Solidariteitskas 2021 PGA

Geef aan de solidariteitskas ‘subsidie voor toekomstgerichte gemeenten.’  

Kerken uit het hele land dragen bij aan dit fonds, zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig in het midden van de wereld te staan.

De subsidie uit de solidariteitskas bestaat uit een drietal categorieën:

De toekomst van de gemeente bestaande uit een vijftal typen bijdragen; revitaliseringbijdrage, bijdrage voor samenwerking gemeenten, innovatiesubsidie perspectiefsubsidie en garantiesubsidie voor pastoraat/predikantsplaatsen.

Beheer van de gemeente bestaande uit een viertal typen bijdragen; beheer van de gemeente, restauraties en (ver)bouw van kerken, restauraties en (ver)bouw van een multifunctioneel gebouw, restauratie van kerkorgels en rentesubsidies.

Calamiteit in de gemeente bestaande uit een drietal bijdragen: situaties van overmacht, gemeentebegeleiding bij seksueel misbruik in pastorale relaties en liquiditeitsproblemen.

De commissie krijgt aanvragen van gemeenten die hiervoor vermeld zijn. De commissie (van deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen te beoordelen en kijkt daarbij vooral naar de perspectieven voor een vitaal gemeente zijn. Soms biedt de Solidariteitskas daarvoor ook de steun van een extern begeleider om weer tot fris, gerevitaliseerd beleid te komen. En dit jaar haken we daarbij vooral aan met subsidie voor toekomstgerichte gemeenten.

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Om het mogelijk te maken de kansen die er zijn, om te zetten in hoopvolle activiteiten.  

We doen het samen

We zijn samen kerk. Er zijn vormen van pastoraat die de verantwoordelijkheid van een plaatselijke gemeente te boven gaan. Het koopvaardijpastoraat bijvoorbeeld, vergt speciale aandacht, kennis en kunde die te intensief en kostbaar is om door een plaatselijke gemeente geboden te worden. Deze vorm van pastoraat wordt gefinancierd vanuit de Solidariteitskas. Dat gebeurt dus naast de investering in lokale gemeenten.

Bijdragen

Bij hen die nog geen doorlopende incasso hebben valt een dezer dagen een brief in de bus met het verzoek om een bijdrage.

Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,00. Voor elk belijdend lid wordt € 5,00 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Voor iedereen die een doorlopende incasso heeft, deze willen we graag incasseren omstreeks 20 oktober a.s.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau, of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

de kerkrentmeesters