Onze kerkgebouwen: tijd om verder te gaan

Onze kerkgebouwen: tijd om verder te gaan
Er is in KerkVenster al enige tijd radiostilte geweest in de communicatie door de kerkenraad over de toekomst van de kerkgebouwen. De reden hiervoor: we wilden voorrang geven aan het mediationtraject/de procesbegeleiding tussen de kerkenraad en de OHK-groep om tot meer overeenstemming over de Oude Helenakerk te komen. Tijdens dat proces zouden we als kerkenraad zo min mogelijk over deze zaak naar buiten treden, omdat we dat aan de procesbegeleider hadden overgedragen. Maar de OHK-groep heeft zich helaas (zie het artikel van Cor Schaap) teruggetrokken uit deze vorm van bemiddeling. Daarom is het nu tijd om, in overleg met de procesbegeleider, de draad weer op te pakken. Want ondertussen zijn er wel vele werkzaamheden voorbereid. Graag vertellen wij u daar in dit artikel meer over.

Waar waren we gebleven
In KerkVenster van 11 maart 2022 hebben wij u bijgepraat over de voortgang ‘onderzoek toekomst kerkgebouwen’. Daarin hebben wij aangegeven dat we de besluitvorming voor de grote kerkenraad over de Oude Helenakerk en een eventuele overdracht aan Stichting Oude Gelderse Kerken nog steeds voorbereiden. Dit was ook de opdracht in september 2019. In het artikel van maart dit jaar kunt u ook teruglezen waar we zoal mee bezig zijn. In het kort noem ik dat hier nog even:

• Het in kaart brengen van de mogelijkheden om de Oude Helenakerk multifunctioneel te maken.
• We willen onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn van een en ander.
• We willen weten welke eisen de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Gelders Genootschap stellen aan de verbouwing van ons rijksmonument.
• We willen dat het gebruik van het kerkgebouw goed en duidelijk geregeld wordt.
• Het moet helder zijn welke partijen in de toekomst waarvoor verantwoordelijk zijn, en welke rechten en plichten de partijen hebben.
• Enz.

Hoofdfunctie blijft: kerkelijk
We hebben herhaaldelijk gecommuniceerd dat de eredienst in de Oude Helenakerk na eventuele overdracht aan Stichting Oude Gelderse Kerken gewaarborgd blijft en de hoofdfunctie kerk blijft! Maar het is goed om dat hier nog eens te benadrukken. Nu is dit proces zo ver gevorderd dat de kerkrentmeesters een tussenrapportage over de contacten met Stichting Oude Gelderse Kerken hebben voorbereid voor de kerkenraad. Deze is eerst in het moderamen besproken, vervolgens in de kleine kerkenraad, en wordt ten tijde van dit schrijven ook aan de grote kerkenraad en de klankbordgroepen voorgelegd. Daarna hopen we alle gemeenteleden zo snel mogelijk bij te praten. Over de juiste vorm van dat bijpraten wordt nog overlegd. U hoort dus nader van ons.

Waarom ook alweer
Ook willen we graag nog weer de redenen in herinnering brengen waarom indertijd een eventuele overdracht voorgesteld is van de Oude Helenakerk aan de Stichting Oude Gelderse Kerken.

-Door de ontkerkelijking zal het aantal kerkleden de komende 10, 20 tot 50 jaar steeds verder afnemen. De financiële bijdrage van leden aan de kerk zal hierdoor ook afnemen.

-Met een teruglopend aantal leden en afnemende financiële middelen vinden wij het belangrijk om toekomstige generaties een kans te geven om samen kerk te zijn. Een monumentaal pand brengt namelijk risico’s met zich mee die wij als PG Aalten niet voldoende kunnen dragen. Wij willen de toekomstige generaties niet belasten met deze financiële risico’s (onderhoud, renovatie, tegenvallende subsidies, etc.).

-De kerkleden en vrijwilligers die over 10 tot 50 jaar nog beschikbaar zijn, moeten zo min mogelijk worden belast met bestuurlijke taken op dit terrein. Wij willen deze generaties de ruimte geven om zich te concentreren op waar het in de kerk ten diepste om gaat: samen kerk zijn, het pastoraat vorm en inhoud geven (voor jong en oud) en samen diensten vieren.

Twee gebouwen
Ondertussen is er in de afgelopen periode in de kleine en grote kerkenraad niet alleen nagedacht over de toekomst van de Oude Helenakerk, maar ook over onze beide kerkgebouwen. In 2020 heeft de kerkenraad in KerkVenster het volgende gecommuniceerd: Het is de bedoeling om met twee kerken verder te gaan, namelijk de Oude Helenakerk en de Zuiderkerk.
Toch is de situatie sinds 2020 niet helemaal meer dezelfde. Tijdens en na de coronaperiode is het fysieke kerkbezoek nog verder afgenomen. Bovendien zijn de energiekosten op een onvoorspelbare manier gestegen. Dat rechtvaardigt de volgende vragen en denkrichtingen:

• Hoe lang willen we nog met twee gebouwen verder? Dus Oude Helenakerk en Zuiderkerk.
• Kunnen we op termijn naar één gebouw? En welk kerkgebouw zal dat dan moeten zijn? Daar is nog nooit een beslissing over genomen.
• Wat is verstandig? En hoe moet je het allemaal regelen?
• Een eventueel besluit hieromtrent kan helderheid geven richting de gemeente en rust brengen. In ieder geval moeten we de kerntaken van ons gemeente-zijn voor ogen houden, waar het in de kerk ten diepste over gaat.

Open dialoog
Hierover zijn en worden zowel in de kleine als in de grote kerkenraad momenteel vergaderingen belegd waarin we heel open en vrijuit deze verschillende denkrichtingen bespreken. Deze gedachten en suggesties zullen worden gedeeld op een gemeenteavond, waarop gemeenteleden ook hun eigen ideeën en gedachten naar voren kunnen brengen.
Het uiteindelijke doel van de ‘gebouwenkwestie’ als geheel is niet het behoud van welk kerkgebouw dan ook. Het werkelijke doel is dat in Aalten de prediking van het evangelie en de lofprijzing aan God voortgang kunnen vinden op een manier die de opbouw van de gemeente van Christus ten goede komt. We hopen intens dat u zich als gemeentelid daarin herkent en meeleeft.
Hebt u naar aanleiding van dit artikel vragen of suggesties, richt deze dan aan de scriba.pga@pgaalten.nl
De kerkenraad staat van harte open voor opbouwende reacties.