Pastoraat PG Aalten – Copy

Kerntaak
Pastoraat is een van de kernthema’s van een kerkelijke gemeente. De vele bezoekmedewerkers van de PG Aalten zijn het gezicht van het pastoraat, het omzien naar elkaar. Zij sturen een kaartje bij bijzondere gelegenheden, bezoeken mensen, brengen de attenties naar ouderen met Kerst en Pasen, en zijn de oren en ogen van de predikanten en kerkelijk werkers. Er is een fijnmazig netwerk van bezoekmedewerkers, sectiecoördinatoren, contactpersonen en (bestuursleden van) de Protestantse Bezoekdienst.
Voor nieuwe predikanten en kerkelijk werkers, zoals ik, was het niet altijd even duidelijk hoe het pastoraat georganiseerd was binnen de PG Aalten. Wie moet je waarvoor vragen, bij wie kun je waarvoor terecht? Het was een zoektocht waarbij ik geregeld werd doorverwezen. Ook de relatief nieuwe kerkelijk werkers in de gemeente waren op zoek. Voor hen speelde nog in het bijzonder dat ze hun werk aanvankelijk moesten doen in coronatijd; de coronamaatregelen hebben ons allen in ons pastoraal werk gehinderd.
Om te weten te komen wat er speelde, zijn we per wijk begonnen met het organiseren van een bijeenkomst met de bezoekmedewerkers. Tijdens die bijeenkomsten wisselden we informatie uit en maakten we kennis met elkaar. We verzamelden punten: wat gaat er goed, wat moet er blijven, wat kan beter en waar kunnen we beter mee stoppen. Waardevolle bijeenkomsten, die ons inzicht gaven in hoe het pastoraat in Aalten vorm heeft gekregen in de loop der tijd.
De Protestantse Bezoekdienst (PBD) bleek daarbij een belangrijke rol te spelen. Tijdens de zoektocht bleek dat de taakgroep die zich vanuit de kerkenraad bezighield met pastoraat bestond uit één ouderling op wie deze taak rustte. Ook werd duidelijk dat de mensen die zich bezighouden met het bezoekwerk en het pastoraat dáármee bezig willen zijn, en liever niet te veel vergaderen. Ontmoeting werd belangrijk gevonden, voor de gezelligheid maar ook om elkaar beter te kunnen vinden.

Veranderen
Het pastoraat liep goed, dat moest vooral niet veranderd worden, maar de communicatie tussen de bezoekmedewerkers, sectiecoördinatoren, contactpersonen, het bestuur van de PBD en de kerkenraad kon beter. Om daarvoor te zorgen werd allereerst de Taakgroep Pastoraat nieuw leven ingeblazen. Naast de ouderling uit wijk Noord werd een ouderling uit wijk Zuid gevraagd. De Taakgroep werd verder uitgebreid met een bezoekmedewerker/sectiecoördinator uit Noord en Zuid, een kerkelijk werker pastoraat (uit Noord) en een predikant (uit Zuid). Ook twee bestuursleden van de PBD kwamen de taakgroep versterken. Samen spraken we over hoe we het pastoraat binnen de PG Aalten zo konden opzetten dat nieuwe mensen die betrokken zijn bij het pastoraat makkelijker hun weg zouden kunnen vinden, en men elkaar beter zou kunnen vinden.
De kleine kerkenraad werd op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en ging eind 2022 akkoord met het uitbreiden van de Taakgroep Pastoraat naar acht personen.
De Taakgroep Pastoraat bestaat sindsdien uit de volgende leden:
Jan Hordijk, ouderling Noord
Benny Wikkerink, ouderling Zuid
Ada Gerritsen, bezoekmedewerker/contactpersoon
Bert Helmink, bezoekmedewerker
Hermien Roelofse, bestuurslid PBD
Joke Rutgers, bestuurslid PBD
Wilma de Jong, kerkelijk werker pastoraat Noord (-Geel)
Elizabeth van Deventer, predikant Zuid (-Paars)

Ook gaf de kleine kerkenraad de Taakgroep Pastoraat groen licht om verder te onderzoeken hoe het pastoraat binnen de PG Aalten op een meer transparante manier georganiseerd en geborgd kan worden.

Vervolg bijeenkomsten
Naast de bijeenkomsten met de bezoekmedewerkers is er ook een bijeenkomst geweest met alle sectiecoördinatoren. We vroegen hen te beschrijven welke taken ze als sectiecoördinator vervulden. De aanwezige sectiecoördinatoren kwamen tot de conclusie dat de rol van sectiecoördinator beperkt was, zo beperkt dat ze voorstelden deze rol op te heffen.
Daarop volgde een bijeenkomst met de contactpersonen (van de PBD). Ook hen hebben we een aantal vragen gesteld over wat ze doen. Daarnaast hebben we hen gevraagd wat er voor hen wegvalt als er geen sectiecoördinatoren meer zouden zijn. Gezamenlijk kwamen we tot de conclusie dat de gevolgen daarvan op te vangen zouden zijn door de contactpersonen en het bestuur van de PBD.

Kleur bekennen
De wijken waren in 2021 al opnieuw ingedeeld rondom een predikant of kerkelijk werker pastoraat. De grenzen van de nieuwe wijken kwamen niet overeen met de (o zo bekende) wijken Barlo, IJzerlo, Dale, Haart-Heurne, Lintelo en Kobus. Er is een nieuwe manier gevonden om wijken te benoemen.
De PG Aalten is een veelkleurige gemeente en de wijken in de nieuwe wijkindeling hebben de kleuren van de regenboog gekregen. Rood voor de wijk van ds. Hendrik-Jan Zeldenrijk, geel voor de wijk van Wilma de Jong, groen voor de wijk van Netty Hengeveld, oranje voor de wijk van ds. Folkert de Jong, blauw voor de wijk van Anneke Wattel en paars voor de wijk van ds. Elizabeth van Deventer.

Vergaderen
Het pastoraal wijkteam bestaat vanaf 1 maart 2023 uit bezoekmedewerkers, contactpersonen en de predikant of kerkelijk werker pastoraat, en daarnaast de voorzitter en de scriba van de wijk (Noord of Zuid). Twee keer per jaar komen we bij elkaar, waarbij na de pauze ontmoeting centraal staat. Een keer per jaar zien de bezoekmedewerkers en contactpersonen elkaar op een gezellige middag/avond, die wordt georganiseerd door de PBD.

Vervolgstappen
Er zijn bezoekmedewerkers die vooral in de verschillende tehuizen onze gemeenteleden bezoeken. Voor hen zal nog een aparte bijeenkomst georganiseerd worden. De Taakgroep Pastoraat is verder nog op zoek naar mensen die de taak van ouderling in een wijk op zich willen nemen en de bezoekmedewerkers inhoudelijk willen ondersteunen, samen met de predikant/kerkelijk werker pastoraat. We zijn bezig met het opstellen van een taakomschrijving voor de ouderling-pastoraat en het herschrijven van een taakomschrijving voor de bezoekmedewerker en contactpersonen.
De Taakgroep Pastoraat ziet het verder als haar taak om voor ondersteuning en toerusting te zorgen voor degenen die zich in onze gemeente bezighouden met bezoekwerk en pastoraat. Suggesties daarvoor, evenals namen voor een ouderling-pastoraat, zijn welkom!

Vragen
Heeft u vragen? Stel ze gerust aan een van de leden van de Taakgroep Pastoraat.

Namens de Taakgroep Pastoraat,
ds. Elizabeth van Deventer