Nieuwe wijkindeling in studie

Verslag van de kleine kerkenraad PGA

Omzien

Voorzitter Gerard Helmink opent de vergadering van 27 oktober 2020 met  een overdenking: ’Omgaan met elkaar, omzien naar elkaar’,  waarna hij voorgaat in gebed.

Meerjarenprognose

René Veerbeek licht de meerjarenprognose 2021 t/m 2028 toe. Voor het beroepen van een opvolger na het emeritaat van Wim Everts is een positieve solvabiliteitsverklaring nodig. Om die te ontvangen, is een nieuw beleidsplan nodig met een sluitende begroting. Het huidige beleidsplan is verouderd. Er zal een commissie worden benoemd om een actueel beleidsplan te maken.
Het aantal kerkleden neemt af door overlijden en opzeggingen van het lidmaatschap. Bij een ongewijzigd beleid is de verwachting dat er in 2028 een groot aantal – namelijk 2500- minder leden is dan in 2013. Kan de trend van een dalend ledenaantal omgezet worden naar een groei? Ook de afgelopen jaren is de intentie geweest om te werken aan een grotere betrokkenheid van en bij de gemeente. Het pastoraat en hoe we gemeente willen zijn heeft de prioriteit. Door de druk van diverse beleidszaken schieten we hierin helaas tekort. Het is een constant en lerend proces dat de aandacht heeft.
Ook de diaconie heeft de begroting voor volgend jaar gepresenteerd.

Nieuwe wijkindeling

Er wordt druk gewerkt aan de blauwdruk voor een nieuwe wijkindeling. De bedoeling is om drie min of meer gelijkwaardige wijken te realiseren met een evenredige leeftijdsopbouw. Met de nieuwe opzet zullen er tevens meer oudere kerkleden en pastorale eenheden in de wijk toegewezen worden aan de kerkelijk werker dan aan de predikant van de betreffende wijk. De predikanten hebben naast het pastorale werk ook nog andere werkzaamheden zoals bijvoorbeeld beleidszaken en het voorgaan in diensten dat tijd van hen vraagt. Het pastorale werk van een kerkelijk werker is exact gelijk aan het pastorale werk van een predikant. Zodra de plannen rond de nieuwe wijkindeling concreet zijn, zal er een uitgebreide toelichting volgen in KerkVenster.

Maatregelen rond corona

Vanaf november wordt er om-en-om in de Oude Helenakerk en de Oosterkerk een virtuele dienst uitgezonden. Voor het begeleiden en het ondersteunen van het proces rond de kerkgang wordt een beroep gedaan op de ondersteuning van de kerkrentmeesters en de diaconie. Daarnaast zijn er meer vrijwilligers per kerkgebouw nodig, zie ook de eerdere berichtgeving in KerkVenster.
De dienst waarin de overledenen worden herdacht kan door dertig mensen worden bijgewoond. Andere belangstellenden kunnen de dienst digitaal volgen. In tegenstelling tot andere jaren zal de voorganger de namen noemen van de overledenen en een kaars aansteken. Er komen geen familieleden naar voren.

Ook de afscheidsdienst van ds. Wim Evers zal door maximaal dertig mensen worden bezocht. Dit is in overleg met Wim. Wim wenst de regels van het RIVM te volgen en richt zich op de online viering,

Corona leidt bij diverse onder ons tot onzekerheid en eenzaamheid. Heidi Ebbers sloot de avond met onderstaande bemoedigende zegenbede:

Dat jouw leven

anderen tot zegen mag zijn

je ogen met mildheid kijken,

je handen open en zorgzaam zijn,

je oren luisteren,

je woorden oprecht zijn,

je hart bewogen wordt

voor de mensen op je weg.

Dat de Eeuwige jouw weg zegent.

        Namens de kleine kerkenraad PG Aalten,

        Annet Somsen