Vervolg herbestemming Oosterkerk

Vervolg herbestemming Oosterkerk

In de vorige uitgave van KerkVenster stond het voorstel voor herbestemming van de Oosterkerk beschreven. Dat heeft veel reacties gegeven. Veel emotie ook. Dat is begrijpelijk nu het afscheid van dit mooie gebouw zo dichtbij komt.  Veel reacties zijn begripvol, maar achter dat begrip zit veel verdriet. Een gemeentelid beschreef het als volgt: ‘Het blijft een huis waar naar mensen wordt omgekeken, waar mensen hulp, bemoediging en troost vinden, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, een veilige haven in roerige tijden’. Als kerkenraad hopen we dat de bestemming ‘zorgwoningen’ de troost van dit gebouw zal kunnen bewaren.

Zoals beloofd, geven we u de huidige stand van zaken en beschrijven we het verdere proces.

  • Verdere uitleg aan alle ambtsdragers op 15 en 16 juni.

Op maandag 15 juni en dinsdag 16 juni zijn de plannen verder uitgelegd aan alle ambtsdragers van onze gemeente. Vanwege de coronamaatregelen hebben we dit per wijk gedaan, dus in de klankbordgroepen.

Tijdens deze vergaderingen zijn de plannen verder uitgelegd en zijn ook de eerste schetsen van het ontwerp vertoond.

Hierna konden de ambtsdragers per wijkteam met elkaar in overleg, werd er naar hun mening en oordeel gevraagd en werden de vragen en opmerkingen verzameld. In de eerstvolgende vergadering van de kleine kerkenraad (23 juni) werden deze vragen en opmerkingen geïnventariseerd.

Op de grote kerkenraadsvergadering (2 juli) zullen deze vragen, opmerkingen en beoordelingen van de wijken verder worden besproken, samen met de behandeling van het voorstel tot herbestemming van de Oosterkerk.

  • De eerste online-gemeenteavond op 6 juli.

De gemeenteleden worden verder geïnformeerd op de eerste digitale gemeenteavond op 6 juli. Hier wordt het voornemen tot herbestemming toegelicht. Deze gemeenteavond is te volgen via KerkBeeld of via kerkradio. De uitzending zal plaats vinden vanuit de Oosterkerk. Aanvang 19.30 uur.

Op de agenda van deze avond staat:

  • beschrijving van het hele proces
  • uitleg van het plan
  • de voorwaarden
  • hoe ziet het ontwerp (verbouwingsplan) er nu uit?
  • eerste behandeling van binnengekomen reacties uit de gemeente

Op deze avond zal ook bouwbedrijf Klomps aanwezig zijn om hun plannen en hun ontwerp te tonen en het verbouwplan uit te leggen. Voor wie deze avond niet live kan meekijken: de uitzending van deze online-gemeenteavond is ook later nog terug te zien via KerkBeeld. Een samenvatting verschijnt in KerkVenster.

  • De tweede gemeenteavond op 13 juli.

De tweede gemeenteavond is op 13 juli om 19.30 uur in de Oosterkerk en ook weer te volgen via KerkBeeld en kerkradio. Deze avond kunt u als gemeentelid bijwonen. Er is plek voor 90 mensen die zich van tevoren moeten hebben aangemeld. Meer personen is niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. Wie aanwezig is, heeft rechtstreeks de gelegenheid vragen te stellen of opmerkingen te delen.  Wie niet ter plekke aanwezig is, kan vragen en opmerkingen inleveren per e-mail of schriftelijk op het kerkelijk bureau (Zuiderkerk). Deze zullen we zoveel mogelijk op de avond zelf behandelen (zie agenda hierboven).

Om alle aanmeldingen en vragen te kunnen verwerken kunt u deze inleveren tot vrijdag 10 juli 18.00 uur.

E-mailadres voor aanmeldingen en inleveren van vragen/opmerkingen: bjebuesink@lijbrandt.nl

  • De uiteindelijke beslissing.

Op 16 juli vergadert de grote kerkenraad (alle ambtsdragers). Daar zal teruggekeken worden op alles: de reacties van de mensen, de emoties, het verloop van het proces, etc. Op deze vergadering zal afgewogen worden of een woon-zorgcomplex de beste herbestemming is voor de Oosterkerk. Hierover zal dan een beslissing worden genomen.

We hopen dat u zult reageren. Dat is belangrijk, hoe u ook in het voorstel van herbestemming staat.

Bij alle emotie zullen we als kerkenraad proberen de gevoelens van mensen recht te doen en samen een weg te zoeken naar de toekomst.

Namens de kerkenraad,

Gerard Helmink, voorzitter

Korte uitleg

 Grote kerkenraad: dit zijn alle ambtsdragers samen. De grote kerkenraad neemt de uiteindelijke beslissing over de herbestemming. Omdat effectief vergaderen met tientallen ambtsdragers haast onmogelijk is, is er een kleine kerkenraad uit deze vergadering samengesteld om de lopende zaken van de kerk te behartigen: de kleine kerkenraad.

Kleine kerkenraad: bestaat uit een aantal afgevaardigden van de grote kerkenraad (ouderlingen, jeugdouderlingen, kerkrentmeesters, diakenen). In Aalten zijn alle predikanten lid van de kleine kerkenraad. De kleine kerkenraad functioneert in de praktijk als kerkenraad en behandelt de lopende zaken. De kleine kerkenraad is altijd verantwoording schuldig aan de grote kerkenraad.

Daarom is het plan voor herbestemming weliswaar door de kleine kerkenraad uitgewerkt maar wordt dit aan de grote kerkenraad voorgelegd. Deze beoordeelt het en neemt een besluit.

De grote kerkenraad neemt in belangrijke zaken (bijv. nu bij de Oosterkerk), nooit een beslissing, zonder eerst de gemeente gehoord te hebben.

Klankbordgroepen: als de ambtsdragers van een wijk vergaderen heet dat een klankbordgroep. Een klankbordgroep heeft geen macht of beslisbevoegdheid, maar kan wel een signaal afgeven hoe iets in een wijk ligt.

CCBB: Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. Sinds de landelijke fusie van de hervormde en gereformeerde (en lutherse) kerk(en) is er een CCBB dat toeziet of belangrijke beheerszaken (zoals aankoop/verkoop kerkgebouw) wel op de goede manier en volgens de richtlijnen van de kerkorde verloopt. Een kerkgebouw kan nooit zonder toestemming van dit college verkocht worden.