Veertigdagentijd kalender 2019

De jaarlijkse veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk is in een nieuw jasje gestoken. Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Pasen, feest van een nieuw begin.

In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en zijn liefde mogen delen met anderen. De veertigdagentijdkalender 2019 daagt u uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. ´Een nieuw begin´ is de rode draad door alle dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees.

De veertigdagentijd begint op woensdag 6 maart. Er komt ook een speciaal thema van Kerk in Actie. In het volgende nummer van KerkVenster zullen we daar ruim aandacht aan besteden.

U kunt de ‘Veertigdagenkalender’ afhalen op het kerkelijk bureau in Aalten of  bestellen via de webshop:kerkvensterwebshop.nl De kalender is gratis en als u via de webshop bestelt, wordt de kalender ook gratis thuisbezorgd (uitsluitend in Aalten, Bredevoort en de buurtschappen).

Een nieuw begin

 

Inleiding:

Op 6 maart begint de veertigdagentijd, een periode van toeleven naar Pasen. In allerlei aspecten van het kerkelijk leven is de veertigdagentijd herkenbaar. In de kerkdiensten is de kleur paars. De lezingen voor de erediensten, de kindernevendiensten, de collectes in de diensten, alles staat in het teken van deze tijd van inkeer en bezinning, van toeleven naar. Voor thuis is er een veertigdagentijdkalender beschikbaar, waarin voor elke dag teksten staan ter bezinning.

Het landelijke thema van veertigdagentijd is ‘Een nieuw begin’. Ook de voorpagina van KerkVenster en de meditatie spelen hierop in. Tegelijkertijd organiseert Kerk in Actie in deze periode ook een veertigdagencampagne, waar kerken en gelovigen stilstaan bij  de nood van de wereld, bij mensen voor wie een nieuw begin zo moeilijk is, omdat hun huis is verwoest door terroristen, omdat er honger is of oorlog. Ook de diaconieën van Aalten en Bredevoort sluiten zich aan bij de hulp aan deze mensen. Wel soms met een eigen keuze of thema, waarover u door hen ongetwijfeld verder geïnformeerd zult worden.

KerkVenster geeft over het landelijke thema hieronder meer informatie, door een artikel te plaatsen dat eerder in het blad van de PKN verschenen is (Woord&Weg, februarinummer). Zo bent u op de hoogte van wat er landelijk en plaatselijk speelt in deze veertigdagentijd. En de oproep om mee te doen geldt natuurlijk in bijzondere mate voor de projecten waar de diaconieën van Aalten en Bredevoort zich voor inzetten.

redactie KerkVenster

 

Een nieuw begin

Een actiegerichte campagne in de veertigdagentijd, past dat eigenlijk wel? ‘Ja, dat past zeker’, reageert Kerk in Actie-consulent Elise Kant. ‘Juist in deze periode willen we stilstaan bij het feit dat we niet alleen op de wereld zijn, maar dat we verbonden zijn met kerken wereldwijd. In de veertigdagentijdkalender (zie kader) komt dat heel mooi naar voren: bij zes dagen staat een bezinnende tekst; op zondag staat vervolgens een project centraal. De combinatie van bezinning en aanpak maakt de campagne bijzonder.’

Het gaat in de campagne niet alleen om het stilstaan bij de nood in de wereld, vervolgt Elise Kant. ‘Het gaat juist ook om de mogelijkheid daar iets aan te doen. Als diaconie of gemeentelid voel je je soms machteloos vanwege al het leed in de wereld, maar je kunt echt iets betekenen. Het maakt uit wat je doet, al voelt het nog zo klein.’ De projecten die centraal staan, hebben een overeenkomst: ze hebben als doel mensen een nieuw begin te bieden, van ex-gedetineerden in Nederland tot kindslaven in India. ‘Ellendige situaties waarin mensen begonnen zijn om er verandering in te brengen. Zelf vertel ik vaak over het project voor weeskinderen in Rwanda. De directeur van dat project heeft de genocide van 25 jaar geleden overleefd, en is toen kinderen die wees waren geworden onder gaan brengen in pleeggezinnen. Een nieuw begin voor die kinderen, maar ook voor haarzelf nadat ze haar ouders, broers en zussen was verloren. Inmiddels ondersteunt haar organisatie 1500 kinderen.’

Tekst: Jedidja Harthoorn

 

Zo doet U mee

Er zijn verschillende campagnematerialen bij de veertigdagentijd te bestellen, zoals een magazine, een liturgiegids en een campagneposter. Ook kunnen gemeenten collectefolders bestellen, en zijn er powerpointpresentaties en kerkbladberichten beschikbaar.

Het is een campagne voor de hele gemeente, benadrukt Elise Kant. ‘De predikant kan gebruikmaken van de gebeden, liedsuggesties en gedichten uit de liturgiegids. Voor de kinderen zijn er spaardoosjes en verhalen van de duif Rainbow.’ Gemeenten kunnen ook hun eigen creativiteit op de campagne loslaten. ‘Ik heb meegemaakt dat een gemeente een project over jong en oud koppelde aan een leeftijdscollecte. Mensen kregen een envelopje en werden aangemoedigd hun leeftijd te geven in geld, naar eigen keuze in centen, in 10 centen, of in euro’s. Dat riep veel enthousiasme op: er werd drie keer zo veel geld gegeven als normaal.’ Bovendien zijn er landelijke initiatieven om bij aan te haken. Een vastenactie,

een paasgroetenactie en de paaschallenge voor jongeren.

‘Kijk vooral op de website van Kerk in Actie om inspiratie op te doen!’

COLUMN

Nuance

Dit jaar vast ik in de veertigdagentijd. Niet extreem, maar ik probeer gematigder te leven. Even afzien van gewoonten als alcohol en andere extraatjes, om me te concentreren op wat ik echt nodig heb en het geld dat ik uitspaar te geven aan de veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie.

Dit jaar heb ik me voorgenomen om geen gebruik te maken van social media en dat is een opgave. Want ik ben er dol op. Facebook, Twitter, ik volg de berichten nauwgezet en post graag mijn eigen dingen. Maar de afgelopen maanden merkte ik dat social media ook hun kwalijke kanten hebben. Ongegeneerd gooiden mensen hun gevoelens en meningen op het internet. Ik kon er soms best inkomen; als je je bij een bepaalde kwestie emotioneel betrokken voelt. Maar toch, ik miste de nuance. Daarbij kon ik me niet altijd in discussies mengen, mijn rol als preses vroeg erom enige afstand te bewaren. Dat betekende soms mijn tong afbijten en mijn geschreven post toch maar niet plaatsen.

Om met elkaar te kunnen samenleven is nuance

‘Mijn tijden zijn in uw hand’

nodig. Ook in de kerk. Hoe onverteerbaar dingen soms ook zijn, het is nodig begrip op te brengen voor de positie van de ander. Om samen kerk te blijven. Ik bid, met Paulus in de Filippenzenbrief, dat mijn, onze liefde mag blijven groeien in inzicht en fijnzinnigheid om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt (Fil. 1: 9,10).

Ondertussen zal de komende vastenperiode zwaar zijn. Ik zal meer tijd hebben om me te wijden aan waar ik 1 januari mee begon, het lezen van de Bijbel in een jaar. Trouwens, de zondagen vallen buiten de veertig dagen. Mag ik naast mijn kleine flesje wijn dan ook even mijn telefoon ter hand nemen?

ds. Saskia van Meggelen

preses van de generale synode