Ingezonden brieven en verslagen rondom de Oude Helenakerk

Vlak voor de zomer (28 mei) was de gemeenteavond in de Zuiderkerk over de toekomst van de Oude Helenakerk. De redactie van KerkVenster heeft met de kerkenraad de afspraak gemaakt dat ingezonden brieven naar aanleiding van deze gemeenteavond in samenvatting geplaatst zouden worden, waarna de kerkenraad op de vragen en emoties in het blad zou kunnen reageren. Al de ingezonden brieven zijn tevens doorgestuurd naar de kerkenraad.

Nu zijn we drie maanden verder en is het ook goed om de discussie in KerkVenster n.a.v. de gemeenteavond te sluiten. Tenzij er nieuwe ontwikkelingen zijn waarop lezers van KerkVenster willen reageren, plaatst KerkVenster vanaf volgend nummer geen (samenvattingen van) ingezonden brieven meer naar aanleiding van genoemde gemeenteavond.

Wel zal de kerkenraad in het volgende nummer reageren op de nog niet beantwoorde vragen.

De redactie ontving een verslag van de tweede informatieavond van de OHK-groep, waarin de schrijver zijn ongenoegen uit over de stekelige toon van de presentatie van de OHK-groep. Bovendien vond hij de tijd die overbleef om vragen te stellen te kort. Waardering heeft hij voor het vele werk dat de groep heeft verzet. Er werd een gedegen plan gepresenteerd, waarin men ervan uitgaat dat de OHK behouden blijft voor de PGA en dat Elim in de toekomst voor meerdere doeleinde gebruikt kan worden. Zijn verslag besluit hij met onderstaande hartenkreet:

‘Ook ik weet dat er in het verleden binnen de PGA een visie is ontwikkeld met betrekking tot de (kerk)gebouwen. Maar wat let een kerkenraad om een visie gedurende een tijdspad te wijzigen? Er is de laatste jaren binnen de PGA zoveel veranderd (terugloop aantal leden én terugloop kerkbezoek) dat het noodzakelijk is om eerder gemaakte plannen aan te passen.

Gezien de onrust binnen de gemeente is het wijsheid de plannen van overdracht van de OHK aan de SOGK uit te stellen c.q. niet door te zetten.

 Ik verbaas mij erover en met mij meerdere mensen aan de tafel tijdens deze presentatie, dat er over en weer tussen de OHK-Groep én de kerkenraad van de PGA onvoldoende of géén overleg kan zijn!
Wij zijn toch met z’n allen verstandige en volwassen mensen die nú, maar óók in de toekomst door één (kerk)deur moeten kunnen ….

Ik doe hierbij dan ook een dringende doch zéér dringende oproep aan allen die hierbij betrokken zijn om de gesprekken niet uit de weg te gaan maar om tafel te gaan, elkaar te respecteren, recht in de ogen te kijken en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen waar wij allen als leden van de PGA mee kunnen leven – nu en in de toekomst!

Zoek binnen dit overleg naar een gespreksleider/mediator, (buiten onze gemeente) met een zakelijke instelling of achtergrond, die het voortouw kan nemen.’

Vervolgens kwamen nog twee ingezonden stukken binnen. Een brief waarin de schrijver, net als in bovenstaand (samengevat) verslag, oproept tot gesprek en openheid. En een brief van de OHK-groep, waarin gemeld wordt dat de drie informatieavonden van de OHK-Groep goed bezocht zijn. De OHK-groep bedankt daarin een ieder die zich met hen verbonden weet. Daarnaast gaat hun dank uit naar de kerkenraad  ‘voor het overlegmandaat dat verleend is’ en naar de Stichting Restauratiefonds.

Naast de dank is er de oproep tot gesprek. In hun eigen woorden: ‘De Oude Helenakerk staat als een huis in het centrum van ons dorp, met Elim als pleisterplaats. Die twee-eenheid toekomstbestendig maken voor komende generaties zal het kerkelijk leven een andere glans geven. Laat ons met elkaar het gesprek aangaan hoe dat vorm te geven.’