Verslag gemeenteavond PG Aalten – Copy

Gehouden op14 februari 2023

Naar een of twee kerkgebouwen, wanneer en hoe? Een gemeente met twee kerkgebouwen zou je kunnen vergelijken met een echtpaar dat woont in een boerderijtje op het platteland en ook een appartement in de stad bezit.

Het leven wordt duurder en ze denken erover of ze een van beide woningen moeten verkopen. Kiezen voor hun flat? Wat zullen ze dan de vrijheid van het platteland missen. Of wordt het toch het boerderijtje waar zoveel herinneringen liggen? Maar die woning is gedateerd. Ook na een verbouwing krijgt het nooit de allure van een luxueus appartement. En het appartement mist weer de sfeer van het boerderijtje. Iedere optie heeft voordelen, maar veroorzaakt ook pijn en gemis. Dus toch beide onderkomens aanhouden? Dat – althans een variant daarop – was een van de drie vragen die centraal stonden tijdens de gemeenteavond.
Naar elkaar luisteren
In een vorig KerkVenster noemden we al dat het fysieke kerkbezoek verder is afgenomen en dat de energiekosten op een onvoorspelbare manier zijn gestegen.
Vandaar deze avond waarbij we u als gemeenteleden hebben uitgenodigd om over deze situatie mee te denken en mee te praten. We wilden op deze avond geen besluiten nemen, maar naar u en naar elkaar luisteren. Ieders mening wordt gehoord.
Drie vragen
Een drietal vragen stond centraal deze avond.
1. Willen we of moeten we met twee gebouwen verder?
2. Stel dat we ook toe kunnen met één gebouw, wanneer dan?
3. Wat is in beide gevallen verstandig en wat is niet verstandig?
Circa 150 gemeenteleden kwamen op deze avond af. In het begin was de sfeer geladen, maar werd later positief. De beantwoording van bovenstaande vragen ging dus gepaard met emotie en verliep daarmee niet precies in deze volgorde. Helaas is het onmogelijk alle meningen weer te geven. Daarom in grote lijnen wat deze avond naar voren kwam.
Met twee gebouwen verder?
Ja,
– En dan afwisselend in beide gebouwen kerkdiensten houden.
– Dat is goed voor de rust.
– De bloedgroepen lopen door elkaar heen, dus kun je beter beide kerkgebouwen aanhouden en verbeteren. En werken aan gemeenteopbouw.
Nee,
– Het aantal kerkleden is gedaald, de volgende generatie kan twee gebouwen financieel niet opbrengen.
– We moeten keuzes maken. De Zuiderkerk biedt veel mogelijkheden: goede parkeergelegenheid, multifunctioneel, bereikbaar voor minder validen, geschikt voor activiteiten van jongeren. Maar de Oude Helenakerk ligt centraal en zal altijd blijven bestaan. Er zijn mooie plannen ontwikkeld om dit gebouw multifunctioneel te maken. Of, wellicht in de toekomst een heel nieuw, duurzaam kerkgebouw realiseren.
– Kiezen voor één gebouw met verscheidenheid aan diensten. Bovendien heb je dan weer een volle kerk. Liever samen vieren dan apart.
Wanneer?
– Neem de tijd, keuze vier, vijf of tien jaar uitstellen, dat brengt rust.
– Nee, doorpakken, zo snel mogelijk een besluit nemen schept duidelijkheid. En maakt een einde aan alle onenigheid.
Wat is verstandig?
– We moeten oppassen dat we de jeugd niet wegjagen met discussie over gebouwen. De dialoog op respectvolle manier voeren en niet verwijtend. In verbondenheid hierover spreken en niet wij/zij. Wel fijn dat we deze avond onze stem kunnen laten horen.
– De voors en tegens en de cijfers op een rijtje zetten. Een tijdpad met data maken: wanneer een besluit, voor welk plan?
– Een persoonlijke brief sturen en daarin ieders mening vragen. Een stemming, een enquête houden.
Verbouwplannen
Er waren ook aanwezigen die nog behoefte hadden terug te komen op de gemeenteavond van 31 januari, waarop de verbouwplannen voor de Oude Helenakerk gepresenteerd werden. Daarover werden uiteenlopende meningen naar voren gebracht. Zorgen werden geuit en alternatieven aangedragen. Het college van kerkrentmeesters werkt aan een conceptovereenkomst met de Stichting Gelderse Kerken (SGK) die te zijner tijd wordt voorgelegd aan de grote kerkenraad. Uiteraard zullen we u als gemeente hier vervolgens ook weer bij betrekken.

De concrete uitwerking vraagt meer tijd dan verwacht, onder andere door de complexiteit van een te verbouwen monumentaal pand, waarbij ook nog diverse partijen betrokken zijn. Denk alleen al aan het bankenplan. Het vraagt veel inspanning van een beperkte groep kerkenraadsleden om hiermee bezig te zijn. Het college van kerkrentmeesters heeft de hoop dat de kerkenraad nog dit jaar het ‘totaalplaatje’ kan beoordelen. Dit blijft echter onzeker.

Terug naar de gemeenteavond van 14 februari, de afronding
De voorzitter spreekt uit dat het goed is dat iedereen zijn mening heeft kunnen geven. Hij doet een uitnodiging aan ieder die dat nog niet heeft gedaan, alsnog per mail of brief te reageren op de drie vragen. De kerkenraad zal bespreken wat op beide avonden gezien en gehoord is. Alle input helpt daarbij.

Gemeenschappelijk streven
Als er moeilijke besluiten moeten worden genomen, zal niet iedereen het daarmee eens zijn. Een keuze doet, net als in het verhaal waarmee we begonnen, altijd ergens pijn. Maar het schept ook nieuwe mogelijkheden en een toekomst.
Het gaat niet om eigendom of eigen gelijk maar, zo verwoordde iemand het tijdens de gemeenteavond, het draait erom een levendige gemeente van Jezus Christus te zijn.
En dat doel hebben we allemaal gemeenschappelijk.

Kerkenraad Protestantse Gemeente Aalten