Samenvatting ingezonden brieven KerkVenster

Samenvatting ingezonden brieven KerkVenster

De redactie van KerkVenster heeft, naar aanleiding van de gemeenteavond op 28 mei jl. en de reactie daarop van de kerkenraad, weer een aantal ingezonden brieven ontvangen. Deze brieven bevatten veel emoties en ook vragen aan de kerkenraad. De ingezonden brieven worden niet integraal geplaatst, maar de redactie heeft de vragen en emoties weer zoveel mogelijk verwerkt in onderstaande samenvatting.  De volledige brieven hebben wij doorgestuurd naar de kerkenraad.

Gedurende de zomer mag u brieven blijven sturen. Wij zullen alle brieven over dit onderwerp op deze zelfde wijze behandelen. 

De kerkenraad geeft in haar bijdrage antwoorden en reacties op de vragen en emoties uit de ingezonden stukken. Deze samenvatting en het stuk van de kerkenraad overlappen elkaar deels, maar wij willen onze belofte aan de inzenders nakomen, en plaatsen daarom beide stukken naast elkaar.

redactie KerkVenster

De recent ingezonden brieven gaan onder andere over besluiten en afspraken uit het verleden.
Er wordt gevraagd om meer openheid met betrekking tot alle gebouwen.
Daarnaast wordt de vraag gesteld wat voor de kerkenraad leidend is bij de huidige besluitvorming met betrekking tot de gebouwen.

In de in 2016 vastgestelde notulen van de grote kerkenraad is o.a. het besluit opgenomen: ‘Onderzoek de mogelijkheden voor het overdragen van de Oude Helenakerk en Elim in een of andere beheersvorm, zodat medegebruik door de PGA in de toekomst gewaarborgd blijft.’
Waarom spreekt de kerkenraad nu voortdurend over ‘eigendomsoverdracht’?

In zijn motivatie om de Helenakerk over te dragen aan de SOGK geeft de kerkenraad aan dat de Oude Helenakerk te duur zou zijn qua onderhoud. Over de kosten van de Zuiderkerk mag niet worden gesproken.

Waarom wordt er geen financiële vergelijking gegeven waarin aantoonbaar wordt gemaakt wat de besparing is bij de keuze voor deze overdracht van de Helenakerk? Hierbij overwegende dat de Oude Helenakerk altijd zal blijven bestaan en de Zuiderkerk over een x aantal jaren zal worden vervangen/afgestoten/afgeschreven?

De kerkenraad wil de Oosterkerk verkopen en de Oude Helenakerk overdragen aan de SOGK om de gemeente te ontzorgen voor de toekomst.

Betreft dit ontzorgen dan niet de Zuiderkerk (die heel veel onderhoud vraagt) en de pastorieën?

Waar blijft het broodnodige vertrouwen op consensus, zoals afgesproken in 2006 bij het samengaan van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente?

Bij het ontbreken van openheid over feiten, motivering en (financiële) onderbouwing ontstaat geen draagvlak en ontbreekt het vertrouwen dat consensus kan worden bereikt.
Wanneer en op welke wijze gaat de kerkenraad volledige openheid geven?

Tijdens de gemeenteavond werd o.a. door de voorzitter bij herhaling gezegd dat onze PKN-gemeente nu verplicht is om actie te ondernemen, om straks onze kinderen en kleinkinderen niet te belasten met een ondraagbare (financiële) last. Daarbij wordt gerefereerd aan opgestelde begrotingen en meerjarenplanningen die aantonen dat we in 15 tot 20 jaar aan het einde van de weg en van de draagkracht van onze kerkgemeenschap zullen staan. Een opvatting die dus duidelijk enkel en alleen gebaseerd is op onze menselijke blik en het perspectief dat wij zien. Maar in hoeverre mag die menselijke blik leidend zijn in een dergelijk principiële discussie binnen onze kerk?

En waar blijft dan ons geloof?
In onze kerk belijden wij telkens weer Gods almacht, Gods sturing en kracht……, maar als het erop aankomt, dan varen we enkel en alleen op ons eigen kompas?

Naar onze mening is het, om voldoende draagvlak te krijgen, noodzakelijk een onafhankelijke procesmanager (landelijke PKN?) voor het gebouwenbeleid aan te stellen.