Toekomstvisie

Toekomstvisie voor invulling pastoraal werk door predikanten en pastoraal werkers

Beste gemeenteleden,

Huidige situatie

Na het vertrek van ds. Wilma Onderwater en het emeritaat van ds. Riemer Faber is de kerkenraad druk bezig geweest met de invulling van de vrijgekomen uren en werkzaamheden.

In de voorgaande edities van KerkVenster bent u al op de hoogte gebracht van de eerste stappen in dit proces en ook in het verslag van de kleine kerkenraad leest u hier meer over.

Per 1 mei zal ds. Ada Endeveld voor 40 % gedetacheerd zijn in onze gemeente.

In eerste instantie geldt dit voor een periode van 12 maanden.

Zij zal zich bezighouden met het crisispastoraat in de wijken Barlo-Dale en IJzerlo.

Ook ds. J. van Pijkeren uit Lochem zal ons tijdelijk bijstaan in het crisispastoraat in bovengenoemde wijken.

Hiermee is het werk m.b.t. het crisispastoraat voor de wijken Barlo-Dale en IJzerlo voor de komende tijd weer ingevuld.

Op dit moment lijkt het herstel van ds. Wim Everts voorspoedig te verlopen en verwacht hij binnenkort weer al zijn werkzaamheden te kunnen oppakken.

Toekomstvisie

Eind vorig jaar hebben wij een commissie samengesteld die zich bezig heeft gehouden met het opstellen van een toekomstvisie voor de invulling van het pastorale werk na het emeritaat van ds. Riemer Faber en het aankomende emeritaat van ds. W. Everts half december 2020.

Deze commissie bestond uit de volgende personen:

Reinier Demkes, Anja Koskamp, Wilma Winkelhorst en Jan Hordijk.

De commissie kwam met de volgende aanbevelingen en conclusies:

Aanbevelingen/conclusies

Werken in wijken

Nu werken we nog met vier wijken.

De grote veranderingen geven ons de mogelijkheid om de wijken weer opnieuw in te delen.

Veel gemeenteleden krijgen namelijk een nieuwe predikant/pastoraal werker.

Kleinschaligheid heeft daarbij de voorkeur.

Ook is het belangrijk om bij de wijken te kijken naar de samenstellingen van predikanten en pastoraal werkers. Bij het pastoraat betreft het vooral zieken en ouderen.

Zij hebben behoefte aan bezoek. Door de inzet van pastoraal werkers kan het pastoraat worden bevorderd. In principe is voor een gemeentelid de wijkpredikant meer bekend dan een pastoraal werker.

De predikant preekt, woont in het dorp, enz.

Dat geldt niet altijd voor een pastoraal werker.

Voor het eerste contact is dat wat makkelijker, maar uiteindelijk is het veel belangrijker dat de predikant of de pastoraal werker goed luistert en zich inleeft in de situatie van de betrokkenen.

Belangrijk is een goede samenwerking tussen de predikant en de pastoraal werker in een wijk.

Contact tussen bezoekmedewerkers en predikant/pastoraal werker

Het is belangrijk dat over en weer er goed contact is tussen de predikant/pastoraal werker en de bezoekmedewerkers in de wijk, zodat bijzonderheden doorgegeven kunnen worden.

Hiervoor zijn het pastoraal wijkberaad, sectievergaderingen en ook wel ontmoetingen rondom kerstvieringen etc. geschikt.

Om deze contacten te onderhouden is het niet wenselijk dat een pastoraal werker in meerdere wijken werkzaam is.

Diversiteit in de gemeente

De diversiteit in de gemeente is groot, in het bijzonder de beleving in de kerkdienst.

Deze diversiteit kenmerkt onze gemeente.  Uiteraard bestaat de gemeente uit mensen van verschillende leeftijden. Daarom is het goed dat ook de predikanten en pastoraal werkers van diverse leeftijden zijn en zo dicht bij een bepaalde leeftijdsgroep staan. Verschillen in leeftijd van de predikanten en pastoraal werkers heeft nog een bijkomend praktisch voordeel: als de predikanten en pastoraal werkers hier langere tijd blijven, komt hun emeritaat niet tegelijkertijd.

Uiteindelijk geeft dit aan de ene kant stabiliteit maar ook ruimte voor verandering en aanpassingen naar de wensen van dat moment.

Onze financiële mogelijkheden voor de langere termijn

Na overleg met de kerkrentmeesters en de classis Zuid & Oost Gelderland bleek dat met de toekomstige meerjarenbegrotingen, het dalende aantal leden en de daarmee samenhangende teruglopende inkomsten wij op dit moment geen goedkeuring meer krijgen om de vrijkomende predikantsplaatsen van Riemer Faber en Wim Everts weer volledig in te vullen.

Op dit moment mogen wij deze twee vrijkomende predikantsplaatsen invullen voor +/- 75 %.

Dat zou betekenen dat wij in totaal 1,5 fte predikantsplaats kunnen beroepen.

Daarnaast hebben we nog de mogelijkheid voor het inzetten van twee extra pastoraal werkers van in totaal 1,2 fte.

Adviezen van de commissie

Maak drie wijken

Elke wijk krijgt een wijkpredikant (0,75- 1 fte) en een pastoraal werker (0,6 fte). Hierdoor wordt het pastoraat bevorderd en op een overzichtelijke wijze verdeeld over de wijken.

Beroep twee verschillende predikanten

Maak twee verschillende profielschetsen met verschillende invalshoeken.

Kijk dan, na de invulling van de eerste vacature, naar wat nog toegevoegd moet worden.

Hierdoor wordt de diversiteit, die onze gemeente kenmerkt, recht gedaan.

Overleg met de wijken wat hun wensen zijn.

Samenvoeging van de wijken IJzerlo en Haart-Heurne

Besteed veel aandacht aan het samenvoegen van IJzerlo en Haart-Heurne.

Benoem uit beide wijken mensen in de beroepingscommissie.

Begeleid hen in het proces van samenvoeging.

Ga en blijf in gesprek met onze buurtgemeenten over predikantsplaatsen nu en in de toekomst

Dit hebben we al gedaan en heeft geresulteerd in een tijdelijke detachering, maar wellicht dat we elkaar in de toekomst ook kunnen helpen en ondersteunen wanneer dat nodig is.

Huidige situatie

Op dit moment is onze gemeente opgedeeld in vier wijken:

Wijk Lintelo: Deze bestaat nu uit 918 pastorale eenheden.

Wijk Barlo-Dale: Deze bestaat nu uit 1124 pastorale eenheden.

Wijk Haart-Heurne: Deze bestaat nu uit 643 pastorale eenheden.

Wijk IJzerlo: Deze bestaat nu uit 727 pastorale eenheden.

Totaal 3412 pastorale eenheden.

Hieruit blijkt dat de wijken nogal verschillen in grootte en vandaar ook het advies om hier verandering in aan te brengen.

Daardoor is het ook wat gemakkelijker om de werkdruk te verdelen onder de aanwezige ambtsdragers en predikanten/pastoraal werkers.

Nieuwe situatie

Het advies van de commissie is om onze gemeente op te delen in drie even grote wijken:

Wijk Lintelo met 1137 pastorale eenheden

Wijk Barlo-Dale met 1137 pastorale eenheden

Wijk IJzerlo-Haart/Heurne met 1137 pastorale eenheden.

Totaal 3412 pastorale eenheden.

Dit betekent dat de wijken IJzerlo en Haart zullen worden samengevoegd en een aantal pastorale eenheden zullen moeten worden herverdeeld onder de verschillende wijken. Het dringende advies van de commissie is om de adressen in de buitengebieden niet te veranderen, maar de verdeling in het dorp wat te verbeteren. Aandachtspunt hierbij is ook dat de locaties of wijken waar veel gemeenteleden op leeftijd wonen iets beter onder de wijken worden verdeeld.

Door het opdelen van de gemeente in drie wijken zou ook de verdeling van het aantal predikanten en pastoraal medewerkers eenvoudiger worden.

Een mogelijke toekomstige verdeling van predikant-pastoraal werkers per wijk

Wijk Lintelo

Predikant: ds. Hendrik-Jan Zeldenrijk, 1 fte

Pastoraal werker: vacature 0,6 fte (sollicitatieprocedure is nu gestart)

Wijk Barlo-Dale

Predikant: vacature 0,75 fte (beroepingswerk zal starten na de zomer van 2020)

Pastoraal werker: Netty Hengeveld, 0,6 fte

Wijk IJzerlo-Haart/Heurne

Predikant: vacature 0,75 fte (beroepingswerk is nu gestart)

Pastoraal werker: vacature 0,6 fte (sollicitatieprocedure zal starten na de zomer van 2020)

Jeugd-jongerenwerk

Predikant jeugd-jongeren: ds. Folkert de Jong 0,8 fte

Pastoraal werker jeugd-jongeren: Heidi Ebbers 0,8 fte

Presentatie van het rapport

Het rapport, de aanbevelingen en adviezen zijn gepresenteerd aan zowel de kleine kerkenraad, als aan de grote kerkenraad.

Op de vergadering van de grote kerkenraad van 25 februari jl. zijn alle aanbevelingen en adviezen unaniem aangenomen en is de kleine kerkenraad gemandateerd om deze adviezen en aanbevelingen verder uit werken.

Vanzelfsprekend zullen wij u via KerkVenster op de hoogte houden van de verdere stappen en ontwikkelingen.

Wij zeggen Reinier Demkes, Anja Koskamp, Wilma Winkelhorst en Jan Hordijk heel hartelijk dank voor hun inzet bij het samenstellen van dit rapport.

Namens de kerkenraad,

Gerard Helmink