Verslag gemeenteavonden Oosterkerk

Afgelopen weken bent u via KerkVenster, de (digitale) gemeenteavonden, KerkBeeld, of kerkradio geïnformeerd over het voorgenomen besluit van herbestemming en verkoop van de Oosterkerk ten behoeve van een woon-zorgcomplex. Hierop is gereageerd met  gevoelens van verdriet, maar de herbestemming van kerk naar woon-zorgcomplex wordt over het algemeen als positief ervaren.
Op de tweede gemeenteavond op maandag 13 juli  zijn vragen en opmerkingen uit  de gemeente behandeld en is aanvullende informatie verstrekt.

Veel vragen zijn er ontvangen over de klokken en het uurwerk. Wat gebeurt daarmee? Bouwbedrijf Klomps wil het uurwerk behouden. Ook de klokken blijven hangen. Of ze geluid gaan worden zal in overleg gaan met de zorginstelling. Indien mogelijk blijven de klokken dus behouden én in gebruik. De klokkentoren krijgt de functie van trappenhuis en bergkast.

Wat gebeurt er met het meubilair, de banken, losse attributen en verdere inventaris van de kerk? Alle inventaris blijft eigendom van de PGA. Alles zal worden geïnventariseerd en beoordeeld voor hergebruik of zal eventueel ter beschikking worden gesteld aan gemeenteleden. Ook zal worden nagegaan of er zaken in bruikleen zijn gegeven. Sommige attributen zijn ooit gemaakt door gemeenteleden en hun (klein)kinderen hebben aangegeven dit graag in hun bezit te willen hebben. Er verdwijnen geen waardevolle of memorabele spullen in de container. Het kunstwerk, rechtsvoor in de kerk, is gemaakt door de heer Wouters, en is in bruikleen gegeven. Er zal contact worden opgenomen met de erven van de heer Wouters over teruggave, herplaatsing in één van de andere gebouwen of in de Oosterkerk.

Gevraagd is wie de andere twee partijen waren die ook interesse hadden in een overname van de Oosterkerk. Daarover kunnen geen mededelingen worden gedaan in verband met de bescherming van deze partijen. De plannen zijn vertrouwelijk ingediend, gesprekken en onderhandelingen hebben onder embargo plaats gevonden.

Het is nog niet bekend welke zorgpartij er in de Oosterkerk komt, er worden onderhandelingen gevoerd met meerdere zorgpartijen. Ook zijn er diverse vragen ontvangen over het type zorg. Dit zal ouderenzorg worden met een zorgindicatie. Echter details zijn nog niet bekend, dit zal worden ingevuld door de uiteindelijke zorgpartij. De vragen over grootte van de appartementen, of er ruimte is voor echtparen, welke zorgindicatie men dient te hebben, of er een restaurant of ontmoetingsruimte komt kunnen daarom niet beantwoord worden. Informatie volgt zodra hier meer over bekend is.

Er zijn diverse vragen en reacties ontvangen over het behoud van het orgel. Velen vinden het fijn als het orgel bewaard kan worden. Sommige gemeenteleden vinden het beter om het orgel een herbestemming te geven of te verkopen aan een andere kerk. Voor zover bekend is er momenteel geen interesse voor het orgel in de Oosterkerk. De intentie is het orgel te bewaren en niet alleen voor zicht of verfraaiing. Bouwbedrijf Klomps is van mening dat het orgel net zoals het gedenkraam  een vast onderdeel is van het gebouw. De bedoeling is om het orgel bespeelbaar te houden. Dit is o.a. afhankelijk van de akoestiek, temperatuur, luchtvochtigheid et cetera. Het is niet bekend op welke momenten  en hoe vaak het mogelijk zal zijn het orgel te bespelen. Ook op de vraag of het blijft klinken zoals het nu klinkt, kan nog niets worden toegezegd, het is simpelweg nog niet bekend.

Gevraagd is of de toekomstige bewoners wel blij zullen zijn als het orgel wordt bespeeld,en of er in de praktijk wel gebruik van gemaakt wordt. De intentie is het orgel werkzaam te houden, met welke orgelmuziek dan ook. Dat hoeft niet alleen kerkmuziek te zijn. Orgeldeskundige Egbert Hoving uit Aalten heeft aangeboden mee te willen denken om het orgel bespeelbaar te houden. Daarnaast heeft Bouwbedrijf Klomps medewerking gekregen van een orgelbouwer.

Het gedenkraam komt in eigendom van Bouwbedrijf Klomps, onderhoud is gewaarborgd. Kan het gedenkraam verplaatst of ondergebracht worden in het museum? Door de grootte kan dit raam bijna nergens anders worden herplaatst. Hoe staat het met de andere glas-in-loodramen? Waarschijnlijk zullen er enkele verdwijnen om plaats te maken voor grotere ramen. Ieder raam c.q. glas waar een afbeelding in zit wordt hergebruikt, met de rest zal met zorg worden omgegaan.

Over de verkoopsom van de Oosterkerk reageert de één positief en de ander is teleurgesteld. De opbrengst is conform het taxatierapport en volgens deskundigen is het een ‘nette’ prijs.

De parkeerplaatsen worden nu gebruikt door de buurtbewoners. Er zijn zorgen van de buurt wat er gebeurt als deze niet meer gebruikt kunnen worden. De parkeerplaatsen zullen verdwijnen, overblijvende parkeerplaatsen zijn voor de bewoners en het personeel van de zorginstelling. Er zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen in de omgeving van de Oosterkerk. De Gemeente Aalten zal worden verzocht hiervoor een oplossing aan te dragen.

Er is een brief ontvangen van een plaatselijke onderneming, waarvan de eigenaar ook lid is van de kerk. Er wordt bezwaar gemaakt tegen de bestemming van zorgcomplex, aangezien dit zijn plannen voor het ontwikkelen van een ander zorgcomplex, elders in Aalten, in de wielen rijdt. Wij zijn in dit geschil tussen ondernemer en gemeente geen partij. Advies is contact op te nemen met de Gemeente Aalten.

Een ander gemeentelid heeft bezwaar ingediend tegen het voorgenomen besluit. Dit gemeentelid geeft aan in bezit te zijn van een gedetailleerd plan voor herontwikkeling van de Zuiderkerk. Dit plan is echter niet in ons bezit, en kan derhalve niet in onze afwegingen mee genomen worden.Het besluit tot verkoop van de Oosterkerk is in 2016 al genomen.

Gevraagd is waarom dit besluit nu wordt genomen, midden in deze moeilijke (corona)tijd? Toen het project concreet werd in maart, begon de coronacrisis net. Hoe zich dit zou ontwikkelen was en is onvoorspelbaar. Er is bewust gekozen niet uit te stellen en vooruit te schuiven, we zijn vier jaar bezig. Er is nu een partij gevonden met een in onze ogen passende bestemming. Dat is ook de reden te besluiten om alles zo spoedig mogelijk bekend te maken. Het proces is voorgelegd aan de classis. Deze heeft het getoetst en is akkoord met het proces en tijdspad.

De vorm van een Oosterkerkdienst typeert zich volgens een vragensteller als: vlotte preek en vrolijke liederen. Gaat dit type kerkdienst verdwijnen of wordt dit op een andere plek ingevuld? Er zijn nu twee verschillende soorten kerkdiensten: de regenboogdiensten (in de Zuiderkerk) en de liturgische diensten(Oosterkerk en Oude Helenakerk). In deze laatstgenoemde kerkdienst zitten ook verschillende stromingen. Diensten zoals we deze nu gewend zijn in de Oosterkerk kunnen niet alleen in de Oude Helenakerk maar ook in de Zuiderkerk plaats vinden. Hiervoor is aandacht gevraagd bij het predikantenteam.

Alle (vooraf) ontvangen vragen zijn deze avond beantwoord voor zover dat mogelijk was. Als iemand geen (volledig) antwoord heeft gekregen op zijn of haar vraag, horen wij dat graag.

Op donderdag 16 juli heeft de grote kerkenraad de gemeenteavonden geëvalueerd en ingestemd met het besluit om de Oosterkerk over te dragen aan Bouwbedrijf Klomps. Het definitieve besluit luidt als volgt:

Alles overwegende en gehoord hebbende de gemeente, acht de grote kerkenraad de bestemming woonzorg een passende bestemming voor de Oosterkerk, en besluit hij in te stemmen met het voorstel van het college van kerkrentmeesters tot overdracht van de Oosterkerk aan Bouwbedrijf Klomps ten behoeve van het realiseren van een woon-zorgcomplex op basis van de voorliggende conceptovereenkomst.

De grote kerkenraad machtigt het college van kerkrentmeesters om uitvoering te geven aan dit besluit.

Hoe nu verder?

Het college van kerkrentmeesters zal het besluit om de Oosterkerk over te dragen aan Bouwbedrijf Klomps verder uitvoeren. De overdracht vindt uiterlijk 1 juli 2021 plaats of zoveel eerder indien mogelijk, echter niet voor het einde van dit jaar. We kunnen de Oosterkerk dus dit jaar nog blijven gebruiken voor onze diensten. En zoals u elders in het blad kunt lezen kunt u, onder bepaalde voorwaarden, vanaf augustus op zondag de Oosterkerk weer bezoeken.

Een afscheidscommissie

We vinden het belangrijk dat iedereen op een goede wijze afscheid kan nemen van de Oosterkerk. Er zijn allerlei suggesties van gemeenteleden ontvangen, zoals ook reeds kort genoemd op de tweede gemeenteavond. Enkele suggesties zijn;: open dagen voorafgaand aan de overdracht, digitale rondleiding op film, open dagen tijdens en na de verbouwing van de Oosterkerk, een herdenkingsboek. Graag willen wij een commissie benoemen die verder handen en voeten geeft aan het afscheid van de Oosterkerk.

Hierbij doen wij dan ook een oproep aan iedereen die hieraan wil meedenken en -werken. U kunt zich opgeven bij bjebuesink@lijbrandt.nl

Wij zullen u via KerkVenster op de hoogte blijven houden van de voortgang rond de Oosterkerk. Hebt u vragen, opmerkingen, suggesties: schroom niet en neem contact met ons op.

kerkenraad Protestantse Gemeente Aalten