ANBI Kerkvenster

ANBI status KerkVenster

KerkVenster heeft de status van  Algemeen Nut Beogende Instelling.  Bij algemeen nut beogende instellingen (ANBI‘s) kunnen particulieren gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenkengiften en de energiebelasting
De belastingdienst heeft de stichting KerkVenster erkend en de 
ANBI status verstrekt. Dat betekend dat u alle giften, ook de jaarlijkse vrijwillige bijdrage, aan KerkVenster geschonken, mag aftrekken bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting, als u daarvoor in aanmerking komt.

Naam:                                   KerkVenster, stichting voor public relations en communicatie uitgaande                                                  van de Protestantse Gemeentes van Aalten en Bredevoort.

Fiscaal nummer (RSIN):  816265367.

Contactgevens:                   Stichting KerkVenster. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten.

Bestuurssamenstelling:     A. te Winkel (voorzitter),

                                                T. Oosterink (secretaris),

                                                B.A. Elburg (penningmeester),

                                                R.M. Hoefman,

Beleidsplan:             zie bijlage.
Beloningsbeleid:     Stichting KerkVenster werkt uitsluitend met vrijwilligers.                                     Indien daartoe aan leiding voor is, kan het bestuur besluiten  een                                                  vrijwilligersvergoeding te verstrekken. Deze vergoeding voldoet aan de                                        eisen die daaraan worden gesteld  door belastingdienst.

 

Doelstelling:      

A.   Zoveel mogelijk mensen te bereiken en hen te bemoedigen, te troosten en    

       te stimuleren vanuit de bijbel.

B.   Mensen te informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van beleid, 

       eredienst, pastoraat,  diaconaat, catechese, jongerenwerk, Zendingswerk

       Werelddiaconaat en Ontwikkel (ZWO) en andere zaken binnen de Protestantse           Gemeentes te Aalten en Bredevoort.

C.   Mensen te informeren over ontwikkelingen binnen de Protestantse Kerk in 

       Nederland, classicaal, provinciaal en landelijk, alsmede de ontwikkelingen weer           te geven binnen de oecumene.

D.  Het gesprek te bevorderen over samenlevingsvraagstukken vanuit bijbelse optiek.

E.   Het bevorderen van goede public relation.

F.   Het bevorderen van eigentijdse vormen van communicatie binnen de 

       Protestantse Gemeentes te Aalten en Bredevoort.

 

Verslag uitgeoefende activiteiten: 

Hoofdactiviteit in de 16e jaargang was het periodiek laten verschijnen van het blad KerkVenster, wat we als onze kerntaak beschouwen. Daarnaast wordt veel energie gestoken in het actueel houden van de website en er is een webshop voor het aanbieden van collectemunten, artikelen en verkoop van toegangsbewijzen voor events binnen de PG Aalten en PG Bredevoort.

 

 Kerkvenster, Stichting voor public relations en communicatie uitgaande van de Protestantse Gemeentes van Aalten en Bredevoort.

 

BELEIDSPLAN

 

A. Werkzaamheden

Het uitgeven van het kerkblad ‘KerkVenster’  dat 1x per twee  weken verschijnt. Gedurende de vakantieperiode verschijnen nummers voor 3 weken. Het blad wordt bij alle leden van de Protestantse Gemeentes van Aalten en Bredevoort bezorgd. Alleen wanneer een lid duidelijk kenbaar maakt geen prijs te stellen op ontvangst van het blad wordt de bezorging beëindigd.

De inhoud van het blad bestaat o.a. uit: informatie over kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten, wijkberichten van de predikanten  en een jongeren pagina. Het blad wordt verder gevuld met een artikelen, interviews en informatie over diverse onderwerpen die voor de leden

van de plaatselijke gemeenten zinvol en interessant geacht worden. Het beheer van de website’www.kerkvenster.nl’, de officiële site van de

Protestantse Gemeenten van Aalten en Bredevoort. Op de site wordt nieuws uit de plaatselijke

gemeenten gebracht. Ook wordt informatie speciaal voor jongeren verstrekt. Aandacht wordt

geschonken aan o.a. bezinning, toerusting en oecumene. Ook zijn via de site de al verschenen nummers van KerkVenster in te zien. Het adviseren van kerkenraden en commissies betreffende public relations en communicatie, en het aanbieden van ondersteuning bij de opmaak van informatie materiaal. Met uitzondering van de opmaak en het drukken van het kerkblad worden alle werkzaamheden door vrijwilligers uitgevoerd, zoals: verzamelen en rubriceren van kopij, de redactie en de bezorging van het kerkblad. Ook houden vrijwilligers de website actueel.

 

B. Werving van gelden

De inkomsten van de stichting bestaan voornamelijk uit vrijwillige bijdragen. Hiervoor worden

de leden van de Protestantse Gemeenten van Aalten en Bredevoort 1 x per jaar benaderd.

Voor belangstellenden buiten Aalten en Bredevoort bestaat de mogelijkheid zich op het kerkblad te abonneren.  Hiervoor wordt een door het bestuur vastgestelde abonnementsprijs gevraagd.

 

C.  Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting zal op een veilige manier beheerd worden door plaatsing van de niet direct benodigde gelden op een spaarrekening, direct opvraagbaar of met een vaste termijn.

Beheer van het vermogen door middel van beleggingen Is niet toegestaan.

Overschotten op de jaarlijkse exploitatie worden gereserveerd. Het stichtingsbestuur streeft ernaar een reserve aan te houden ten bedrage van ongeveer één jaaromzet. Reserves boven deze norm kunnen in overleg beschikbaar gesteld worden voor binnen de doelstelling van

onze stichting passende activiteiten van de beide aangesloten Protestantse Gemeenten.

Dit beleidsplan blijft van kracht tot het moment waarop door een bestuursbesluit op één van de genoemde punten een wijziging wordt aangebracht

 

Aalten, mei 2008

 


Financiële verantwoording: 

     

–         Toelichting 17e jaargang

–         Balans 17e jaargang

–         Verlies en Winstrekening 17e jaargang

–         Beoordelingsverklaring Novel 17e jaargang