Gemeentebijeenkomst PG Bredevoort

Gemeentebijeenkomst over de toekomst van de kerk in Bredevoort op
zondag 5 maart 2023

Alle leden hebben een persoonlijke brief in huis gehad van de kerkenraad waarin opgeroepen
is om mee te denken met de commissie Toekomst Kerk Bredevoort en met de kerkenraad over
de toekomst van de kerk.
Ongeveer 70 leden hebben gehoor gegeven aan de oproep.
De voorzitter, Arjan Twigt, heet iedereen van harte welkom.
Arjan opent met een gedicht dat het gevoel weergeeft waarmee de commissie aan de slag is
gegaan. Het gaat over gisteren, vandaag en morgen en over angst, moed en durf.

Ik laat los.
Het pad dat ik tot gisteren nam…..
vandaag neem ik het niet.
Ik ga op zoek naar nieuwe wegen
dwars door nog onbekend gebied.
Ik weet niet waar het me zal brengen
en het wordt vast een zware tocht.
Maar……. ik weet wel dat ik blijf zoeken
net zolang, tot ik vind waar ik naar zocht.
In mijn rugzak zit angst,
maar……. ik baan het pad.
Mijn angst heeft al veel te lang,
de vrije hand gehad.
Naast angst draag ik ook moed,
overtuiging, verlangen,
en een rotsvast vertrouwen, ik blijf
in mijn angst vooral niet hangen.
Vandaag loop ik dapper,
aan de bekende weg voorbij.
En…… al kom ik mezelf tegen,
ik laat los …………………. ik ben vrij
.

De commissie
Vervolgens stelt Arjan de commissie voor die bestaat uit Bert Stronks en Monique
Garstenveld (Katholiek Kontakt), Jan Ebbers, Joke Meijnen, Henny Tolkamp en Arjan Twigt.

Het onderzoek
De commissie heeft, na uitvoerig onderzoek van verschillende mogelijkheden voor de
toekomst van de kerk in Bredevoort en na raadpleging van de classis op 30 januari 2023,
aanbevolen om voor het behoud van een zelfstandige kerk in Bredevoort te gaan en de
mogelijkheden tot samenwerking met buurgemeenten te onderzoeken, waarbij de classis heeft
aangeboden het voortouw te nemen.
Op 7 februari 2023 heeft de kerkenraad een voorlopig standpunt ingenomen om deze optie te
onderzoeken en verder uit te werken, maar niet voordat de kerkleden gehoord zijn.
Daarom worden de aanwezige kerkleden nu in de gelegenheid gesteld om hun ideeën naar
voren te brengen, suggesties te doen en vragen te stellen.
Arjan geeft het woord eerst aan Joke Meijnen, die verder uiteenzet hoe het proces van
onderzoek door de commissie gelopen is. Kortweg geeft Joke aan wat de aanleiding is
geweest voor bezinning op de toekomst. Dat is de afname van het aantal kerkleden, weinig
jongeren en dopelingen en het ambtsdragersprobleem. Uitgangspunt is dat we zo lang
mogelijk een eigen kerk in Bredevoort willen behouden.

Arjan stelt daarna iedereen in de gelegenheid om vragen te stellen of suggesties te doen. Het
is lastig om een woordelijk verslag te doen, maar er wordt volop gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om mee te denken, ideeën en mogelijkheden te opperen en zorgen uit te
spreken. De discussie verloopt in een positieve sfeer en met veel respect voor elkaar.
Reacties
Hieronder geven we een aantal meningen, zorgen en ideeën weer die door verschillende
aanwezigen worden geventileerd.
Eén van de aanwezigen geeft aan dat je in het uiterste geval een deelgemeente kunt worden,
waarbij gedoeld wordt op een kerk op ‘de daele’ van een boerderij. Hij zou graag zien dat de
kerk meer uitgebaat wordt, zoals hij in Londen heeft gezien.
Een ander wil graag wat meer informatie hebben over het huidige functioneren van de kerk,
bijv. over de financiën, het aantal ambtsdragers en het aantal leden op dit moment en of er
contact geweest is met buurgemeenten.
Momenteel zijn er 700 à 750 leden. We zijn ook financieel nog redelijk gezond, maar er is
jaarlijks wel een tekort van € 20.000 en dan boer je hard achteruit. Dit geldt temeer omdat we
voor een groot deel financieel afhankelijk zijn van de oudere kerkleden (60+). Er zijn nog 16
kerkenraadsleden, maar komende zomer nemen er weer een aantal afscheid en dan missen we
een aantal mensen voor belangrijke functies, waaronder die van penningmeester.
Momenteel zijn er nog geen contacten gelegd met buurgemeenten en Arjan vult aan dat de
classis het initiatief zal nemen voor gesprekken met buurgemeenten, waarbij het de intentie is
om de huidige samenwerking met Aalten (KerkVenster, De Groene Kerk en DHVD) voort te
zetten.
Een van de aanwezigen bedankt de kerkenraad voor de heldere brief. Hij ziet het meest in
samenwerking met buurkerken van gelijke grootte, zoals Lichtenvoorde en mogelijk
Dinxperlo. Hij legt uit dat van oudsher gemeenteleden de kerk meenamen in hun erfenis en

dat de kerk het vruchtgebruik kreeg. Er wordt uitgelegd dat reserves niet zomaar inzetbaar
zijn voor pastoraat. De administrateur vult aan dat de kassen van de diaconie en de
kerkrentmeesters strikt gescheiden zijn. De classis heeft wel een opening gegeven voor wat
meer mogelijkheden om elkaar te steunen, zegt Arjan. Ook geeft deze persoon nog aan dat hij
wel wat namen heeft van mensen die een functie willen vervullen in de kerk. Arjan zegt dat
de kerkenraad deze namen graag van hem hoort.

Iemand vindt dat we vooral in vertrouwen verder moeten gaan. Ze zegt dat er misschien wel
ambtsdragers zijn in de groep aanwezigen. Weer een ander is het met haar eens dat we vooral
vooruit moeten kijken en moeten blijven zien wat er wel goed gaat.

Een ander zegt van mening te zijn dat er best meer energie gestoken kan worden in
dopelingen en jeugd. Waarop een van de oud-jeugdwerkers zegt dat in het jeugdwerk
jarenlang heel veel energie is gestoken. Helaas laten vooral de ouders van de jeugd het
afweten en dan heeft het weinig zin om eraan te gaan trekken.
Arjan haakt daarop in door te zeggen dat we gelukkig een hele enthousiaste kerkenraad
hebben met goed functionerende raden. (diaconie-kerkrentmeesters-pastorale raad). Daarom
verliezen we de moed zeker niet.

Weer een ander geeft complimenten over de insteek van het proces en kan de gelopen weg
geheel onderschrijven.
Ook vraagt een persoon welke minimale eisen er landelijk gesteld worden aan het aantal leden
van een kerkenraad.
Arjan zegt dat op basis van de kerkorde, de 3 lokale raden elk minimaal uit 2 leden moeten
bestaan + de predikant. De diaconie en kerkrentmeesters moeten beide wel een afzonderlijke
penningmeester hebben.
Iemand geeft aan niet gecharmeerd te zijn van samenwerking met Aalten, omdat zij vreest dat
Bredevoort dan mogelijk niet lang zelfstandig zal blijven.

Weer een ander zegt dat zijns inziens de bevolking van Bredevoort van mening is dat die kerk
daar gewoon hoort en dat de Bredevoorters er niet aan moeten denken dat de kerk weggaat.
Arjan en Joke geven aan dat de kerk al best een hele centrale plek inneemt in Bredevoort.
Iedereen kan de kerk gebruiken voor huwelijken of uitvaarten, de katholieke inwoners van
Bredevoort gebruiken de kerk, er zijn concerten en tijdens Bredevoort Schittert en de
kerstmarkt wordt deze ook gebruikt.
Een van de diakenen geeft aan dat er ook zondags altijd koffiedrinken is en elke maand
'Samen Eten'. Je kunt best zeggen dat onze kerk een centrale plek inneemt in Bredevoort.
Sommigen vinden dat de kerk in Bredevoort zelfstandig moet blijven. En dit wordt met
applaus benadrukt door anderen.

Intussen wordt er ook onderling tussen de aanwezigen druk gediscussieerd. Er is een
ontspannen sfeer. Hoewel er mensen zijn die graag zouden zien dat er meer inspanningen
worden geleverd om de aanwas van onderaf, de jeugd, te betrekken bij de kerk, zien de
meeste aanwezigen in dat dat niet realistisch is. Samenwerken met behoud van
zelfstandigheid spreekt de meeste aanwezigen aan.
Arjan vraagt of iedereen heeft kunnen zeggen wat hij/zij wilde en dat blijkt het geval. Hij
geeft nog aan dat er tot aan de kerkenraadsvergadering van 28 maart aanstaande nog
gereageerd kan worden, en dat alle genoemde punten tijdens die vergadering worden
meegewogen. Ook zegt hij toe dat men van de kerkenraad mag verwachten dat ze de
kerkleden op de hoogte houdt van alle stappen in het proces, dat wil zeggen: de definitieve
behandeling in de kerkenraad en eventuele daar op volgende gesprekken met buurgemeenten
op initiatief en onder leiding van de classis.

Arjan bedankt iedereen voor de aanwezigheid en hun bijdrage.
Onder het genot van een tweede kopje koffie wordt er nog lang nagepraat.
Besluit op 28 maart 2023
Nogmaals noemen we hier de optie waarover we gesproken hebben en waarover de
kerkenraad op 28 maart een besluit neemt:
PG Bredevoort zoekt een of meerdere partners in de regio om een samenwerkingsverband aan
te gaan. Omdat er veel zaken bij iedere gemeente gelijk zijn zoals pastoraat, diaconaat,
financiële rapportage e.d., kan volstaan worden met één kerkenraad voor meerdere kerken.
Aan de andere kant blijft van iedere kerk de zelfstandigheid in stand en zijn er slechts 2 of 3
ambtsdragers per individuele kerk nodig om de dagelijkse zaken te regelen. Ook zullen door
de schaalgrootte de financiën beter in balans worden gebracht. Het belangrijkste uitgangspunt
is een eigen, zelfstandige kerk in Bredevoort te behouden.
Zoals eerder vermeld kunt u nog steeds zaken inbrengen tot aan de kerkenraads- vergadering
van 28 maart aanstaande.
In die vergadering gaat de kerkenraad beslissen over de aanbevelingen en de ingekomen
reacties, die ook per mail en mondeling kunnen worden ingediend.

Reageren kan: via de brievenbus van ’t Koppelhuis,
Markt 2a, 7126 AZ Bredevoort
via de mail: voorzitter@pkn-bredevoort.nl