Herindeling van de wijken

Afgelopen tijd is er hard gewerkt aan een herindeling van de wijken. In eerste instantie was het uitgangspunt een nieuwe wijkindeling op basis van drie gelijkwaardige wijken met een evenredige leeftijdsopbouw, waarbij iedere wijk zijn eigen predikant, pastoraal en/of kerkelijk werker heeft.

Echter het aantal leden daalt al jaren en geprognotiseerd wordt dat het aantal leden jaarlijks verder zal afnemen. In de redelijk nabije toekomst heeft een predikant of kerkelijk werker dus minder leden en adressen om te bezoeken. De vraag rees of er wel een nieuwe predikant beroepen moest worden, rekening houdend met deze afname. Daarnaast gaf PKN Utrecht op basis van de begroting geen toestemming om, na het emeritaat van ds. Faber en ds. Everts, twee predikanten te beroepen.

Wetende dat ook ds. Zeldenrijk over vijf jaar met emeritaat hoopt te gaan, is een toekomstgerichte herinrichting van de wijken gewenst. Dit wordt gerealiseerd door de wijkindeling aan te passen van vier naar twee wijken. Het aanpassen van de wijkstructuur naar twee wijken brengt meerdere voordelen met zich mee:
 Per wijk één predikant en één of twee kerkelijk werkers;
 Elke predikant of kerkelijk werker krijgt zijn of haar eigen secties en adressen, een gemeentelid heeft zijn of haar vaste predikant of kerkelijk werker voor alle pastorale taken;
 Bijna geen veranderingen in de pastorale secties;
 Klaar voor de toekomst;
 Flexibiliteit.

Wijk Noord en Wijk Zuid
De wijken Barlo-Dale en Lintelo worden samengevoegd tot wijk Noord, de wijken Haart-Heurne en IJzerlo worden samengevoegd tot wijk Zuid. Al naar gelang het aantal uren van de medewerkers en de verdeling van de leeftijdsopbouw van de leden is de indeling van beide wijken zo gelijkwaardig mogelijk gehouden. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Ds. Folkert de Jong zal het pastorale werk voor de wijk Kobus gaan verzorgen. Daarnaast wordt de komende drie jaren extra geïnvesteerd in het pastoraat door het aantal uren van de kerkelijk werkers uit te breiden.

Hoe nu verder?
Zo spoedig mogelijk wordt u o.a. via KerkVenster en de site van KerkVenster geïnformeerd wie uw vaste predikant of kerkelijk werker is of wordt. Daarnaast wordt de komende periode benut om te overleggen hoe de wijken goed kunnen worden samengevoegd tot wijk Noord en wijk Zuid, wetende dat iedere wijk zijn eigen gebruiken, structuur en vergadertechnieken kent. Hier zullen ook de wijkraden en bezoekdiensten bij worden betrokken. Voorlopig zullen de wijkactiviteiten op de gebruikelijke wijze worden georganiseerd. Zo kan bijvoorbeeld een wijkdag of kerstmiddag nog niet samen worden gevierd omdat deze dan te groot wordt. In KerkVenster wordt u op de hoogte houden van de voortgang van de samenvoeging van de wijken.
Namens de kerkenraad,
Jan Hordijk