Stand van zaken

Personeel, gebouwen en financiën  P.G. Aalten

Ondertussen bij de kerkrentmeesters

Binnen het college van kerkrentmeesters wordt gewerkt met werkgroepen. Ieder met hun eigen taakveld. We kennen de volgende werkgroepen: Personeel, Landerijen, Gebouwen, Financiën en sinds kort Multimedia. Van tijd tot tijd schrijft iedere werkgroep een stukje voor KerkVenster. Deze keer een iets uitgebreider artikel.

 Personeel

Het jaar 2020 was ook voor de medewerkers van de PGA een bijzonder en lastig jaar. Er waren immers (bijna) geen gewone kerkdiensten met als gevolg dat de predikanten/voorgangers moesten preken voor een nagenoeg lege kerk, zowel voor hen als voor de kerkelijk werkers waren de huisbezoeken lastig en soms onmogelijk. Begrafenissen waren ook niet zoals we dat gewend waren. Ook voor de kosters en de organisten was het aanpassen. Minder diensten, meer geregel. De medewerkers op het kerkelijk bureau kregen te maken met veel vragen, telefoontjes en normale zaken moesten anders worden georganiseerd. Dit alles geldt ook nu nog. Een aantal medewerkers werd zelf ziek. Gelukkig is op dit moment iedereen hersteld. Er is vanuit het college van kerkrentmeesters grote bewondering voor ieders flexibiliteit! We hebben geprobeerd een luisterend oor te zijn. Gesprekken met elkaar om tafel waren er af en toe. Maar ook telefonisch en af en toe digitaal was er contact. Maar niet op de manier zoals we graag zouden willen. Naast het afscheid van Wim Everts mochten we twee nieuwe kerkelijk werkers verwelkomen, Anneke en Wilma! Zo kan het pastoraat weer beter ingevuld worden. We zijn dankbaar dat door de inzet van alle medewerkers het werk van de PGA toch zijn doorgang kan vinden!

Landerijen

Eind 2020 hebben we ongeveer 6 ha. landbouwgrond aangekocht aan de Haartseweg. Via de KKG (Kantoor der Kerkelijke Goederen) zal deze verpacht worden. (Zie advertentie elders in KV) Omdat spaargeld niets meer opbrengt, sterker nog, geld kóst en beleggen niet geheel zonder risico’s is, heeft verpachten van grond de voorkeur van het college om inkomsten te genereren.

Gebouwen

Onderhoud Oude Helenakerk

In 2020 heeft de monumentenwacht weer een inspectierapport uitgebracht voor deze kerk.  Architectenbureau Boerman Kreek uit Steenderen heeft het onderhoudsadvies omgezet in een meerjarenprognose 2021 tot 2026 en subsidie aangevraagd. Verwacht wordt dat t/m 2026 een bedrag van € 268.000 nodig is. Hiervoor verwachten we een subsidie van ongeveer € 152.000. Samen met het Restauratiefonds wordt nu gekeken welke werkzaamheden het eerste opgepakt worden.

Voortgang onderzoek overdracht Oude Helenakerk aan SOGK

Wij willen nog even herhalen dat de kerkenraad de Oude Helenakerk in de toekomst wil blijven gebruiken als gebouw voor de kerkdiensten en andere activiteiten. Bij een overdracht aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) zal een plaatselijke commissie worden aangesteld voor het beheer en de exploitatie. Slechts de kerkenraad kan de eventuele overeenkomst met SOGK opzeggen, niemand anders.

Om de gebruiksmogelijkheden van de kerk te verbeteren, zijn zoals eerder meegedeeld, wel een aantal aanpassingen nodig. In september is er overl,eg geweest met de Commissie Cultureel Erfgoed van de Gemeente Aalten. Zij zijn positief over de voorgestelde aanpassingen zoals deze ook gepresenteerd zijn voor de grote kerkenraad. Op 24 November zijn de plannen verder besproken met de Raad voor Cultureel Erfgoed van de provincie Gelderland. Ook zij zijn positief. De volgende stap zal zijn om de plannen bouwkundig uit te werken en diverse aannemers te benaderen voor een offerte. Dit zal gezien de beperkende maatregelen, nog wel enige maanden duren. Daarna kunnen we verder gaan met de besprekingen met de SOGK en een totaalrapport maken voor de kerkenraad. Op basis van dit totaalplaatje en een conceptovereenkomst kan de kerkenraad dan haar afwegingen maken en zal zij dit opnieuw aan de gemeenteleden voorleggen.

Voortgang verkoop Oosterkerk

Zoals eerder met u gedeeld is, wordt de Oosterkerk verkocht aan aannemingsbedrijf Klomps uit Dinxperlo. De afgelopen tijd is Klomps samen met de architect en adviseurs druk bezig met de uitwerking van de plannen en afstemming met de gemeente en monumentencommissies. Daartoe is een vergunningsaanvraag ingediend. De verschillende instanties zijn zeer enthousiast over het plan en de nieuwe invulling. De PGA heeft gekozen voor een woonzorgbestemming en daar heeft Klomps een mooie, passende invulling aan kunnen geven met respect voor het kerkgebouw.

Men is  van plan om de kerk te verbouwen tot een kleinschalige woonvoorziening met 24-uurs zorg voor circa twintig mensen met dementie in een vertrouwde omgeving. De doelgroep is Aaltenaren dus daarmee blijft de kerk voor bewoners, familie, medewerkers en bezoekers een bijzondere plek voor Aalten. Op dit moment lopen er gesprekken in de afrondende fase met een zorgpartij.

Het plan is passend bij het monumentale kerkgebouw, en het gedenkraam en het orgel blijven behouden.

In KerkVenster van vrijdag 6 november 2020 hebt u hier een impressie van kunnen zien. Op de website van KerkVenster, bij ‘Oosterkerk journaal’ kunt u het gehele plan in pdf- bestand te bekijken.

Buitenruimte en parkeren Oosterkerk

N.a.v. een gezamenlijke brief van Klomps en de PGA aan de buurtbewoners zijn er enkele vragen binnen gekomen over wat er gebeurt met de buitenruimte en de parkeerplekken. Deze laatste behoren tot de kerk maar worden ook door de buurtbewoners gebruikt. De gemeente en Klomps hebben dit nader bestudeerd. Een deel wordt een (afgeschermde) tuin voor bewoners en een privé parkeerplaats ten behoeve van de zorginstelling. Daarnaast is in het plan ruimte gemaakt voor openbaar parkeren zodat er ook parkeergelegenheid blijft voor buurtbewoners.

Tegelijk met de verschijning van deze editie van KerkVenster krijgen de buurtbewoners ook een brief met bovengenoemde informatie.

Ander gebruik Ludgerstraat 66

De vergunningaanvraag voor het anders gebruiken van Ludgerstraat 66 (de oude kosterswoning) loopt. Er lopen al heel lang plannen om de buren uit te nodigen voor een kennismaking. Helaas is dat op dit moment niet mogelijk.  Heidi Ebbers heeft daarom een hele leuke video gemaakt waarin ze laat zien wat er zoal plaats gaat vinden. Deze zal samen met een leuke attentie aangeboden worden aan de buren. Op de site van KerkVenster kunt u het hele plan en het filmpje zien.

Multimedia

Kerkradio in Zuiderkerk

In de Zuiderkerk is een storing geweest in de bekabeling van de apparatuur van kerkradio. Gelukkig is de oorzaak gevonden en is er tijdelijk een noodoplossing gemaakt. Er wordt binnenkort een nieuwe kabel gelegd tussen de geluidskast en de zender. Bij de geluidskast wordt dan ook een mixer geplaats zodat we het uitgaande geluid beter kunnen monitoren en bij problemen makkelijker kunnen aanpassen. Op deze manier hopen we de kwaliteit van het geluid te verbeteren en de problemen voor te blijven die toch onverwacht telkens weer ontstaan. Is het niet met de kerkradio dan is het wel bij KerkBeeld of met de beamer. We doen ons best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen maar we hebben het niet altijd in de hand.

Financiën

Kerkbalans

De enveloppen met toezeggingen Kerkbalans 2021 zijn eind januari door de collectanten opgehaald bij de kerkleden en deze worden afgegeven op het kerkelijk bureau. Het verwerken van de binnengekomen enveloppen kan dan beginnen. Dit betekent voor de kerkrentmeesters en kerkelijk bureau:enveloppen openen, registreren van toezeggingen en de opmerkingen van kerkleden noteren. Als dit is bijgewerkt moeten de bedragen nog klaargezet worden voor incasso, al met al een hele klus die pas eind februari geheel geklaard is.

In de periode dat de Kerkbalans rondgebracht wordt, zijn er altijd veel kerkleden die opzeggen, ook in de afgelopen maand waren dit toch weer meer dan 50 adressen. Op dit moment ontvangt 12 procent van de kerkleden het verzoek voor de toezegging Kerkbalans digitaal, tot op heden heeft hiervan 6,5 procent al een toezegging gedaan voor het komend jaar. Wij willen dit percentage in de komende jaren graag verhogen omdat dit aanzienlijk bespaart op papier en tijd.

Het is nu nog te vroeg om een tussenstand door te geven, wij bedanken de vele collectanten voor hun inzet in de afgelopen maand.