Vervolgtraject Oude Helenakerk

overdracht aan de Stichting Gelderse Kerken

Beste gemeenteleden,

Zoals u weet heeft de grote kerkenraad op 12 maart jl. ingestemd met de intentieverklaring tot overdracht van de Oude Helenakerk aan  de Stichting Gelderse Kerken. Na het nemen van een besluit van de kerkenraad volgt er altijd nog een bezwaartermijn. Tot dertig dagen na het besluit kon ieder gemeentelid een bezwaar indienen bij het Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen (CCBG). Op 13 april waren daar twaalf bezwaren ingediend. Deze bezwaren heeft het CCBG aan ons doorgestuurd met het verzoek om op elk bezwaarschrift schriftelijk een reactie/verweer op te stellen en deze voor 5 mei bij het CCBG aan te leveren.

Op 3 mei hebben wij namens de kerkenraad het verweerschrift ingediend. Dit verweerschrift is gedeeld met alle bezwaarmakers en alle ambtsdragers. Op 27 mei jl. heeft het CCBG een hoorzitting georganiseerd in de Zuiderkerk, waar alle bezwaarmakers en alle ambtsdragers voor waren uitgenodigd. Deze avond stond onder leiding van het CCBG. Aan het begin van deze avond konden alle bezwaarmakers mondeling reageren op het schriftelijke verweer van de kerkenraad op hun bezwaar en was er ook nog ruimte om aanvullende vragen te stellen. Elke bezwaarmaker heeft hiervan gebruikgemaakt. Na de pauze kreeg de kerkenraad de gelegenheid om antwoord te geven op zowel de vragen van de bezwaarmakers als op de aanvullende vragen van het CCBG. Na deze ronde konden de bezwaarmakers nog een korte vraag stellen aan de kerkenraad over het antwoord dat zij hadden ontvangen, waarna de kerkenraad hier nog een reactie op gaf. Aan het eind van de avond gaf het CCBG aan dat zij voor begin juli een uitspraak zou doen over de ingediende bezwaren, of deze ontvankelijk verklaard konden worden en of deze ook gegrond werden verklaard.

Uitspraak/beslissing

Op 20 juni jl. hebben alle bezwaarmakers, alsmede alle ambtsdragers, de beslissing van het CCBG ontvangen over de ingediende bezwaren. Alle twaalf ingediende bezwaren zijn ontvankelijk verklaard en konden in behandeling worden genomen (m.a.w. ze voldeden aan de gestelde eisen voor het indienen van een bezwaar).

De beslissing van het Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen omtrent de gezamenlijk behandelde bezwaren met de zaaknummers 2024-4 tot en met 2024-15, alle gericht tegen het besluit van 12 maart 2024 van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Aalten om in te stemmen met de intentieverklaring die leidt tot eigendomsoverdracht van de Oude Sint Helenakerk aan de Stichting Gelderse Kerken, luidt als volgt:

Het Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen Gelderland is, na het bestuderen van de schriftelijk ingediende bezwaren alsmede ook het schriftelijk verweer, en het horen tijdens de zitting van 27 mei jl. van zowel de bezwaarmakers als ook de kerkenraad, tot de conclusie gekomen dat alle twaalf ingediende bezwaren ongegrond worden verklaard.

Deze uitspraak is gedaan op 20 juni 2024 door:

ds. L. Plug, voorzitter                                                                                                                    
mr. M. Engelbert-Clarenbeek, secretaris                                                                                                            
ds. J.F. Fischer, mr. D.J. van Dijk en mr. P. Bos, leden

Deze uitspraak werd uitgebreid onderbouwd met een zes pagina’s tellend document waarin verder werd ingegaan op het procesverloop en de feiten van het besluit, alsmede ook op de ontvankelijkheid en de beoordeling van de ingediende bezwaren. Aangezien in dit document ook de namen worden genoemd van alle indieners van de bezwaren, kunnen en mogen wij dit document vanwege de privacywetgeving niet met u delen.

Tegen deze beslissing kunnen de bezwaarmakers nog beroep instellen bij het Generale College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen te Utrecht. Dit wachten wij af voordat wij verdere stappen ondernemen in het proces. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Namens de kerkenraad,

Gerard Helmink, voorzitter PG Aalten