Colofon en info KerkVenster

KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en de Protestantse Gemeente Bredevoort. Het verschijnt elke veertien dagen. In de vakantieperiodes verschijnen edities van drie weken.

KerkVenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. KerkVenster beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en mensen.

Logo

Het logo en de naam KerkVenster is ontworpen en bedacht door heer J.W. Geesink. Het werd gekozen uit een aantal inzendingen die gemeenteleden inzonden. De kleur geel in de hoeken duidt op licht, zoals we dat in Woord en dienst tegenkomen. Logo In het logo van KerkVenster valt het witte kruis op. De wereldbol in het midden wijst op de aarde, die is toevertrouwd aan mensen. De ring symboliseert het plaatselijk en wereldwijd samenkomen van de gemeente van Christus en geeft het kerkelijk jaar aan met de kleuren paars, wit, groen en rood. De kleur geel in de hoeken duidt op het doorbrekende licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever

KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting KerkVenster. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten, tel. 0543-472835, b.g.g. 06-50936465 Mail: coordinator@kerkvenster.nl Redactie: Voorzitter: Joke Meynen. M: voorzitterredactie@kerkvenster.nl Hoofdredacteur: Wytze Andela Eindredactie: Leni Franssens, Ada Haasnoot, Gerda ter Maat, Johan Scholl Redactieleden: Hanneke Drenth, Liesbeth Greydanus Fotografen Jan Oberink Jan Ebbers en Leo Postma Coördinatie Arnold Arentsen en Harmien Wensink Mail: coordinator@kerkvenster.nl

Bestuur

De Stichting KerkVenster is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat uit vijf personen, t.w. Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Afgevaardigde PG Aalten en een Afgevaardigde van de PG Bredevoort. Het bestuur vergadert vijf keer per jaar of een extra vergadering als dat gewenst is. Mail: tvangennep@hetnet.nl

Financiën

Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd aan alle lezers om KerkVenster te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonnement op KerkVenster nemen. De abonnementskosten bedragen € 45,00 per jaargang. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr. NL 53 RABO 0380229595, t.n.v. KerkVenster Aalten. Penningmeester: Benno Elburg, tel. 0543-476724.
Mail: baelburg@delta.nl

Website en Webshop

De stichting KerkVenster faciliteert voor de PG Aalten en PG Bredevoort een website www.kerkvenster.nl en een webshop www.webshop@kerkvenster.nl Op de website treft u alle informatie aan over de PG Aalten en PG Bredevoort. Daarnaast heeft de PG Bredevoort ook een eigen website, www.pkn-bredevoort.nl De redactie van het blad KerkVenster maakt een selectie van de nieuwsberichten die worden ingezonden voor het blad om deze op de website te laten plaatsen. Alle overige informatie en artikelen dient door de PG Aalten en PG Bredevoort zelf te worden aangeleverd en mutaties in de informatie dienen ook aangeleverd te worden door de verantwoordelijke commissies en/of kerkenraden.

De website www.kerkvenster.nl wordt beheerd door een speciale commissie die bestaat uit Leo Postma: techniek en beheerder Ben Lammers: Adviseur vormgeving Gerrit Bussink: Kopij en gegevensverwerking Arnold Arentsen: Coördinator

Webshop

De webshop www.webshopkerkvenster.nl is opgezet om producten als collectemunten, boeken, cd’s speciale uitgaven digitaal te kunnen bestellen en indien nodig te betalen. Het tweede doel is de mogelijkheid om via de webshop betalingen te kunnen verrichten t.g.v. de kerk, bijvoorbeeld: kerkbalans, collectes of speciale bijdragen. Deze mogelijkheid is er alleen voor de bijdragen aan de PG Aalten. Een derde doel is het regelen of verkopen van plaatsbewijzen voor speciale bijeenkomsten of voorstellingen die een kerkelijk doel dienen.

Bestelde producten worden in Aalten, Bredevoort en de buurtschappen gratis thuisbezorgd. Bestellingen buiten dit gebeid zijn niet mogelijk tenzij het is aangegeven als een apart product in de webshop inclusief verzendkosten. De webshop wordt beheerd door het kerkelijk bureau van de PG Aalten (Marianne Lubbers-Ligtenbarg) en Arnold Arentsen.

Contact mail: website@kerkvenster.nl

Bezorging KerkVenster

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Hoofd van de distributiecommissie is Ad Doornink, tel. 0543-723360, e-mail: adencorrie@live.nl. Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging en voor het aanvragen van extra nummers. Wilt u KerkVenster ontvangen of ervoor bedanken, dan graag mailen naar: coordinator@ kerkvenster.nl

Vormgeving

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden verzorgd door de kopijcommissie. Hoofd van deze commissie is Tiny Oosterink, tel. 0543- 476350. KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt door Arjan Ligtenbarg. Drukker Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3250 ex.

Inleveren kopij KerkVenster blad

Kopij voor het blad KerkVenster dient te worden aangeboden per e-mail in Word 2010 of hoger, in txt-formaat. Illustraties en/of foto’s altijd in aparte open bestanden aanleveren. Uiterste inleverdatum kopij per e-mail is op woensdag voor 22.00 uur voor het nummer dat de week daarop volgend op vrijdag verschijnt. De data waarop KerkVenster in 2022 verschijnt, vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl. Aanleveradressen kopij E-mail: redactie@kerkvenster.nl

Overname van artikelen en/of foto’s alleen met toestemming en bronvermelding