Toekomstperspectief Oosterkerk

 In de afgelopen maanden hebben wij als kerkenraad  u meerdere malen geïnformeerd over de situatie rondom de Oude Helenakerk. Naar aanleiding van deze artikelen zijn er ook een aantal gemeenteleden geweest die contact met ons hebben gezocht, met de vraag hoe nu de stand van zaken is m.b.t. de Oosterkerk.

Zoals u zich wellicht kunt herinneren zijn de kerkrentmeesters al geruime tijd in gesprek geweest met de Gemeente van Christenen De Meiberg.

Deze geloofsgemeente had serieuze interesse om de Oosterkerk van ons over te nemen.

Als kerkenraad en kerkrentmeesters hadden wij er natuurlijk alle begrip voor, dat men deze beslissing niet zomaar zou kunnen nemen, en hebben wij daarom hun ook alle ruimte en tijd gegeven om tot een besluit te komen.

Na vele gesprekken en onderzoeken en ook intern beraad en overleg, zijn zij tot de conclusie gekomen dat dit voor hun gemeente op dit moment, toch een te grote stap zou zijn.

Wij hebben hier natuurlijk alle begrip voor, ook al waren we toch wel wat teleurgesteld. In onze ogen zou de overdracht aan een andere geloofsgemeenschap op veel steun en begrip kunnen rekenen in onze gemeente, en zou de Oosterkerk een huis van Christus kunnen blijven.

Nieuwe situatie Oosterkerk

Tijdens de afgelopen zomerperiode hebben zich in korte tijd drie partijen gemeld die serieuze interesse hebben voor de overname van de Oosterkerk. De bestemming die zij met onze kerk voor ogen hebben, past in het beeld dat we als PGA hebben uitgesproken.

Met alle drie partijen hebben we informele gesprekken gevoerd, en zij hebben ook de allen de kerk bezichtigd. De één ziet meer mogelijkheden dan de ander maar alle drie zijn ze hun plannen nu verder aan het uitwerken.

Nu deze interesse serieuzer wordt is het dan ook tijd, om ook van onze kant formeler te gaan handelen, en professionele hulp in te roepen om ons te begeleiden in dit proces.

Mede daarom is dhr. L. ten Hooven, rentmeester van het K.K.G. (Kantoor Kerkelijke Goederen), gevraagd om ons te steunen en te begeleiden in de verdere gesprekken / onderhandelingen.

Helaas kunnen wij u op dit moment nog niet voorzien van verdere informatie over de partijen en plannen, dit gezien het feit dat al deze plannen nog niet openbaar gemaakt mogen worden.  Zodra wij deze informatie kunnen delen zullen wij u hierover verder informeren.

Als kerkenraad en kerkrentmeesters zullen wij ons tot het uiterste inzetten om een partij te vinden, die een juiste herbestemming van onze Oosterkerk voor ogen heeft, voor zowel nu, als in de verre toekomst.

 

Communicatie

Zoals u weet staan wij als kerkenraad, kerkrentmeesters, maar ook als gemeente, de komende tijd voor een groot aantal vraagstukken en problemen waar wij in gezamenlijkheid een oplossing voor moeten bedenken en uitwerken.

Wij als kerkenraad zullen ons tot het uiterste inspannen om een juiste oplossing te vinden voor de vraagstukken die er nu op tafel liggen.

Wij zijn ons ervan bewust dat deze oplossingen vragen kunnen oproepen, maar ook kunnen leiden tot onbegrip, verdriet en teleurstelling.

 

Als voorzitter van de kerkenraad wil ik u allen nog wel het volgende meegeven.

Het verkopen van de Oosterkerk is iets waar wij als kerkenraad en ik als voorzitter enorm tegenop zien.

Dit prachtige gebouw zit in de harten van veel gemeenteleden, zij die hier kerkdiensten hebben bezocht, zijn gedoopt, belijdenis hebben gedaan, hier zijn getrouwd, hun kinderen hebben laten dopen, en hier afscheid hebben genomen van hun geliefden.

Het werkelijk sluiten van een kerk is veel meer dan afscheid nemen van een gebouw of van een vaste plek in de bank. Eenieder zal dit op zijn of haar manier ervaren en beleven en wellicht een plek moeten geven.

 

Via KerkVenster en gemeente-avonden zullen wij u op de hoogte houden van alle vorderingen en plannen. Natuurlijk kan en mag men te allen tijde reageren, hetzij telefonisch, het zij via e-mail of brief.

Wel verzoek ik u om, ondanks de emoties die er wellicht spelen, op een gepaste wijze met elkaar te communiceren en informatie die men wellicht in de wandelgangen verneemt, te toetsen aan de waarheid.

 

Namens de kerkenraad,                 Gerard Helmink, voorzitter PG Aalten

                                                       Harm Hoftiezer, voorzitter kerkrentmeesters