Vooruitkijken

Verslag van de kleine kerkenraad.

Gerard Helmink opent de vergadering van 22 oktober 2019 met de overdenking ‘Beeldspraak en verdieping’ en gaat voor in gebed.

Begroting 2020

René Veerbeek licht het verkorte overzicht van de begroting 2020 van het college van kerkrentmeesters van de Protestante Gemeente Aalten toe. Opbrengst levend geld laat een daling zien, de daling is moeilijk exact te voorspellen. Het aantal kerkleden is dit jaar gedaald naar ongeveer 6.000 kerkleden.

Er wordt kritisch gekeken waar nog op kan worden bezuinigd, echter alles is al scherp begroot. Het tekort ligt in de verwachting van het meerjarenplan, echter het tekort is minder groot dan in het verleden verwacht.

Vanuit financieel oogpunt bekeken is het in de toekomst niet mogelijk om op dezelfde basis van het aantal fte’s  predikanten en kerkelijk werkers door te gaan. In de toekomst zal hierop moeten worden ingeteerd. Het pastoraat heeft prioriteit, voor komende jaren is er vermogen om de kosten op te vangen.

Johan van Eerden licht de begroting 2020 van de diaconie toe. Jaarlijks vindt het kerkkamp in Borculo plaats. Nu de eigenaar van de kamplocatie is overleden, hebben de erfgenamen de grond en woning aangeboden aan de diaconie. De grond mag, naast het gebruik voor de kampweken, niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De diaconie heeft e.e.a. in overweging, bekeken wordt of het exploitabel gemaakt kan worden.

Personele aangelegenheden

We feliciteren ds. Wilma Onderwaater van harte met het beroep naar Neede, ondanks dat we het voor onze gemeente ontzettend jammer vinden. Ds. Wim Everts heeft zich weer beter gemeld.

De commissie ‘Toekomstvisie voor invullingen vrijkomende predikantenplaatsen’ heeft veel aandachtspunten en vragen gesteld bij hun overwegingen en een advies gegeven voor de invulling van de vrijkomende predikantsplaatsen. Dit wordt tijdens een extra vergadering met elkaar besproken.

In verband met het vertrek van ds. Wilma Onderwaater en het afscheid ds. Riemer Faber wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een oplossing voor de invulling van het pastoraat van de wijken Barlo-Dale en IJzerlo.

Voortgang gebouwen

Er zijn informele gesprekken gevoerd met drie gegadigden voor de Oosterkerk. De Gemeente van Christenen De Meiberg heeft aangegeven naar een ander pand uit te kijken binnen Aalten. De stichting KKG-Adviseurs is gevraagd om verdere gesprekken te voeren met de gegadigden, op korte termijn wordt er meer duidelijkheid verwacht. In het volgende KerkVenster zult u verder worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Oosterkerk.

Wat betreft de Oude Helenakerk staat er een overleg gepland met het moderamen en de OHK-groep. Doel van het gesprek is om alle geschilpunten te bespreken en een streep te zetten door het verleden. We willen verder gaan op een frisse nieuwe voet.

Overige
Naar aanleiding van het ontvangen beleidsplan Groene Kerk PGA zal er een lange termijnvisie opgesteld worden, die besproken kan worden in de kleine kerkenraad.

Er zijn problemen geconstateerd m.b.t. het volgen van de Oosterkerk via de kerktelefoon. Helaas is het probleem nog niet opgelost, ook hier wordt hard aan gewerkt.

Dick Jansen sluit de avond met een gebed van Benedictus van Nursia.

Tekst: Gerard Helmink voorzitter.