Wij zijn op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur

Onlangs heeft de huidige hoofdredacteur Wytze Andela laten weten aan het eind van dit kalenderjaar zijn werkzaamheden als hoofdredacteur van KerkVenster te beëindigen. Wytze heeft deze rol vanaf de oprichting van KerkVenster met verve vervuld. Onder zijn leiding en in nauwe samenwerking met de overige redactieleden (en vele anderen) heeft KerkVenster zich ontwikkeld tot een belangrijk en fraai vormgegeven communicatiemiddel, bestemd voor de leden van de Protestantse Gemeenten van Aalten en Bredevoort.

KerkVenster is een blad van en voor de gemeenteleden en tevens het officiële voorlichtingsorgaan van de Protestantse Gemeente Aalten en de Protestantse Gemeente Bredevoort. KerkVenster wordt uitgegeven door de ‘Stichting KerkVenster’, in opdracht van deze beide gemeenten. In het bestuur van de stichting zitten afgevaardigden van de kerken te Aalten en Bredevoort.

De redactie is onafhankelijk en bestaat uit een hoofdredacteur, een of meer eindredacteuren, een of meer coördinatoren en een of meerdere redactieleden. De kerkenraden benoemen de hoofdredacteur op voordracht van het bestuur van de ‘Stichting KerkVenster’. De andere leden worden door het stichtingsbestuur zelf benoemd.

Binnen de redactie worden de taken onderling verdeeld. De redactie is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het kerkblad. Zij is bevoegd om aangeleverde teksten te weigeren of te wijzigen. De hoofdredacteur en de redactievoorzitter nemen het besluit nadat de redactie, indien mogelijk, geraadpleegd is. De hoofdredacteur bewaakt de onafhankelijkheid van KerkVenster. De redactie is ook bevoegd om de lay-out van het kerkblad te wijzigen. Bij ingrijpende wijzigingsvoorstellen overlegt de redactie vooraf met het bestuur. De redactie komt met regelmaat als team bijeen..

Als bestuur van de stichting KerkVenster zijn we op zoek naar kandidaten die het stokje van Wytze als hoofdredacteur over willen nemen. Voor de duidelijkheid: het gaat hier om een vrijwilligersfunctie.

Taakomschrijving

 • Actief vormgeven aan de doelstellingen redactiestatuut:

 • Zoveel mogelijk mensen bereiken, en hen bemoedigen, troosten en stimuleren vanuit de Bijbel;

 • Mensen informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van beleid, eredienst, pastoraat, diaconaat, catechese, jongerenwerk, MDW en andere zaken binnen de Protestantse Gemeentes te Aalten en Bredevoort;

 • Mensen informeren over ontwikkelingen binnen het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland: classicaal, provinciaal en landelijk, alsmede de ontwikkelingen

 • weergeven binnen de oecumene;

 • Het gesprek bevorderen over samenlevingsvraagstukken vanuit Bijbelse optiek;

 • Het bevorderen van een goede p.r.;

 • Het bevorderen van eigentijdse vormen van communicatie binnen de Protestantse Gemeentes te Aalten en Bredevoort.

 • Besluiten nemen met betrekking tot wel/niet plaatsing van artikelen aan de hand van het vastgelegde plaatsingsbeleid in overleg met de redactievoorzitter, zo mogelijk na raadpleging van de redactie;

 • Afhandelen van klachten over het kerkblad in samenspraak met de redactievoorzitter;

 • Contacten onderhouden met kerkenraden en bestuur KerkVenster.

Eigenschappen

We zoeken een hoofdredacteur die

 • betrokken is bij en bekend is met de Protestantse Kerk in Nederland en bij voorkeur lid van één van de betrokken kerken;

 • bekend is met eigentijdse vormen van communiceren;

 • over goede sociale en communicatieve vaardigheden beschikt;

 • die oog heeft voor de diversiteit aan meningen en opvattingen binnen onze kerkgemeenschappen en hier op milde wijze mee kan omgaan.

Wat hebben wij te bieden

 • een goed ingewerkt en leuk redactieteam;

 • betrokkenheid bij het kerkelijk werk in Aalten en Bredevoort;

 • de mogelijkheid om ervaring op te doen op redactioneel vlak en inzicht krijgen in alle ins en outs van het maken van een blad;

 • de mogelijkheid om je bezig te houden met vele facetten van communicatie.

Procedure

Kandidaten kunnen hun belangstelling kenbaar maken door een mail te sturen naar bestuur@kerkvenster.nl

Belangstellenden die eerst meer informatie willen, kunnen contact opnemen met Joke Meijnen, voorzitter redactie (06-30881784) of Ap te Winkel, voorzitter stichtingsbestuur (06-10957481).

Met de kandidaten zal een oriënterend gesprek plaatsvinden met enkele bestuursleden en de voorzitter van de redactie. Vervolgens zal het bestuur een voordracht doen richting de kerkenraden van de Protestantse Gemeentes Aalten en Bredevoort.