Opnieuw

Kort verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad Aalten op 28 januari 2020

Gerard Helmink opent de vergadering met de overdenking ‘Elke dag opnieuw’ en gaat voor in gebed. Samen met ds. Riemer Faber kijken wij terug op een bijzonder mooi afscheidsweekend.

Personele ontwikkelingen

Er wordt hard gewerkt aan de invulling van de vrijgekomen predikantsplaats. De geïnstalleerde beroepingscommissie zal zich aan de gemeente voorstellen via KerkVenster, waarbij zij tevens gemeenteleden vraagt om suggesties van predikanten c.q. namen. Daarnaast is de benoemingsprocedure gestart voor één pastoraal medewerker voor 0,6 fte. Zodra deze en/of de vacature van de predikant is ingevuld, zal de benoemingsprocedure voor de andere pastoraal medewerker worden gestart.

Naast dit alles wordt er hard gewerkt aan een oplossing voor de invulling van de pastorale werkzaamheden in de wijk Barlo-Dale. De werkdruk bij de predikanten is hoog, zeker nu ds. Wim Everts is gevallen en tijdelijk uit de running is. Ds. Folkert de Jong vangt, voor zover dat mogelijk is, de werkzaamheden van Wim op. Er wordt bekeken of tijdelijke verlichting van de werkzaamheden mogelijk is door externe krachten in te huren.

De kerkenraad heeft ingestemd met het verzoek van de jeugdraad om de uren van Heidi Ebbers uit te breiden naar 0,8 fte. Heidi heeft inzichtelijk gemaakt hoeveel uren zij besteedt aan het jeugdwerk, het is onmogelijk deze werkzaamheden uit te voeren op basis van 0,6 fte. Gebleken is dat het heel moeilijk is om vrijwilligers te krijgen voor het jeugdwerk, steeds meer is afhankelijk van betaalde krachten.

Kindernevendienst

De deelname aan de kindernevendienst loopt vooral in de Oosterkerk en Oude Helenakerk terug. Ook wordt het steeds moeilijker leiding te vinden voor de kindernevendienst. De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel van de taakgroep jeugd- en jongerenwerk om vanaf april in de Zuiderkerk kindernevendienst te bieden. Is er in de Zuiderkerk geen dienst, dan is er in de andere kerk (Oosterkerk of Oude Helenakerk) kindernevendienst. In de kerk waar op dat moment geen kindernevendienst is, is de ‘kieskast’ beschikbaar. Hierin liggen spullen (boekjes, kleurplaten e.d.) die kinderen mee kunnen nemen de kerk in. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het artikel hierover in het volgende KerkVenster.

Overige zaken

Zoals reeds in de vorige editie van KerkVenster werd geschreven, is het helaas niet gelukt de kamplocatie in Borculo te kopen.

Het is bekend dat het geluid in de Zuiderkerk zeer te wensen over laat. Het heeft alle aandacht van de kerkrentmeesters, wij hopen dit probleem op korte termijn op te lossen. Daarnaast wordt de toren bij de Zuiderkerk opnieuw aangepakt.

Marc Heideman sluit de avond met het lezen van een gedicht.

Namens de kleine kerkenraad PG Aalten,

Annet Somsen