Jaarrekeningen PG Bredevoort

Jaarrekening kerk 2021

Kijkend naar het saldo van baten en lasten, dan is het resultaat ten opzichte van de begroting en de rekening over 2020 goed te noemen. Het tekort is veel minder dan begroot en door incidentele baten sluiten we het jaar 2021 zelfs positief af met een saldo van € 3466

Baten en lasten
Aan de batenkant valt verder op de positieve opbrengst van Kerkbalans en van collectes. Collecteren in de kerk was geruime tijd niet mogelijk maar onder ander door stortingen op de bank kwam er toch geld binnen. Ook de opbrengst van de jaarlijkse rondgang voor Kerkbalans
(€ 65.927) solidariteitskas (€ 3.687) en paascollecte (€ 3.645) waren hoger dan geraamd.
Aan de uitgavenkant zijn de kosten voor het pastoraat blijvend verlaagd. De volledige betrekking van ds. Ada Endeveld is omgezet in 0,7 fte waarmee bespaard wordt op de vaste kosten voor een predikantsplaats. Gevolg is wel dat daarmee de kosten voor de preekvoorziening zijn gestegen. De overige uitgaven zijn ongeveer gelijk gebleven.

Incidentele baten
De rekeningen van de jeugd- en ada-commissie zijn opgeheven en het saldo van € 12.305 is toegevoegd aan de algemene rekening van de kerk.
Herwaardering van landbouwgrond na de waarde zoals die is vastgesteld door de belastingdienst leverde een incidentele waardevermeerdering op van bijna € 15.000 dat aan de balans is toegevoegd.

Het jaar 2021 hebben we zo positief kunnen afsluiten. Daarvoor zijn we dankbaar.
Heeft u nog vragen over de jaarcijfers, of wilt u de volledige jaarrekening inzien, dan horen wij dat graag. Neem daarvoor contact op met Wim ter Maat penningmeester van de kerk, of stuur een mail aan boekhouding@pkn-bredevoort.nl en er wordt een afspraak met u gemaakt.

college van kerkrentmeesters Bredevoort

Jaarrekening Diakonie 2021
De jaarrekening van de diaconie is aan het college van diakenen en aan de kerkenraad voorgelegd en besproken.

Algemeen:
We hebben in 2021 extra diaconale projecten kunnen ondersteunen. Naast de al lopende projecten zijn er bijdragen overgemaakt aan o.a.: Stichting Harapan Baru (West Lombok), Voedselbank, Mamas Zuid-Afrika, Vluchtelingen Kinderen Griekenland, Wereld Natuurfonds, Stichting HoPe (Peru), Stichting Comité Soweto, plaatselijke Zonnebloem en de ondersteuning van gezinnen. Verder zijn we ook begonnen met bijdragen en de uitvoering van projecten van Stichting Present. Aan de Joanne Foundation is een toezegging gedaan om de inrichting van een laboratorium te financieren.
Duurzaamheid en bescherming van onze natuur worden ook steeds belangrijker. Dat onderschrijven we graag en we bekijken hoe we hieraan op een goede manier in de toekomst kunnen bijdragen. Een concreet voorbeeld waarmee dit jaar een begin is gemaakt is de inrichting van een bloemenweide op een perceel grond in de Koppele.
Dankzij uw giften en de opbrengsten van onze bezittingen kunnen wij ons belangrijke werk doen.

Opbrengsten en baten:
Ten opzichte van de begroting zijn de opbrengsten van levend geld licht gestegen. Daar zijn we dankbaar voor, zeker omdat het dit jaar een moeilijk coronajaar was. Ook de opbrengsten uit onze onroerende zaken zijn licht gestegen. Daarentegen is de rente negatief geworden. De beleggingen (bij Oiko Credit) hebben ook dit jaar geen opbrengst.

Uitgaven en kosten:
De post ‘verplichtingen/bijdragen aan andere organen’ lijkt nogal een groot verschil te zijn met de begroting. Dit heeft te maken met een verschuiving van posten die nu elders in de jaarrekening staan vermeld o.a. bij kosten kerkelijke activiteiten, kosten beheer e.d.

Incidentele baten en lasten:
Dit bedrag betreft vooruitbetaalde pacht minus de herwaardering van de gronden.

Mochten er nog vragen zijn of wilt u inzage in de volledige jaarrekening, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de diaconie, of met de boekhouding.
Het mailadres is boekhouding@pkn-bredevoort.nl.