Identiteitsverklaring PG Aalten

Als leden van de Protestantse Gemeente Aalten weten wij ons zodanig met elkaar in het geloof verbonden, dat wij als één gemeenschap willen leven en werken. Onze eenheid is gegrond in het gemeenschappelijk belijden van de God van Israël, Vader van onze Heer Jezus Christus, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.

Levend uit Gods genade in Jezus Christus en betrokken in de toewending van Gods Geest tot onze wereld willen wij als Protestantse Gemeente Aalten – in gemeenschap met het belijden van de kerk – onze opdracht vervullen.
Vanuit ons geloof willen we samen zoeken naar Gods weg in deze tijd en willen we elkaar en anderen aansporen om Christus na te volgen. Daarbij willen wij ons laten inspireren door de Heilige Geest die ons leven vernieuwt.
Wij geloven dat wij door samen als één gemeente te leven en te werken onze opdracht beter kunnen vervullen en geloofwaardiger in de wereld kunnen staan.
Bij ons gezamenlijk gemeente-zijn neemt de eredienst een centrale plaats in. In Woord en Gebed, in Doop en Avondmaal laat de Heer zich ontmoeten, daar mogen wij ‘Gods verborgen omgang vinden’ (Psalm 25:7 berijmd). In de eredienst is er ruimte voor verschillende liturgieën die elkaar kunnen aanvullen. Hierbij is van belang dat de verschillende liturgische stijlen elkaar inspireren en de eredienst een ontmoetingsplaats is voor alle gemeenteleden.
Wat ons voor ogen staat is een gemeente waarin wij:
* omzien naar elkaar
* elkaar aanspreken op het evangelie, 
* elkaar de nodige ruimte geven en open zijn naar elkaar
* bereid zijn van elkaars inzichten te leren om zo elkaar te kunnen bemoedigen in geloof, hoop en liefde.
Om de betrokkenheid op elkaar te stimuleren is het zoeken naar kleinschaligheid binnen die ene grote gemeente van groot belang.
Wij willen een gemeente zijn die:
* zich geroepen weet om in woord en daad het evangelie van Jezus Christus in onze eigen omgeving present te stellen
* openstaat voor wat er in de wereld, dichtbij en veraf , gebeurt
* zich inzet voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping, het daarbij tot haar taak rekent om ontwikkelingen in de cultuur en de samenleving kritisch te volgen en eventueel aan de orde te stellen.
In de vormgeving van het samen gemeente-zijn willen wij ons aansluiten bij de traditie van de kerk waarbij er ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Veelkleurigheid is dan ook een wezenskenmerk van het samen gemeente-zijn. We spreken daarbij uit dat de traditie van de kerk onopgeefbaar is in het gaan van nieuwe wegen. Wij vertrouwen erop dat wat echt waardevol is zal blijven, door alle tijden heen.