Archief

Het archief van de PG Aalten bevat alle documenten en attributen van de beide gefuseerde gemeentes. Er is een professionele archiefruimte waarin het omvangrijke archief is opgeborgen.
Het archief van de PG Aalten wordt beheerd door Herman Onnink. U het archief bezoeken of gegevens opvragen op afspraak. U kunt daarvoor mailen naar: hermanonnink30@gmail.com 

Graag wil ik iets vertellen over het archief van onze kerk.
Bij de fusie in 2006 zijn alle archiefstukken van beide kerken bij elkaar gebracht in de nieuwe archiefruimte in de Zuiderkerk en kon het grote sorteerwerk beginnen. Deze klus is inmiddels geklaard.
Het beheer van de archieven is een van de taken van het college van kerkrentmeesters, zo vermeldt de Kerkorde. Dit college benoemt een kerkelijk archiefbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de kerkelijke papieren en documenten. Deze archiefbeheerder werkt dus onder verantwoording van het college van kerkrentmeesters.
Als archiefbeheerder is het nodig om geïnteresseerd te zijn in alles wat er precies gebeurd binnen de gemeente, dat betreft zowel voor het heden als het verleden.
Archiefbeheerders gaan op zoek naar belangrijke archiefstukken, zorgen voor een zorgvuldige behandeling en bewerking van de archieven.
Tot het archief van een kerkelijke gemeente behoren veel verschillende soorten stukken. Dat kunnen vergaderstukken, correspondentie en jaarverslagen zijn, maar ook stukken over bijzondere onderwerpen, zoals documenten over het grondgebied van de kerkelijke gemeente en over eigendommen en gebouwen. Ook doopboeken, ledenregisters en trouwboeken behoren tot het kerkelijk archief.
Naast alle geschreven stukken, bewaren we ook andere dingen. Zo hebben we bijvoorbeeld verschillende collectebussen van de HVD, diverse filmbeelden die allemaal gedigitaliseerd zijn, schilderijen, enzovoort. Ook boeken en preken van diverse Aaltense oud-predikanten, die vroeger nog wel eens gedrukt werden om te worden verspreid, hebben we opgeslagen in het archief.
Met een vaste regelmaat bieden mensen mij artikelen/stukken/boeken aan met de vraag of deze in het archief kunnen. Het aangebodene zal uiteraard aan enkele voorwaarden moeten voldoen. Het moet natuurlijk te maken hebben met onze eigen Protestantse Gemeente Aalten.
Wat echter het belangrijkst is voor ons archief zijn de notulen en verslagen van alle vergaderingen. Hierdoor krijgt men een goed tijdsbeeld van beide kerken, zowel van voor de fusie in 2006 en de tijd erna. Ik probeer zoveel mogelijk de officieel vastgestelde notulen te krijgen, die getekend zijn door de voorzitter en de secretaris. Jammer genoeg willen daar nog wel ‘s manco’s in zitten. Dan mis ik een bepaalde tijd. Waarschijnlijk zat er dan een secretaris in het bestuur die zijn notulenboek niet heeft overgedragen aan zijn opvolger. Er zullen daarom op vlieringen, zolders en in kasten nog wel notulenboeken of misschien andere kerkelijke stukken liggen die in het archief thuis horen. Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken iedereen op te roepen eens te kijken of er nog wat in een vergeten hoekje ligt. Niet alleen notulen van kerkelijke vergaderingen moeten bewaard blijven, maar ook is het belangrijk notulenboeken van Jeugdclubs, of zoals ze vroeger genoemd werden: jongelingsverenigingen, meisjesverenigingen, jongensverenigingen, mannenverenigingen, vrouwenverenigingen, enzovoort, te bewaren in het archief.
Veel van deze notulenboeken zijn al opgeslagen in het archief en dat geeft een interessante indruk hoe men vroeger het geloof beleefde, waar men over praatte en wat men organiseerde.
Ik zou het daarom erg op prijs stellen dat, wanneer u iets vindt dat betrekking heeft op onze protestantse gemeente, (bijvoorbeeld tijdens het opruimen) dit af te geven op het Kerkelijk Bureau. Op deze manier kunnen we het archief zo compleet mogelijk maken.
Kun je alleen maar wat brengen in het archief?
Nee, je kunt er ook wat halen. Bijvoorbeeld informatie. Dat kan om informatie gaan die iemand nodig heeft voor het publiceren van een artikel of boek. Maar het kan ook zijn dat je wat meer wilt weten over je oude club of vereniging waar je vroeger naartoe ging. Zo zullen er nog wel meer redenen te bedenken zijn waarom een verzoek aan het archief nuttig en leuk kan zijn.
Al met al kunnen we zeggen dat het belangrijk is dat we als Protestantse Gemeente Aalten een archief hebben, want het is niet voor niets een bekende uitspraak:
“Wie geen kennis heeft van het verleden, heeft geen toekomst”!
Heeft u vragen of wilt u informatie uit het archief, maak dan even een afspraak met ondergetekende. U kunt daarvoor mailen naar: hermanonnink30@gmail.com

Herman Onnink
Archiefbeheerder PG Aalten.
Het bezoek- en postadres van het archief is: Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten.