Vervolgstappen naar de toekomst.

Beste gemeenteleden,

De avonden worden weer langer, de bladeren beginnen alweer te kleuren, en op het moment van schrijven klettert een striemende regen tegen ons keukenraam.

De herfst doet langzaam van zich spreken en iedereen heeft na een prachtige zomer de dagelijkse gang van zaken weer opgepakt.

Ook het kerkelijk werk draait alweer op volle toeren. Velen van u zijn weer druk bezig met allerlei activiteiten voor het komende seizoen.

We kunnen met z’n allen terugkijken op een prachtige startzondag, het weer werkte uitstekend mee en het was een gezellige drukte rond de Oude Helenakerk.

Het kopje koffie smaakt dan toch extra lekker, als je dat samen met geloofsgenoten kunt drinken, in heerlijk warme zonnestralen. Er waren allerlei leuke activiteiten geregeld voor elke leeftijdsgroep, maar natuurlijk was er ook alle ruimte voor ontmoeting, even bijkletsen en gezelligheid.

Vanaf deze kant wil ik iedereen die aan deze ochtend heeft meegewerkt hartelijk danken voor hun inzet. Het was weer fantastisch geregeld. Dank jullie wel!

Afscheid van huidige ambtsdragers en bevestiging van nieuwe ambtsdragers.

Op zondag 29 september jl. hebben wij afscheid genomen van een aantal ambtsdragers.

Aangezien ikzelf aanwezig was bij de bevestigingsdienst van Heidi Ebbers, heb ik jullie niet persoonlijk de hand kunnen drukken om jullie te bedanken voor het vele werk wat jullie voor onze gemeente hebben verricht in de afgelopen jaren. Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet!

Het is natuurlijk ook ontzettend fijn dat wij op dezelfde dag weer een aantal nieuwe ambtsdragers mochten verwelkomen en bevestigen. Ik wil jullie van harte welkom heten en jullie heel veel plezier en succes toewensen met de taken die jullie worden toevertrouwd.

Voorgenomen besluit Oude Helenakerk.

Ook de kleine kerkenraad heeft de eerste vergadering van dit seizoen alweer achter de rug, een kort verslag hiervan vindt u elders in dit blad.

Tijdens deze vergadering hebben wij ook uitgebreid gesproken over de vervolgstappen met betrekking tot het proces voor de Oude Helenakerk.

Van tevoren hadden alle leden van de kleine kerkenraad alle ingezonden brieven ontvangen tijdens deze vergadering is het hele proces nogmaals besproken.

Uw meningen en ideeën zijn ook terdege besproken en meegenomen in het proces, om uiteindelijk te komen tot een voorgenomen besluit wat ter stemming zou worden gebracht in de grote kerkenraadsvergadering van 24 september jl.

Tijdens deze vergadering kwamen wij wel tot de conclusie dat de rustpauze die wij hadden ingelast goed is geweest. U als gemeentelid heeft alle tijd en ruimte gehad om uw vragen, opmerkingen en ideeën aan ons te stellen en voor te leggen.

In totaal hebben wij 36 brieven ontvangen waarvan er 8 positief waren, 11 neutraal, en 17 het niet eens waren met ons voorgenomen besluit.

Er werden in veel brieven ook veel inhoudelijke vragen gesteld over de financiële en praktische gevolgen als wij zouden overgaan tot de overdracht van de Oude Helenakerk aan het SOGK.

Vragen die wij op dit moment nog niet kunnen beantwoorden. Hiervoor zullen wij verder in gesprek moeten gaan met het SOGK.

Ook kwamen een aantal gemeenteleden met de vraag hoe het nu stond met betrekking tot de samenwerking met de OHK-groep en of wij nog in gesprek waren met elkaar. Verschillende mensen kwamen ook met het idee om een mediator in te schakelen voor dit proces.

Na een lange vergadering is de kleine kerkenraad unaniem tot het volgende voorgenomen besluit gekomen.

De kleine kerkenraad stelt voor, in aansluiting op eerdere besluiten, in principe over te gaan tot eigendomsoverdracht van de Oude Helenakerk aan Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK).

  Daartoe worden het college van kerkrentmeesters en de kleine kerkenraad belast om met de Stichting Oude Gelderse Kerken in gesprek te gaan en een conceptovereenkomst op te stellen waarin op bevredigende wijze de belangen van de Protestantse Gemeente Aalten worden geregeld.

Deze conceptovereenkomst zal te zijner tijd worden voorgelegd aan de grote kerkenraad.

 Een afvaardiging van de kleine kerkenraad zal wederom in gesprek gaan met de leden van de OHK-groep om de verdere vervolgstappen te bespreken.

 Als men hier behoefte aan zou hebben, zullen we een mediator van de PKN aanstellen om beide partijen te helpen in het vervolgproces.

Ons idee zou zijn om ook twee kerkrentmeesters te vragen, om samen te werken met de OHK-groep en daarmee gezamenlijk hun plannen en ideeën verder uit te werken.

 Op de grote kerkenraadsvergadering van 24 september jl. is dit voorgenomen besluit aan de aanwezige ambtsdragers voorgelegd en besproken.

Vanzelfsprekend hebben ook alle leden van de grote kerkenraad al uw brieven ontvangen en kunnen inzien. Nadat men alle tijd en ruimte had gekregen om de vragen te stellen, is er een stemming gehouden over dit voorstel. Het voorgenomen besluit is met een zeer ruime meerderheid aangenomen (> 90 %).

Uit de brieven, en de gesprekken met gemeenteleden, bleek ook dat er nog veel onduidelijkheden waren. Het bleek ook dat men de informatie die men had gelezen of gehoord vaak verkeerd had begrepen of dat men de verkeerde conclusie trok. Daarom willen u nogmaals duidelijk informeren wat er op dit moment speelt en wat dit besluit nu werkelijk inhoudt.

Inhoud van het besluit

Een afvaardiging van kerkrentmeesters en kleine kerkenraad, zal met een aantal leden van de Stichting Oude Gelderse Kerken een werkgroep gaan vormen, waarin alles zal worden besproken en vastgelegd wat er bijvoorbeeld zou moeten gebeuren aan het kerkgebouw, wat de financiële gevolgen zouden zijn, nu en in de toekomst, als wij overgaan tot overdracht van de Oude Helena kerk aan het SOGK. Hoe zetten we een plaatselijke stichting op, wie neemt hier zitting in, wat is de rol van de Protestantse Gemeente Aalten hierin, kunnen we samenwerken met de andere Aaltense stichtingen, enz.

Alles komt hierbij aan bod. Zo zullen zij bijvoorbeeld ook met de huidige gebruikers van de kerk om tafel gaan om te horen naar hun wensen en hoe ze de kerk op dit moment gebruiken.

Er zal gekeken worden naar de mogelijkheden die de kerk nu al biedt en welke aanpassingen er nodig zijn om de kerk multifunctioneler in te zetten.

Alles zal worden besproken en vastgelegd, zodat er uiteindelijk een compleet rapport en overeenkomst op tafel komt te liggen.

Deze conceptovereenkomst zal dan opnieuw worden besproken op de kleine en grote kerkenraad, en ook u als gemeentelid zal hiervan op de hoogte worden gesteld en gehoord, tijdens één of meerdere gemeenteavonden.

Pas daarna neemt de grote kerkenraad uiteindelijk het besluit of wij wel of niet tot overdracht over gaan.

Uitdrukkelijk willen wij hierbij vermelden dat wij nu nog geen besluit tot overdracht aan het SOGK hebben genomen.

Samenwerking met de groep OHK

Op sommige momenten verliep deze samenwerking wellicht wat stroef, we zijn nu eenmaal allemaal mensen met eigen inzichten, ideeën en emoties. Toch zijn wij van mening dat we elkaar nog steeds recht in de ogen kunnen kijken en hebben wij als kerkenraad ook besloten dat wij opnieuw met elkaar het gesprek aangaan.

Het doet ons deugd dat ook de OHK-groep dezelfde mening heeft en binnenkort zullen de eerste gesprekken weer gaan plaatsvinden. Laten we vooral als uitgangspunt nemen dat er heel veel dingen zijn die ons binden, en laten we ons daarop richten. Het voorstel van de kerkenraad is daarom ook dat er twee kerkrentmeesters aansluiten bij de groep.

Daarmee hopen we gezamenlijk verder te kunnen werken aan het uitwerken van alle ideeën die de groep OHK al heeft ontwikkeld.

Mocht het noodzakelijk of wenselijk zijn, dan zullen wij ook een mediator van de PKN vragen om aan te sluiten in het proces.

 

Het spreekt voor zich dat wij u via KerkVenster op de hoogte zullen houden van alle ontwikkelingen rondom al onze kerkgebouwen in de komende tijd.

 

Ik spreek de wens naar u allen uit, dat wij als kerkenraad met dit besluit en uitleg, een groot deel van uw vragen hebben beantwoord en ook de zorg over de toekomst hebben weggenomen.

Tevens hopen wij van ganser harte dat ook de onrust die er is ontstaan, nu kan worden omgezet in vertrouwen en omzien naar elkaar. We hebben alle begrip voor vragen, opmerkingen, meningen en emoties, maar laten we elkaar vooral sterken in hetgeen wat ons bindt en laten we elkaars verschillen accepteren en respecteren, Dat is de basis van een krachtige en prachtige geloofsgemeenschap.

 

 

 

Gerard Helmink,

voorzitter PG Aalten.