Voortgang samenwerking RK Parochie

Verslag van de kleine kerkenraad
Gerard Helmink opent de vergadering van 22 april met de overdenking ‘Gods zwijgen’ en  gaat voor in gebed.

Commissie Beleidsplan
De commissie Beleidsplan is op zoek naar een antwoord op de vraag waarom wij kerk zijn, wat ons verhaal is als PKN Aalten. Op startzondag is het thema  ‘Van U is de toekomst’. Er zal dan meer informatie gegeven worden over het beleidsplan.

Oppasdienst Oude Helenakerk
In de afgelopen tijd is gebleken dat er tijdens de diensten in de Oude Helenakerk in negen van de tien gevallen geen kinderen zijn voor de oppasdienst. Aangezien er ook steeds minder vrijwilligers zijn, wordt besloten de oppasdienst alleen in stand te houden bij doop-, kerst-/paasvieringen en bij  bijzondere diensten. Er vindt nog een afstemmingsoverleg plaats met de leiding van de kindernevendiensten.

Brief KerkVenster
Het bestuur van KerkVenster vraagt om namen i.v.m. diverse vacatures, o.a. voor hoofdredacteur. Ook wordt gepleit voor een vaste contactpersoon binnen de kerkenraad. Gerard Helmink doet een oproep aan iedereen om met namen te komen. Stukken worden nu aangeleverd door de scriba of voorzitter.

Jaarrekening PG Aalten 2021 en meerjarenprognose
Rene Veerbeek heeft  een uitgebreide toelichting gegeven. De begroting voor Kerkbalans 2022 zal gehaald worden. De jaarrekening en de meerjarenprognose zullen in de komende vergadering van de grote kerkenraad behandeld worden.

Voortgang samenwerking Rooms Katholieke Parochie
De r.-k. parochianen gaan, na de sluiting van hun kerkgebouw, ook voor een aantal van hun activiteiten gebruikmaken van de ruimtes in onze gebouwen. Hier hebben we al meerdere malen intern overleg over gehad. Op 12 juni vieren zij de laatste dienst in hun kerkgebouw. Het idee is om op 19 juni een welkomstdienst te organiseren in de Oude Helenakerk. Dit zal nog nader worden uitgewerkt.

In diezelfde week zal naar alle waarschijnlijkheid ook het beeld van St. Helena worden overgeplaatst naar de tuin van de Oude Helenakerk. 

Een klein aantal relikwieën zou ook nog een plaats kunnen krijgen in de Oude Helenakerk. Hierover zal nog een artikel in KerkVenster worden geplaatst. De werkgroep bespreekt e.e.a. op het volgende overleg met de Rooms Katholieke Parochie op 11 mei.

Jan Hordijk sluit af met het gedicht ‘Als er muren zitten’.

Namens de kleine kerkenraad van de Protestantse Gemeente Aalten,

Wim Bulsink