Vanuit de kerkenraad Bredevoort, o.a. jaarrekening

Vanuit de kerkenraad Bredevoort, o.a. jaarrekening

 Geregeld zullen we u onder deze noemer op de hoogte brengen van zaken die in de kerkenraad aan de orde zijn geweest.

Op 16 juni is de kerkenraad van de PG Bredevoort voor het eerst weer bijeengeweest sinds januari. De tussenliggende vergaderingen vervielen vanwege de corona-crisis. Wel hebben we elkaar via e-mail op de hoogte gehouden. We vergaderen in de St. Joriskerk als volledige kerkenraad  waarvan één kerkenraadslid via beeldscherm deelneemt aan de vergadering. De rest zit op stoelen een heel eind uit elkaar. Een beetje onwennig, maar in de voor onze kerkenraad kenmerkende ontspannen sfeer ervaren we dat het toch fijn is om op deze manier weer bijeen te kunnen zijn.

Jaarrekeningen 2019

De jaarrekeningen van de kerk en de diaconie voor 2019 zijn aan de kerkenraad voorgelegd. Er zijn geen vragen of onduidelijkheden en de jaarrekeningen worden door de kerkenraad goedgekeurd. In deze editie van KerkVenster zullen de verkorte versies aan gemeenteleden worden gepresenteerd.

Voortgang onlinevieringen

Vanaf het eerste begin van de corona-crisis is er een zeer prettige en intensieve samenwerking met de Protestantse Gemeente Aalten geweest. De kerkgebouwen van beide gemeenten gingen tegelijkertijd ‘dicht’ en de online-diensten zijn gezamenlijk opgezet. Er is goed gekeken naar de versoepelde richtlijnen rondom samenkomen, maar voorlopig kiezen de kerkenraden van Aalten en Bredevoort ervoor om nog geen reguliere vieringen te houden. Het blijft een feit dat je met veel mensen in een afgesloten ruimte bij elkaar zit. Bovendien is samen zingen ook niet mogelijk, omdat er hiervoor nog meer ruimte tussen personen nodig is dan anderhalve meter. Er is besloten om door te gaan met de online vieringen zoals die tot nu toe samen met Aalten georganiseerd zijn. Deze vieringen worden gelukkig zeer goed ‘bezocht’, en hoewel het niet de sfeer meebrengt die er is als je elkaar in levenden lijve ontmoet, is het een mooi alternatief.

Gebruiksplan kerk

Om onze gebouwen verantwoord te gebruiken, ook bij de versoepelde regels per 1 juni en 1 juli, is een gebruiksplan opgesteld. Zo kunnen op een veilige manier vergaderingen, uitvaarten of bruiloften gehouden worden. Iedereen die van een van de gebouwen gebruik wil maken, kan zo helder geïnformeerd worden over het aantal mensen dat maximaal toegelaten kan worden en over andere noodzakelijke maatregelen om een veilige situatie te behouden. In de kerk kunnen maximaal 65 personen en in ’t Koppelhuis ongeveer 20. (Bij de berekeningen in de kerk is er wel uitgegaan van een aantal gezins- of huisgenoten dat in paren bij elkaar kan zitten.) Het gebruiksplan wordt aangepast op het moment dat de regels veranderen.

Verkoop pastorie in de Koppelstraat

Vanaf het moment dat de pastorie in de Koppelstraat in de verkoop kwam, was er veel belangstelling. Er werden ook al snel biedingen gedaan, en met een van de bieders is het college van kerkrentmeesters onder begeleiding van een makelaar tot overeenstemming gekomen. Het verkooptraject bevindt zich momenteel in de afrondende fase.

Startzondag

De startzondag zal dit jaar plaatsvinden op 27 september. Het plan is om een openluchtviering te houden in het Vestingpark. Tijdens deze viering zal ook het afscheid nemen en bevestigen van ambtsdragers plaatsvinden. Het is fijn om weer te beginnen met denken aan ‘normaal’ samenkomen op zondag.

Vergaderruimtes beschikbaar

Heeft u in verband met corona-richtlijnen een grotere vergaderruimte nodig dan gebruikelijk? De ruimtes van de Protestantse Gemeente Bredevoort zijn beschikbaar voor vergaderingen of andere evenementen. Er is een gebruiksplan opgesteld, zodat u direct geïnformeerd kunt worden over het maximumaantal bezoekers dat de gebouwen kunnen herbergen en over de mogelijkheden en voorzieningen binnen de huidige richtlijnen. Als u belangstelling heeft, neem dan gerust contact op met de beheerder Wilma Klein Hesselink 0625570229 of koppelhuis@pkn-bredevoort.nl of met één van onze kosters via stjoriskerk@pkn-bredevoort.nl. Zij heten u van harte welkom!

 Collectes

De collectes voor de kerk hebben in maart € 175,46 opgebracht.

De inhoud van het kerkje in het stiltecentrum is onlangs geteld; de opbrengst was € 175,95.

Jaarrekening Bredevoort 2019 (toelichting)

 In de kerkenraadsvergadering van juni is de jaarrekening van de kerk over het jaar 2019 behandeld. Met een korte toelichting erbij presenteren wij de cijfers.

Het jaar 2019 is afgesloten met een flink tekort van € 19.095. Het verlies is minder groot dan vooraf begroot, maar het blijft wel heel zorgelijk dat er opnieuw een jaar is afgesloten met zo’n groot tekort.

Baten

Vergelijken we de inkomsten met het resultaat van 2018 dan blijft de opbrengst van onroerende zaken met daarin huuropbrengsten van onze gebouwen en pachtinkomsten iets achter bij het jaar 2018. De kerk en ‘t Koppelhuis zijn minder vaak verhuurd.

De opbrengsten uit ‘levend geld’ (kerkbalans en collectes) zijn dit jaar bijzonder goed.  Er is zelfs meer geld binnen gekomen dan in 2018.

Subsidies en bijdragen is geld dat de diaconie aan ons betaalt voor diaconale taken van de predikant en gebruik van ‘t Koppelhuis.

Lasten

Aan de uitgavenkant is er meer geld uitgegeven voor kosten kerkelijke gebouwen dan in 2018. Het dak van een schuurtje bij de pastorie is asbestvrij gemaakt.  De kosten voor het pastoraat, beheer en administratie zijn toegenomen als gevolg van landelijke cao-afspraken. De overige posten geven een resultaat zoals vooraf begroot met een lichte kostenstijging.

Verwachting voor 2020                                                                                                                                              

Voor 2020 is de verwachting dat het exploitatietekort minder zal zijn.  Hoeveel is nu nog moeilijk aan te geven. De kosten voor het pastoraat zullen minder zijn door de detachering van ds. Endeveld. Daar staat tegenover dat er ook minder inkomsten zullen zijn als gevolg van de coronamaatregelen. Bij de begrotingsbehandeling in oktober hopen we daar meer inzicht in te kunnen geven.

Heeft u nog vragen over de jaarcijfers en de toelichting, of wilt u de volledige jaarrekening inzien, dan hoor ik dat graag. Neem daarvoor contact op met mij of stuur een mail aan boekhouding@pkn-bredevoort.nl en er wordt een afspraak met u gemaakt.

college van kerkrentmeesters

Wim ter Maat,

penningmeester.