Voorlopige opbrengst Kerkbalans PGA

In januari werd de actie Kerkbalans 2022 gehouden, na inlevering van de enveloppen in februari zijn de toezeggingen voor het jaar 2022 geteld. Op dit moment is de voorlopige opbrengst
€ 562.181 (2021: € 596.222).

De gemiddelde toezegging per gevend kerklid is weer licht gestegen t.o.v. voorgaande jaren, dit ligt nu op € 221,50 en was in 2021 € 218,50 (2020: € 212).
In verhouding met vorig jaar zijn er meer kerkleden die hun toezegging nog niet hebben gedaan, wij verwachten nog rond de 100 tot 150 toezeggingen zodat het bedrag nog kan toenemen. Heeft u nog geen toezegging gedaan, dan vragen wij u om dit nog door te geven.

Van de toezeggingen komt jaarlijks ongeveer € 15.000 niet binnen door overlijden, verhuizen etc. In de begroting was een bedrag van € 570.000 opgenomen (2021: € 584.490). Met de nog te ontvangen enveloppen kan het bedrag van de begroting behaald worden.

Wij zijn dan ook blij met alle toezeggingen die gedaan zijn, de kosten voor pastoraat en onderhoud nemen snel toe zodat het geld goed gebruikt kan worden.
De actie kerkbalans kan niet zonder de vele vrijwilligers/collectanten, hartelijk dank hiervoor.
Jaarlijks zijn er collectanten die afhaken, vaak vanwege hun leeftijd. Heeft u tijd om enveloppen weg te brengen en op te halen voor Kerkbalans of diaconale rondgang, dan kunt u dit doorgeven bij het kerkelijk bureau.

Namens college van kerkrentmeesters,
René Veerbeek