Definitief besluit Oosterkerk

Afgelopen weken bent u via KerkVenster, de (digitale) gemeenteavonden, Kerkbeeld, of Kerkradio geïnformeerd over het voorgenomen besluit van herbestemming en verkoop van de Oosterkerk ten behoeve van een woon-zorgcomplex. Hierop is gereageerd met  gevoelens van verdriet, maar de herbestemming van kerk naar woon-zorgcomplex wordt over het algemeen als positief ervaren.
Op de tweede gemeenteavond op maandag 13 juli  zijn vragen en opmerkingen uit  de gemeente behandeld en is aanvullende informatie verstrekt.

Op donderdag 16 juli heeft de Grote Kerkenraad de gemeenteavonden geëvalueerd en ingestemd met het besluit om de Oosterkerk over te dragen aan bouwbedrijf Klomps:

Alles overwegende en gehoord hebbende de gemeente, acht de Grote Kerkenraad de bestemming Woonzorg een passende bestemming voor de Oosterkerk, en besluit zij in te stemmen met het voorstel van het College van Kerkrentmeesters tot overdracht van de Oosterkerk aan Bouwbedrijf Klomps ten behoeve van het realiseren van een woonzorgcomplex op basis van de voorliggende concept overeenkomst.

De Grote Kerkenraad machtigt het College van Kerkrentmeester om uitvoering te geven aan dit besluit.

Hoe nu verder.
Het college van kerkrentmeesters zal het besluit om de Oosterkerk over te dragen aan bouwbedrijf Klomps verder uitvoeren. De overdracht vindt uiterlijk 1 juli 2021 plaats of zoveel eerder indien mogelijk, echter niet voor het einde van dit jaar. We kunnen de Oosterkerk dus dit jaar nog blijven gebruiken voor onze diensten.

We vinden het belangrijk dat iedereen op een goede wijze afscheid kan nemen van de Oosterkerk. Er zijn allerlei suggesties van gemeenteleden ontvangen, zoals ook reeds kort genoemd op de tweede gemeenteavond.
Enkele suggesties zijn; open dagen voorafgaand aan de overdracht, digitale rondleiding op film, open dagen tijdens en na de verbouwing van de Oosterkerk, een herdenkingsboek.
Graag willen wij een commissie benoemen die verdere ‘handen en voeten’ geeft aan het afscheid van de Oosterkerk.

Hierbij doen wij dan ook een oproep aan iedereen die hieraan wil meedenken en -werken. U kunt zich opgeven bij bjebuesink@lijbrandt.nl

Wij zullen u via Kerkvenster op de hoogte blijven houden van de voortgang rond de Oosterkerk. Hebt u vragen, opmerkingen, suggesties: schroom niet en neem contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Gerard Helmink

Voorzitter Protestantse Gemeente Aalten