Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Aalten

Er is een groep van acht mensen aan de slag gegaan met het voorbereiden van een nieuw beleidsplan van de Protestantse Gemeente Aalten. Voordat het beleidsplan ter vaststelling aan de grote kerkenraad zal worden voorgelegd, moet er nog veel werk worden verzet. Via KerkVenster zullen we de gemeenteleden zo goed mogelijk op de hoogte houden van de vorderingen. Ook nodigen we de gemeenteleden uit om te reageren op onze werkzaamheden.

Heeft de kerk een beleidsplan nodig?

Het antwoord is volmondig ja. In de eerste plaats al omdat het een verplichting is. De landelijke PKN stelt er eisen aan, maar ook heeft de kerk als ANBI-instelling de plicht het beleid vast te leggen. Daarnaast speelt dat velen in de kerk zelf behoefte hebben aan een helder samenhangend ‘verhaal’. In een kerk waar diversiteit een kenmerk is worden toch ook kaders gemist, zeker als het om vragen gaat hoe we met elkaar werken aan de kerk van de toekomst. In ieder geval werd ‘in liefde met elkaar omgaan’ als kader genoemd, dat hoort bij het wezen van de kerk.

De ambitie is een plan te schrijven dat kórt zal zijn, bij voorkeur in ‘jip-en janneketaal’. Ook achten we het belangrijk dat de kerk kan verbinden met de rest van het dorp. Aalten is een sociaal sterk dorp. Er zijn heel veel kansen om die verbindingen uit te werken. Samen met andere kerken wordt bijvoorbeeld al samengewerkt in de stichting Diaconale Hulpverlening Aalten. Zo is er ook het initiatief om met Figulus het jeugdwerk een nieuwe impuls te geven, dit gebeurt aan de Ludgerstraat 66. Ook als mensen niets of weinig meer met de kerk hebben kan zo, op een positieve manier, de inbreng van de kerk gevoeld worden.

In ieder geval hebben we ons voorgenomen een beleidsplan op te stellen dat positiviteit uitstraalt. Natuurlijk zijn er zorgen over het teruglopende ledenaantal, teruglopende giften, maar een negatief verhaal zet niet aan tot positieve actie. Het draagt in ieder geval niet bij tot een beeld van een kerk waar mensen geloven in een God die helpt en hoop geeft. We streven naar een toon die ‘hoopvol realistisch’ zal zijn en uitnodigend. Heeft u intussen al vragen, spreek dan gerust een van ons aan of mail of schrijf ons. Email: beleidsplan@kerkvenster.nl. Ons postadres: Beleidsplan Prot. Gemeente Aalten, Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten.

Wim Drenth, Folkert de Jong, Rik van Lochem, Femke Navis, Marinke Oolman,

Emma Roelofsen, Henk Sluiskes, en Wilma Winkelhorst