Toekomst r.k.–kerkgebouw Bredevoort, stand van zaken na drie sessies

Gezien het feit dat er in Bredevoort een nauwe samenwerking bestaat met de r.k.parochie geven we u onderstaand verslag door van de gehouden brainstormsessies over de toekomst van deze kerk, met toestemming van de redactie van hun parochieblad.

                                                                                                 redactie KerkVenster

 

Op 24 mei en 18 juli vonden er twee brainstormsessies plaats over de toekomst van het r.k. kerkgebouw van Bredevoort. Tijdens de tweede sessie kwamen onderstaande zaken aan de orde. Er is informeel contact met de gemeente geweest waarin duidelijk is geworden dat de gemeente bereid is mee te werken door een positieve opstelling in bijvoorbeeld wijziging van bestemmingsplannen in verband met verbouw of nieuwbouw. De gemeente is momenteel al bezig beleid te ontwikkelen over wat er moet gebeuren met overbodige kerkgebouwen.

De penningmeester van het parochiebestuur vermeldde de diverse taxatiecijfers van het kerkgebouw en de pastorie zoals opgesteld door een makelaar. Naast deze cijfers werden de onderhoudskosten genoemd van het kerkgebouw. Alleen de onderhoudskosten vragen jaarlijks al een budget tussen de  € 15.000 en € 20.000.  Energie, met name de verwarming, kost op dit moment ongeveer € 3.000 op jaarbasis. Dit laatste cijfer geeft echter een vertekend beeld. In de koude maanden wordt de kerk op 10 á 12 graden gehouden en gaat de kachel alleen aan wanneer er een van de weinige vieringen is. Bij een ander en intensiever gebruik zullen de verwarmingskosten dus sterk gaan stijgen.

Wil de exploitatie kostendekkend zijn dan zullen er voor de langere termijn voldoende inkomsten gevonden moeten worden door de partij die het gebouw gaat overnemen. De schutterij Wilhelmina had een brief gestuurd met het idee een schutterijmuseum in het kerkgebouw te ontwikkelen. Een delegatie van de schutterij gaf een toelichting op dit idee. Na het aanhoren van de cijfers bleek dat alleen een museumfunctie te weinig inkomsten zullen opbrengen om de kosten te kunnen dekken. Het zoeken naar meer partijen die willen samenwerken en bijvoorbeeld een gedeelte van het gebouw willen huren werd als ‘huiswerk’ meegegeven voor de volgende bijeenkomst.

Voor het aankopen van het gebouw wordt gedacht aan het zoeken naar sponsoren en aanvragen van diverse subsidies (gemeentelijk, regionaal en/of Europees). Aan het eind van dit jaar moet duidelijk zijn of een plaatselijk initiatief levensvatbaar is. Op dit moment zijn adviezen van professionals nog niet nodig. Te zijner tijd zal voor het financiële gedeelte een registeraccountant worden ingeschakeld door het parochiebestuur. Ook heeft er overleg met een aantal boekhandelaren plaatsgevonden. Het resultaat is dat enige handelaren bereid zijn een gedeelte van het gebouw te huren. Voor de transitie gaat de beheercommissie op zoek naar een deskundige die ervaring heeft met deze materie.

Tijdens de sessie van 18 juli bleek dat de schutterij meer tijd nodig heeft voor haar ‘huiswerk’. Ze waren helaas niet aanwezig op deze bijeenkomst. De boekhandelaren konden melden dat er minimaal 10 handelaren bereid zijn een gedeelte van de kerk te huren. Er is ook nagedacht over de constructie: een investeerder koopt het gebouw aan en verhuurt via een stichting het gebouw aan bovengenoemde handelaren. De handelaren zagen ook graag verbreding van het aanbod, gedacht wordt aan kleine uitgeverijen, ook Duitse, grafische kunst en vinyl. Een combinatie aangaan met de schutterij leek hen geen goede zaak aangezien er nauwelijks raakvlakken bestaan tussen beide partijen.