27. Al spreek ik de hoop uit, dat het op de verdere tocht in Aalten anders zal gaan dan in Exodus 16. Daar begon het volk van God na Elim al snel weer te morren. Ik hoop het allerbeste voor kerkenraad en gemeente in Aalten. En zoals wij allen weten: hoop is verliefd op lukken.

De weg naar herstel van vertrouwen is afgelegd en een gemeenschappelijke verklaring is getekend. Het is gelukt en daar ben ik dankbaar voor. En voor alle duidelijkheid: dit is echt niet alleen mijn verdienste. Het geldt ook voor de inzet van Tijme Bouwers. Op verzoek van kerkenraadsvoorzitter Gerard Helmink en ds. Everts is Tijme Bouwers gevraagd mij te ondersteunen. Dat heeft hij voortreffelijk gedaan. Ook wil ik hier Jan Hordijk noemen, die ds. Everts heeft bijgestaan. Bijzondere waardering heb ik voor de open manier waarop alle betrokkenen aan de gesprekken hebben deelgenomen.

Van onze werkzaamheden hebben Tijme Bouwers en ik een verslag gemaakt. Dit hebben wij tijdens een extra vergadering van de (grote) kerkenraad op dinsdag 25 februari 2020 vergezeld van een door Tijme gemaakte powerpointpresentatie aangeboden aan de kerkenraad via zijn voorzitter Gerard Helmink.

Als je de goede intentie hebt, kom je eruit. Dat is gebleken. Met de gemeenschappelijke verklaring als uitgangspunt wens ik de kerkenraad met ds. Wim Everts en de Protestantse Gemeente  Aalten, die zij dienen, een goede en gezegende toekomst samen toe.

  1.           Jan van Pijkeren

In hetzelfde blok plaatsen als bovenstaand maar wel onder dat van Jan van Pijkeren

Breuken kunnen worden hersteld.

Beste gemeenteleden.

Zoals u al gelezen hebt in het artikel van de “Commissie van Pijkeren” is de vertrouwensbreuk tussen de Kleine Kerkenraad en Ds W. Everts volledig hersteld. Na diverse indringende maar ook waardevolle gesprekken is op 10 februari j.l  “de vrede van Elim” bekrachtigd door het ondertekenen van de gemeenschappelijke verklaring.                  Op 25 februari j.l tijdens een extra vergadering van de Grote Kerkenraad, heeft de Commissie verslag gedaan van het traject en het eindrapport overhandigd aan de Kerkenraad.  Via deze weg willen we alle betrokkenen hartelijk dank zeggen voor hun inzet in dit traject. Een speciaal woord van dank willen wij richten aan de commissie: Dhr Tijme Bouwers en ds Jan van Pijkeren. Hun inzet en begeleiding tijdens dit traject hebben alle betrokkenen als zeer waardevol en plezierig ervaren.  Het spreekt voor zich dat alle betrokkenen dankbaar en blij zijn met deze uitkomst, en dat wij uitzien naar goede en succesvolle samenwerking in de toekomst. Alle zaken, gevoelens en gedachten zijn uitgesproken en behandeld.  Excuses zijn gemaakt en aanvaard. M.a.w. we zetten een streep onder hetgeen wat is gebeurd en richten onze blik op de toekomst. Gezien de vertrouwelijke inhoud van het rapport, is na overleg met de Commissie van Pijkeren, alle betrokkenen en de Grote Kerkenraad, besloten dat het Rapport niet zal worden gepubliceerd in Kerkvenster. Wel is het rapport in te zien voor alle leden van de Protestantse Gemeente Aalten.

Op het Kerkelijk Buro kan men tijdens de openingsuren, in de periode van maandag 9 maart tot en met maandag 27 april het Rapport van de Commissie van Pijkeren inzien.

(ter informatie: van het Rapport worden geen kopieën verstrekt)

Met vriendelijke groet                Kerkenraad Protestantse Gemeente Aalten.