Jaarrekening 2020 van de kerk PGB

Toelichting op de jaarrekening

Het resultaat van de baten en de lasten is ongeveer gelijk aan dat van 2019. Maar er zijn wel enkele posten die verschillen ten opzichte van 2019 en de begroting

Bij de baten zijn er minder inkomsten  van de onroerende zaken. De pastorie was in 2020 niet meer verhuurd  en er zijn door de coronapandemie veel minder inkomsten uit verhuur en omzet van ‘t Koppelhuis. De opbrengst levend geld kerkbalans en collectes is boven verwachting goed.

Aan de uitgavenkant zijn de kosten voor het pastoraat (per saldo) veel  lager als gevolg van de detachering  van ds. Ada Endeveld. Per 1 mei 2020 is zij voor 40 % van de uren werkzaam geweest voor de Protestantse Gemeente Aalten.  De overige uitgaven zijn ongeveer gelijk gebleven.

Incidentele baten: Het saldo van de verkoop van de pastorie, een ontvangen schenking van € 10.000 en herwaardering van onroerende zaken zijn in deze  post opgenomen. De landelijke richtlijnen van de PKN schrijven voor dat met ingang van de jaarrekening 2020 de actuele balanswaarde van het onroerend goed  moet worden opgenomen. Voor gebouwen (niet de kerk) is dit de WOZ-waarde en voor landbouwgronden de waarde zoals vastgesteld door de belastingdienst.

De opbrengst van de pastorie en de ontvangen schenking bij elkaar ruim € 324.000,- zijn voorlopig geoormerkt als een bestemmingsreserve voor het pastoraat. 

De komende tijd gaan we samen met de kerkenraad bepalen hoe en waaraan we deze het beste kunnen besteden.

Heeft u nog vragen over de jaarcijfers, of wilt u de volledige jaarrekening inzien, dan horen wij dat graag. Neem daarvoor contact op met Wim ter Maat penningmeester van de kerk, of stuur een mail aan boekhouding@pkn-bredevoort.nl en er wordt een afspraak met u gemaakt.

college van kerkrentmeesters

Download hier jaarrekening kerkrentmeesters PG Bredevoort

 

Jaarrekening diaconie PG Bredevoort

Het jaar 2020 wordt positief afgesloten

De opbrengsten aan levend geld zijn gestegen, daar zijn we dankbaar voor.

Ook de opbrengsten van de onbebouwde eigendommen zijn gestegen.

De te ontvangen renten en beleggingen zullen de komende jaren negatief worden.

We gaan ons in het komende jaar beraden hoe wij hiermee moeten omgaan.

Hetzelfde geldt voor ons banksaldo. Er zal worden nagedacht of de diaconie wat zou kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid.

Verder willen we dit jaar gaan overleggen of we met enkele nieuwe diaconale projecten kunnen starten zodat we de te verwachten opbrengsten zoveel mogelijk kunnen inzetten.

In verband met nieuwe richtlijnen van de PKN moet nu de werkelijke waarde van de onroerende zaken worden opgenomen.  Daarom heeft er een herwaardering plaatsgevonden van de bezittingen van de diaconie. Hierdoor ontstaat er een groot bedrag bij de incidentele baten. Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve om zo de balanswaarde van de onroerende zaken op het niveau te brengen volgens de richtlijnen van de PKN.

Heeft u nog vragen over de jaarcijfers, of wilt u de volledige jaarrekening inzien, dan horen wij dat graag. Neem daarvoor contact op met Bert Stronks, penningmeester van de diaconie, of stuur een mail aan boekhouding@pkn-bredevoort.nl en er wordt een afspraak met u gemaakt.

Download hier jaarrekening diaconie PG Bredevoort