‘THUISGEVERS’

‘THUISGEVERS’ HUISVESTEN HONDERDEN STATUSHOUDERS
MET STEUN VAN OVERHEID

Thuisgevers is een project voor asielopvang dat de Protestantse Kerk in Nederland, en in het bijzonder de Protestantse Gemeente te Kampen, samen met de overheid gestart is. Onlangs was dit project prominent in het landelijke nieuws. De Raad van Kerken in Nederland stuurde een bericht dat we hierbij plaatsen. Tevens heeft de redactie aan zowel de burgerlijke gemeente te Aalten als de Protestantse Gemeentes te Bredevoort en Aalten om een reactie gevraagd. Hoe staan zij hierin en hoe kijken zij ertegen aan? Hun antwoord vindt u eveneens hieronder. Van de kerkenraad van Bredevoort hebben we nog geen reactie ontvangen, omdat zij het eerst intern willen bespreken. Het toeval wil dat juist nu ook INLIA een impressie instuurde over de asielopvang in Groningse kerken. Deze bijdrage is verderop in KerkVenster te lezen.
Redactie KerkVenster

H MET STEUN VAN OVERHEID et project ‘de Thuisgevers’, een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen, verwacht de komende maanden samen met kerken en andere maatschappelijke organisaties honderden statushouders door heel Nederland te kunnen huisvesten. Staatssecretaris Eric van der Burg zegde vandaag zijn financiële steun toe voor dit ‘oplossingsgerichte initiatief.’ Er kan bovendien gebruik worden gemaakt van rijks- financiering voor de huisvestingskosten in de eerste periode.
De Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen willen de opvangcrisis helpen oplossen door gezamenlijk honderden statushouders te huisvesten bij kerkelijke gemeenten en andere maatschappelijke organisaties in heel Nederland. Dat doen ze door via het project ‘Thuisgevers’ publiek-private samenwerkingen te initiëren. Daarmee hebben de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen samen goede ervaringen opgedaan bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
Het idee is enkele weken geleden gelanceerd en slaat flink aan in den lande, weet projectmanager de Thuisgevers Laura Prat Bertrams: ‘Voordat we goed en wel van start zijn gegaan, hebben we als ‘de Thuisgevers’ op dit moment al honderd bedden in meer dan tien verschillende gemeenten aangeboden gekregen. Dat is veelbelovend! Op termijn verwachten we, dankzij een sneeuwbaleffect, in de helft van de gemeenten de Kamper Aanpak Ontheemden succesvol te kunnen introduceren. Daarbij gaan we ervan uit dat we op iedere 2.000 mensen één statushouder tijdelijk kunnen huisvesten. Dat zou kunnen uitmonden in de tijdelijke huisvesting van 8.500 tot 10.000 statushouders, die op deze manier versneld aan hun leven in Nederland kunnen beginnen.’
Oplossingsgericht initiatief
Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en migratie): ‘Ik ben heel blij met dit oplossingsgerichte initiatief en onder de indruk van het aanbod dat los komt uit de samenleving en de inzet die kerken en andere maatschappelijke organisaties laten zien. Sneller huisvesten van statushouders draagt bij aan het oplossen van de opvangcrisis. Er wachten immers zo’n 17.000 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) op een plek om te wonen ergens in een gemeente in Nederland. Dit project draagt daar substantieel aan bij. Daarom heb ik besloten voor dit project financiële middelen vrij te maken en kan er gebruik worden gemaakt van regelingen die in de huisvestingskosten tegemoet komen.’

Enorme opgave
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de koepelorganisatie van alle gemeenten in Nederland, steunt dit initiatief, omdat het helpt om statushouders uit de asielzoekerscentra te halen. ‘Gemeenten staan voor de enorme opgave om 20.000 statushouders voor 1 januari te huisvesten en ook daarna ligt er nog een behoorlijke taakstelling te wachten. Het is een enorme klus voor gemeenten om voor deze en ook andere urgent woningzoekenden een huis te vinden. En hoewel het hierbij gaat om tijdelijke huisvesting, gaat het wel om een significant aantal plekken. Dat zal daadwerkelijk impact gaan hebben op de doorstroming in de asielzoekerscentra, stelt Theo Weterings, woordvoerder asiel van de VNG. ‘Dat het ministerie hiervoor financiën toezegt, moet de drempel om deel te nemen hopelijk voor veel meer gemeenten verlagen’.
Het project ‘de Thuisgevers’ is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (J en V) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het initiatief ‘de Thuisgevers’ wordt ook ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken.
Kijk voor meer informatie op de website dethuisgevers.nl

Reacties naar aanleiding van het project Thuisgevers

Protestantse Gemeente Aalten

Als kerkenraad hebben wij hier al wel over gesproken (in de zijlijn) maar er verder nog geen beslissingen over genomen. De eerste contacten zijn al wel gelegd met de burgerlijke gemeente, maar concrete afspraken zijn hierover nog niet gemaakt. Daarvoor zal dit toch nog verder intern besproken moeten worden, zowel in de kerkenraad, als in de andere kringen.
Vandaar dat wij als kerkenraad hierover op dit moment nog niet kunnen antwoorden op de gestelde vragen.

Gemeente Aalten

De saamhorigheid binnen de gemeente Aalten is groot. Dit kenmerkt zich door de hechte samenwerking tussen verenigingen, maatschappelijke instanties en de kerkelijke gemeenschap. Voor de opvang van vluchtelingen en statushouders lopen er binnen de gemeente Aalten momenteel lokale initiatieven waarbij deze partijen, dus zowel kerkelijke gemeente, maatschappelijke instanties en verenigingen, betrokken zijn. We staan er altijd voor open om te verkennen in hoeverre lokale en landelijke initiatieven elkaar kunnen versterken in de opvang van statushouders en vluchtelingen.